Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống viễn thông Chương 3 - Thông tinh sợi quang

Được đăng lên bởi Quang Điềm
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 5 lần
VIENTHONG05.TK

Chương 4: Hệ thống thông tin quang

CHƯƠNG 4
THÔNG TIN SỢI QUANG
4.1 Giới thiệu về thông tin quang
4.1.1 Phạm vi và mục tiêu:
Thông qua chương và thông tin sợi quang, sinh viên nắm bắt được những vấn đề như sau:
•
•
•
•
•

Khái niệm về thông tin quang
Các định nghĩa liên quang đến sợi quang
Các kỹ thuật ghép kênh quang
Mạng thông tin quang cũng như các cấu trúc mạng quang ứng dụng trong thực tiễn.
Các chức năng can thiế khi quản lý mạng quang.

4.1.2 Khái niệm chung
Vào năm 1960, việc phát minh ra Laser để làm nguồn phát quang đã mở ra một thời kỳ mới
có ý nghĩa rất to lớn trong lịch sử của kỹ thuật thông tin sử dụng dải tần số ánh sáng. Theo lý
thuyết thì nó cho phép con người thực hiện thông tin với lượng ghép kênh rất lớn vượt gấp
nhiều lần các hệ thống vi ba hiện có. Hàng loạt các thực nghiệm về thông tin trên bầu khí
quyển được tiến hành ngay sau đó. Một số kết quả ban đầu đã thu được nhưng tiếc rằng chi
phí cho các công việc này tốn kém, kinh phí tập trung cho vịêc sản xuất các thành phần thiết
bị để vượt qua được các cản trở do điều kiện thời tiết (sương mù, tuyết, bụi…v.v.) gây ra là
con số khổng lồ. Chính vì vậy, chưa thu hút được sự chú ý của mạng lưới.
Một hướng nguyên cứu khác cùng thời gian này đã tạo được hệ thống truyền tin đáng tin cậy
hơn hướng thông tin qua khí quyển ở trên là sự phát minh ra sợi dẫn quang. Các sợi dẫn
quang lần đầu tiên được chế tạo mặc dù có suy hao rất lớn (tới khoảng 1000dB/km), đã tạo ra
được một mô hình hệ thống có xu hướng linh hoạt hơn.Tiếp sau đó, năm 1996 Kao, Hockman
và Werts đã nhận thấy rằng suy hao của sợi dẫn quang chủ yếu là do tạp chất có trong vật
liệu chế tạo gây ra. Họ nhận định rằng có thể làm giảm được suy hao của sợi quang và chắc
chắn sẽ tồn tại một điểm nào đó trong dải bước sóng truyền dẫn quang có suy hao nhỏ.
Những nhận định này đã được sáng tỏ khi Kapron, Keck và Maurer chế tạo thành công sợi
thuỷ tinh có suy hao 20dB/km tại Corning Glass vào năm 1970. Suy hao này nhỏ hơn nhiều so
với thời điểm đầu chế tạo sợi và cho phép tạo ra cự ly truyền dẫn tương đương với các hệ
thống truyền dẫn bằng cáp đồng. Với sự cố gắng không ngừng của các nhà nguyên cứu, các
...
Chöông 4: Heä thoáng thoâng tin quang
CHÖÔNG 4
THOÂNG TIN SÔÏI QUANG
4.1 Giôùi thieäu veà thoâng tin quang
4.1.1
Phaïm vi vaø muïc tieâu:
Thoâng qua chöông vaø thoâng tin sôïi quang, sinh vieân naém baét ñöôïc nhöõng vaán ñeà nhö sau:
Khaùi nieäm veà thoâng tin quang
Caùc ñònh nghóa lieân quang ñeán sôïi quang
Caùc kyõ thuaät gheùp keânh quang
Maïng thoâng tin quang cuõng nhö caùc caáu truùc maïng quang öùng duïng trong thöïc tieãn.
Caùc chöùc naêng can thieá khi quaûn lyù maïng quang.
4.1.2
Khaùi nieäm chung
Vaøo naêm 1960, vieäc phaùt minh ra Laser ñeå laøm nguoàn phaùt quang ñaõ môû ra moät thôøi kyø môùi
coù yù nghóa raát to lôùn trong lòch söû cuûa kyõ thuaät
