Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống viễn thông Chương 4 - Điều chế AM FM - Trương Thu Hương

Được đăng lên bởi Quang Điềm
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5658 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Chương	  4:	  Hệ	  thống	  AM-­‐FM	  
Giảng	  viên:	  Trương	  Thu	  Hương	  
Email:	  huong.truong@mail.hut.edu.vn	  
	  

Đầu	  ra	  của	  chương	  
•  Truyền	  sóng	  
•  Điều	  biên	  –	  AM	  

•  Điều	  tần	  -­‐	  FM	  

2

Tài liệu tham khảo
•  Telecommunication Circuit Design, Patrick D.
van der Puije, 2002
•  Fundamentals of communication systems,
John Proakis, Prentice Hall 2005
•  Wikipedia
•  Google

3

Giới	  thiệu	  
•  Rất	  nhiều	  nguồn	  thông	  Rn	  tạo	  ra	  Tn	  hiệu	  
tương	  tự	  
–  Ví	  dụ:	  Rếng	  nói,	  âm	  nhạc,	  ảnh	  và	  video	  

•  Tuy	  xu	  hướng	  chung	  là	  truyền	  dẫn	  số,	  truyền	  
dẫn	  Tn	  hiệu	  tương	  tự	  vẫn	  là	  đáng	  kể	  
–  Ví	  dụ:	  phát	  thanh	  truyền	  hình	  quảng	  bá.	  

Hệ thống AM ( Amplitude Modulation)
•  Khái niệm
–  Công thức, chi tiết điều chế, dạng sóng, dải tần số

•  Phân loại
•  Ứng dụng:
–  Truyền dữ liệu AM, phát quảng bá AM

5

AM – Dải tần số
•  Việc cấp phát thanh AM được chi phối bởi các điểu lệ về sóng
vô tuyến của ITU, và tại cấp quốc gia thì bởi đơn vị quản lý
viễn thông của quốc gia đó.
•  Sóng dài là sóng tại 153–279 kHz; trong lịch sử các tần số cao
413 kHz được sử dụng, nhưng hiện tại, không có nhà phát
thanh LW nào phát trên 279 kHz.
•  Sóng trung : 520–1,610 kHz. Ở châu Mỹ, (ITU region 2) sử
dụng độ phân kênh 10 kHz; nơi khác 9 kHz.
•  Sóng ngắn: 2,300–26,100 kHz, chia thành 15 dải phát quảng
bá. Phát quảng bá bằng sóng ngắn nhìn chung sử dụng độ
phân kênh ( channel spacing) 5 kHz.
•  Các tần số khác
6

AM – Phân loại
•  double-sideband suppressed carrier (DSB-SC)
•  double side band amplitude modulation (DSBAM).
•  double-sideband reduced carrier (DSBRC)
•  single side band with compressed carrier
•  single side band

Điều chế
•  Tín hiệu bản tin tương tự: m(t)
–  Tín hiệu thông thấp có băng thông W:	  M(f)	  =	  0	  với	  |f|	  >W	  
•  m(t)	  được	  truyền	  đi	  trên	  kênh	  thông	  Rn	  bằng	  cách	  ấn	  vào	  Tn	  
hiệu	  sóng	  mang	  c(t)	  
	   	   	  c(t)	  =	  Accos(2πfct	  +	  Φc)	  
Trong	  đó:	  
Ac:	  Biên	  độ	  sóng	  mang	  
fc:	  Tần	  số	  sóng	  mang	  
Φc:	  pha	  của	  sóng	  mang	  
•  Điều	  chế	  chuyển	  Tn	  hiệu	  gốc	  m(t)	  từ	  thông	  thấp	  sang	  thông	  
dải,	  xung	  quanh	  tần	  số	  sóng	  mang	  fc	  

8

Điều biên truyền thống
•  Dòng sóng mang : c(t)	  =	  Acc...
!"#$%&'()'*+',"-%&'./01/'
234%&'536%)'78#$%&'7"9'*#$%&'
:;<3=)'"9>%&?,89>%&@;<3=?"9,?AB9?5%'
'
Hệ thống viễn thông Chương 4 - Điều chế AM FM - Trương Thu Hương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống viễn thông Chương 4 - Điều chế AM FM - Trương Thu Hương - Người đăng: Quang Điềm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hệ thống viễn thông Chương 4 - Điều chế AM FM - Trương Thu Hương 9 10 933