Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứng.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 3 (2013) 40-50

Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm
pha bất đối xứng
Trần Thị Thúy Quỳnh1,*, Trịnh Anh Vũ1, Trần Minh Tuấn2, Phan Anh1
1

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
2
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhận ngày 01 tháng 3 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 08 tháng 4 năm 2013; chấp nhận đăng ngày 07 tháng 5 năm 2013

Tóm tắt. Bài báo thực hiện việc đánh giá hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không
tâm pha có cấu trúc bất đối xứng Asym-AWPC (Asymmetric - Antenna without Phase Center). Đây
là cấu trúc anten có giản đồ pha là hàm phi tuyến đã được nhóm nghiên cứu đề xuất và tối ưu hóa
về kích thước trong các công trình công bố gần đây. Khi kết hợp Asym-AWPC với thuật toán phân
lớp nhiều tín hiệu MUSIC (MUltiple Signal Classification), hệ thống tìm phương này có khả năng
ước lượng cùng lúc nhiều nguồn tín hiệu với độ phân giải cao trong toàn bộ không gian 360O ngay
cả khi số nguồn tín hiệu đến lớn hơn số phần tử anten. Hiệu năng của hệ thống được đánh giá
thông qua lỗi ước lượng góc và được so sánh với hệ thống sử dụng cấu trúc mảng tròn cách đều
UCA (Uniform Circular Array), là cấu trúc được sử dụng nhiều trong thực tế. Dựa trên các kết quả
mô phỏng, có thể thấy rằng hệ thống đề xuất có hiệu năng tốt hơn nhiều hệ thống sử dụng UCA
với cùng số phần tử anten, đặc biệt trong các trường hợp tỷ số công suất tín hiệu trên công suất tạp
âm SNR (Signal to Noise Ratio) thấp, khoảng cách giữa các góc của các nguồn tín hiệu đến nhỏ
(độ phân giải cao), cũng như số mẫu tín hiệu thu thập tại mỗi phần tử anten ít.
Từ khóa: Hướng sóng đến DOA (Direction of Arrival), thuật toán phân lớp nhiều tín hiệu MUSIC
(MUltiple Signal Classification), anten không tâm pha bất đối xứng Asym-AWPC (Asymmetric Antenna without Phase Center), mảng tròn cách đều UCA (Uniform Circular Array).

1. Giới thiệu∗

Trong những năm gần đây, các kỹ thuật liên
quan đến các hệ ước lượng này vẫn luôn được
phát triển với các giải pháp ngày càng tân tiến
nhờ vào sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật
anten, các thuật toán xử lý tín hiệu và các hệ
thực thi thời gian thực [2].

Từ những thập kỷ trước, ước lượng hướng
sóng đến luôn là chủ đề được nhiều người quan
tâm với các ứng dụng trong quân sự và dân sự,
bao gồm: hệ thống giám sát, hệ thống tìm và
bám mục tiêu, các hệ thống tự động phát hiện
và tránh xung đột, hệ anten thông minh,...[...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 3 (2013) 40-50
40
Hiu năng ca h thng tìm phương s dng anten không tâm
pha bt đối xng
Trn Th Thúy Qunh
1,
*, Trnh Anh Vũ
1
, Trn Minh Tun
2
, Phan Anh
1
1
Trường Đại hc Công ngh, ĐHQGHN, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
2
Vin Chiến lược Thông tin và Truyn thông, B Thông tin và Truyn thông
Nhn ngày 01 tháng 3 năm 2013
Chỉnh sa ngày 08 tháng 4 năm 2013; chp nhn đăng ngày 07 tháng 5 năm 2013
m tt. Bài báo thc hin vic đánh giá hiu năng ca h thng tìm phương s dng anten không
tâm pha có cu trúc bt đi xng Asym-AWPC (Asymmetric - Antenna without Phase Center). Đây
cu trúc anten có gin đ pha hàm phi tuyến đã đưc nhóm nghiên cu đề xut ti ưu hóa
v kích thước trong các công trình công b gn đây. Khi kết hp Asym-AWPC vi thut toán phân
lp nhiu tín hiu MUSIC (MUltiple Signal Classification), h thng tìm phương y có kh năng
ước lượng cùng lúc
nhiu
ngun tín hiu vi
độ phân gii cao trong toàn b không gian
360
O
ngay
c
khi
s ngun tín hiu đến ln hơn s phn t anten
. Hi
u n
ă
ng ca h thng được đánh g
thông qua li
ước
lượng góc được so sánh vi h thng s dng cu trúc mng tròn cách đều
UCA (Uniform Circular Array), là cu trúc được s dng nhiu trong thc tế. Da trên các kết qu
phng, th thy rng h thng đề xut có hiu năng tt hơn nhiu h thng s dng UCA
vi cùng
s
phn t anten, đặc bit trong các trường hp t
s công sut tín hiu trên công sut tp
âm SNR (Signal to Noise Ratio) thp, khong cách gia các góc ca các ngun tín hiu đến nh
(độ phân gii cao), cũng như s mu tín hiu thu thp ti mi phn t anten ít.
T khóa:
Hướng sóng đến DOA (Direction of Arrival), thut toán phân lp nhiu n hiu MUSIC
(MUltiple Signal Classification), anten không tâm pha bt đối xng Asym-AWPC (Asymmetric -
Antenna without Phase Center), mng tròn cách đều UCA (Uniform Circular Array).
1. Gii thiu
T nhng thp k trước, ưc lượng hướng
sóng đến luôn ch đề được nhiu người quan
tâm vi các ng dng trong quân s dân s,
bao gm: h thng giám sát, h thng tìm và
bám mc tiêu, các h thng t động phát hin
và tránh xung đột, h anten thông minh,...[1]
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-983057705.
E-mail: quynhttt@vnu.edu.vn
Trong nhng năm
g
n đây, các k thut liên
quan đến các h ước lưng này vn luôn được
phát trin vi các gii pháp ngày càng tân tiến
nh vào s phát trin vượt bc ca k
thut
anten, các thut toán x n hiu các h
thc thi thi gian thc [2].
Bài báo đề cp đến hiu năng ca mt h
thng tìm phương
s dng kết hp cu trúc
anten không tâm pha bt đối xng Asym-
AWPC (Asymmetric-Antenna without Phase
Center) vi thut toán phân lp
nhiu tín hiu
Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứng.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứng.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứng.pdf 9 10 371