Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu Hai pixel thích hợp từng bộ lọc

Được đăng lên bởi 41201752
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo Cáo Sơ Bộ Đồ Án Tin Học
I.

Blur

Ma trận 3x3
Ma trận 5x5
Ma trận 7x7
Ma trận 9x9
Ma trận 11x11
II.
medianBlur
Ma trận 3x3
Ma trận 5x5
Ma trận 7x7
Ma trận 9x9
Ma trận 11x11
III.

Red
K=4
K=3
K=3
K=2, K=3(Ko tot)
K=2, K=3(Ko tot)

Green
K=4
K=3
K=3
K=2, K=3(Ko tot)
K=2, K=3(Ko tot)

Blue
K=6(ko Tot)
K=5(ko Tot)
K=5(ko Tot)
K=4(ko Tot)
K=4(ko Tot)

Red
K=5 ko tot
K=4 (tot)
K=3,k=4
K=3,k=4
K=3

Green
K=5 ko tot
K=4 ko tot
K=4
K=3,k=4
K=3,k=4

Blue
K=7 ko tot
K=6 ko tot
K=4,k=5 ko tot
K=4,k=5 ko tot
K=4,k=5 ko tot

Red
K=4 chua tot lam
K=3,k=4
K=3
K=3
K=3

Green
K=4 chua tot lam
K=3,k=4
K=3
K=3
K=3

Blue
Ko tot
K=5 ko tot
Ko tot
Ko tot
Ko tot

Red
Ko tot
ko tot
Ko tot
Ko tot
Ko tot

Green
Ko tot
ko tot
Ko tot
Ko tot
Ko tot

Blue
Ko tot
ko tot
Ko tot
Ko tot
Ko tot

GaussianBlur

Ma trận 3x3
Ma trận 5x5
Ma trận 7x7
Ma trận 9x9
Ma trận 11x11
IV.
Bilateral
Ma trận 3x3
Ma trận 5x5
Ma trận 7x7
Ma trận 9x9
Ma trận 11x11
V.
Kết luận

Bộ lọc blur tốt ở ma trận kernel nhỏ.
Bộ lọc median tốt ở ma trận kernel lớn.
Bộ lọc GaussianBlur khá tốt.
Bộ lọc bilateral hoàn toàn không tốt.
Chỉ dùng bộ lọc được kênh red, green. Kênh blue dùng bộ lọc cho kết quả không tốt.

...
Báo Cáo Sơ Bộ Đồ Án Tin Học
I. Blur
Red Green Blue
Ma trận 3x3 K=4 K=4 K=6(ko Tot)
Ma trận 5x5 K=3 K=3 K=5(ko Tot)
Ma trận 7x7 K=3 K=3 K=5(ko Tot)
Ma trận 9x9 K=2, K=3(Ko tot) K=2, K=3(Ko tot) K=4(ko Tot)
Ma trận 11x11 K=2, K=3(Ko tot) K=2, K=3(Ko tot) K=4(ko Tot)
II. medianBlur
Red Green Blue
Ma trận 3x3 K=5 ko tot K=5 ko tot K=7 ko tot
Ma trận 5x5 K=4 (tot) K=4 ko tot K=6 ko tot
Ma trận 7x7 K=3,k=4 K=4 K=4,k=5 ko tot
Ma trận 9x9 K=3,k=4 K=3,k=4 K=4,k=5 ko tot
Ma trận 11x11 K=3 K=3,k=4 K=4,k=5 ko tot
III. GaussianBlur
Red Green Blue
Ma trận 3x3 K=4 chua tot lam K=4 chua tot lam Ko tot
Ma trận 5x5 K=3,k=4 K=3,k=4 K=5 ko tot
Ma trận 7x7 K=3 K=3 Ko tot
Ma trận 9x9 K=3 K=3 Ko tot
Ma trận 11x11 K=3 K=3 Ko tot
IV. Bilateral
Red Green Blue
Ma trận 3x3 Ko tot Ko tot Ko tot
Ma trận 5x5 ko tot ko tot ko tot
Ma trận 7x7 Ko tot Ko tot Ko tot
Ma trận 9x9 Ko tot Ko tot Ko tot
Ma trận 11x11 Ko tot Ko tot Ko tot
V. Kết luận
Bộ lọc blur tốt ở ma trận kernel nhỏ.
Bộ lọc median tốt ở ma trận kernel lớn.
Bộ lọc GaussianBlur khá tốt.
Bộ lọc bilateral hoàn toàn không tốt.
Chỉ dùng bộ lọc được kênh red, green. Kênh blue dùng bộ lọc cho kết quả không tốt.
Hiệu Hai pixel thích hợp từng bộ lọc - Người đăng: 41201752
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hiệu Hai pixel thích hợp từng bộ lọc 9 10 929