thoâng tin söû duïng daûi taàn soá aùnh saùng. Theo lyù
thuyeát thì noù cho pheùp con ngöôøi thöïc hieän thoâ
ng tin vôùi löôïng gheùp keânh raát lôùn vöôït gaáp
nhieàu laàn caùc heä thoáng vi ba hieän coù. Haøng loaït caùc thöïc nghieäm veà thoâng tin treân baàu khí
quyeån ñöôïc tieán haønh ngay sau ñoù. Moät soá keát quaû ban ñaàu ñaõ thu ñöôïc nhöng tieác raèng chi
phí cho caùc coâng vieäc naøy toán keùm, kinh phí taäp trung cho vòeâc saûn xuaát caùc thaønh phaàn thieát
bò ñeå vöôït qua ñöôïc caùc caûn trôû do ñieàu kieän thôøi tieát (söông muø, tuyeát, buïi…v.v.) gaây ra laø
con soá khoång loà. Chính vì vaäy, chöa thu huùt ñöôïc söï chuù yù cuûa maïng löôùi.
Moät höôùng nguyeân cöùu khaùc cuøng thôøi gian naøy
ñaõ taïo ñöôïc heä thoáng truyeàn tin ñaùng tin caäy
hôn höôùng thoâng tin qua khí quyeån ôû treân laø söï
phaùt minh ra sôïi daãn quang. Caùc sôïi daãn
quang laàn ñaàu tieân ñöôïc cheá taïo maëc duø coù s
uy hao raát lôùn (tôùi khoaûng 1000dB/km), ñaõ taïo ra
ñöôïc moät moâ hình heä thoáng coù xu höôùng linh hoaït hôn.Tieáp sau ñoù, naêm 1996 Kao, Hockman
vaø Werts ñaõ nhaän thaáy raèng suy hao cuûa sôïi daãn quang chuû yeáu laø do taïp chaát coù trong vaät
lieäu cheá taïo gaây ra. Hoï nhaän ñònh raèng coù theå laøm giaûm ñöôïc suy hao cuûa sôïi quang vaø chaéc
chaén seõ toàn taïi moät ñieåm naøo ñoù trong daûi böôùc soùng truyeàn daãn quang coù suy hao nhoû.
Nhöõng nhaän ñònh naøy ñaõ ñöôïc saùng toû khi Kapron, Keck vaø Maurer cheá taïo thaønh coâng sôïi
thuyû tinh coù suy hao 20dB/km taïi Corning Glass vaøo naêm 1970. Suy hao naøy nhoû hôn nhieàu so
vôùi thôøi ñieåm ñaàu cheá taïo sôïi vaø cho pheùp taïo ra cöï ly truyeàn daãn töông ñöông vôùi caùc heä
thoáng truyeàn daãn baèng caùp ñoàng. Vôùi söï coá gaéng khoâng ngöøng cuûa caùc nhaø nguyeân cöùu, caùc
sôïi daãn quang coù suy hao nhoû hôn laàn löôït ra ñôøi. Cho tôùi ñaàu nhöõng naêm 1980, caùc heä thoáng
thoâng tin treân sôïi daãn quang ñaõ ñöôïc phoå bieán khaù roäng vôùi vuøng böôùc soùng laøm vieäc
1300nm. Cho tôùi nay, sôïi daãn quang ñaõ ñaït tôùi möùc suy hao raát nhoû, giaù trò suy hao
0,154dB/km taïi böôùc soùng 1550nm cho thaáy söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä sôïi quang
trong hôn hai thaäp nieân qua. Giaù trò suy hao naøy ñaõ gaàn ñaït tôùi tính toaùn lyù thuyeát cho quang,
sôïi daãn quang ñaõ taïo ra caùc heä thoáng thoâng tin quang vôùi nhieàu öu ñieåm troäi hôn haún so vôùi
caùc heä thoáng thoâng tin caùp kim loaïi:
Suy hao truyeàn daãn raát nhoû
Baêng taàn truyeàn daãn raát lôùn
Khoâng bò aûnh höôûng cuûa nhieãu ñieän töø
Coù tính baûo maät tín hieäu thoâng tin
Coù kích thöôùc vaø troïng löôïng nhoû
Sôïi coù tính caùch ñieän toát
Tin caäy vaø linh hoaït
Sôïi ñöôïc cheá taïo töø vaät lieäu raát saún coù
1
VIENTHONG05.TK
Hệ thống viễn thông Chương 3 - Thông tinh sợi quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống viễn thông Chương 3 - Thông tinh sợi quang - Người đăng: Quang Điềm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hệ thống viễn thông Chương 3 - Thông tinh sợi quang 9 10 40