Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống viễn thông Chương 5 - Thông tinh Viba-Vệ tinh

Được đăng lên bởi Quang Điềm
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 5406 lần   |   Lượt tải: 7 lần
 

Kiến thức đạt được
Khái niệm thông tin vi ba
n  Cấu trúc của hệ thống
n  Ảnh hưởng của môi trường truyền sóng
n  Các biện pháp nâng cao chất lượng đường
truyền
n 

Truyền sóng
n 

n 

n 

Phân bố tần số:
q  VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF, mm,
infra red, visible light, ultra violet
q  L, S, C, X, Ku, Ka…
Cấu trúc khí quyển
q  Tầng: đối lưu, bình lưu, điện ly
Truyền sóng:
q  Sóng mặt đất, sóng trời, đường truyền trong tầm
nhìn thẳng (LOS)

3

Khái	  niệm	  thông	  'n	  vi	  ba	  	  
n 

Định nghĩa:
q 

n 

Thông tin vi ba số là thông tin trong tầm nhìn thẳng, sử
dụng sóng siêu cao tần, tín hiệu truyền là tín hiệu điều chế
số.

Ứng dụng:
q 
q 
q 

Cho các đường truyền tốc độ trung bình
Thường dùng cho các đường nối từ tổng đài tỉnh tới huyện
hoặc giữa các huyện với nhau, đặc biệt ở vùng núi
Ví dụ: đường trung kế số

Khái	  niệm	  thông	  'n	  vi	  ba	  	  
n 

Phân loại:
q 

Theo dung lượng:
n 
n 
n 

q 

Vi ba số băng hẹp: tốc độ 2M, 4M, 8M với tần số sóng
mang 0,4-1,5 GHz
Vi ba số băng trung bình : tốc độ 8-34M với tần số sóng
mang 2-6 GHz
Vi ba số băng rộng : tốc độ 34-140M với tần số sóng
mang 4-12 GHz

Theo tính chất
n 
n 

Điểm – điểm
Điểm – đa điểm

Khái	  niệm	  thông	  'n	  vi	  ba	  	  
n 

Ưu điểm
q 

q 
q 

q 

n 

Dải tần 300 MHz - 30 GHz => truyền được dòng số tốc độ
cao
Công suất yêu cầu nhỏ (0,8-5 W), thiết bị gọn nhẹ.
Hầu hết các thiết bị vi ba số ở Việt nam có tần số làm việc
1-10 GHZ => tạp âm thấp
Có thể áp dụng các phương thức điều chế phức tạp, truyền
sóng song công, thích hợp với mạng thông tin công cộng.

Nhược điểm
q 

q 

Thông tin trong tầm nhìn thẳng => khoảng cách truyền bị
giới hạn bởi độ cong của mặt đât.
Chịu ảnh hưởng môi trường: thay đổi của chiết suất khí
quyển theo độ cao, mưa, fadinh, hấp thụ bởi khí quyển.

Cấu trúc của hệ thống truyền dẫn viba số

Ảnh	  hưởng	  của	  môi	  trường	  truyền	  sóng	  	  
n 
n 
n 
n 

n 
n 
n 
n 
n 
n 

Có hai phương thức truyền tín hiệu từ nơi phát đến nơi thu:
Truyền sóng qua không gian
Sử dụng các đường truyền định hướng
Thông tin vi ba sử dụng truyền sóng qua không gian => chịu ảnh
hưởng của môi trường truyền sóng
Các ảnh hưởng chính:
thay đổi chiết suất khí quyển theo độ cao => tia sóng bị uốn cong
ảnh hưởng của độ cong mặt đất làm giới hạn cự ly truyền sóng
ảnh hưởng hấp thụ sóng củ...
!"#$%&'$&()&*+&
,)-$%&().$/&!012$%&!"3&412$%&
56+)7/&"38$%9:038$%;6+)79"3:9<=39($&
&
Hệ thống viễn thông Chương 5 - Thông tinh Viba-Vệ tinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống viễn thông Chương 5 - Thông tinh Viba-Vệ tinh - Người đăng: Quang Điềm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Hệ thống viễn thông Chương 5 - Thông tinh Viba-Vệ tinh 9 10 745