Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống viễn thông Chương 3 - Mạng 3G- Trương Thu Hương

Được đăng lên bởi Quang Điềm
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2666 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mạng	  di	  dộng	  3G	  UMTS	  
Giảng	  viên:	  Trương	  Thu	  Hương	  
Email:	  huong.truong@mail.hut.edu.vn	  

Home	  

1	  

Nội	  dung	  
I.  Lịch	  sử	  phát	  triển	  và	  các	  thế	  hệ	  	  
II.  Tổng	  quan	  cơ	  bản	  hệ	  thống	  UMTS	  
III.  Cấu	  trúc	  mạng	  UMTS	  và	  các	  thành	  phần	  
IV.  Tầng	  truy	  nhập	  vô	  tuyến	  và	  các	  cơ	  chế	  chính	  
	  

Home	  

2	  

I.	  Lịch	  sử	  phát	  triển	  và	  các	  thế	  hệ	  công	  
nghệ	  mạng	  di	  động	  

Home	  

3	  

Các	  thuật	  ngữ	  cần	  biết	  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

3G	  
GSM	  
UMTS	  
WCDMA	  
LTE	  
GPRS	  
3GPP	  
ITU	  
IEEE	  
Home	  

4	  

I.	  1.	  Lịch	  sử	  liên	  lạc	  vô	  tuyến:	  
1867	  —	  Maxwell	  predicts	  existence	  of	  electromagnelc	  (EM)	  
waves	  	  
1887	  —	  Hertz	  proves	  existence	  of	  EM	  waves;	  first	  spark	  
transmiser	  generates	  a	  spark	  in	  a	  receiver	  several	  meters	  
away	  
1880	  -­‐	  first	  wireless	  telephone	  conversalon	  occurred	  in	  1880,	  
when	  Alexander	  Graham	  Bell	  and	  Charles	  Sumner	  Tainter	  
invented	  and	  patented	  the	  photophone,	  a	  telephone	  that	  
conducted	  audio	  conversalons	  wirelessly	  over	  modulated	  
light	  beams	  (which	  are	  narrow	  projeclons	  of	  electromagnelc	  
waves)	  
1896	  —	  Guglielmo	  Marconi	  demonstrates	  wireless	  telegraph	  to	  
English	  telegraph	  office	  
Home	  

5	  

I.	  1.	  Lịch	  sử	  liên	  lạc	  vô	  tuyến:	  
1897	  —	  ``The	  Birth	  of	  Radio''	  -­‐	  Marconi	  awarded	  patent	  for	  
wireless	  telegraph	  (first	  England-­‐France,	  later:	  across	  Atlanlc,	  	  
then	  awarded	  Nobel	  physics	  prize)	  
1914	  —	  First	  voice	  over	  radio	  transmission	  	  
1920s	  —	  Mobile	  receivers	  installed	  in	  police	  cars	  in	  Detroit	  	  
	  1935	  —	  Frequency	  modulalon	  (FM)	  demonstrated	  by	  
Armstrong	  
1946	  —	  First	  interconneclon	  of	  mobile	  users	  to	  public	  switched	  
telephone	  network	  (PSTN)	  
1940s	  —	  Number	  of	  mobile	  users	  >	  50K	  	  
1960s	  —	  Number	  of	  mobile	  users	  >	  1.4M	  .	  Improved	  Mobile	  
Telephone	  Service	  (IMTS)	  intr...
!"#$%&'%&(#$%)*%+!,-%
*'.#$%/'0#1%,234#$%,56%734#$%
89:';1%56<#$=>26<#$?9:';=56>=@&6=/#%
A%7<9@%
Hệ thống viễn thông Chương 3 - Mạng 3G- Trương Thu Hương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống viễn thông Chương 3 - Mạng 3G- Trương Thu Hương - Người đăng: Quang Điềm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Hệ thống viễn thông Chương 3 - Mạng 3G- Trương Thu Hương 9 10 248