Ktl-icon-tai-lieu

hiểu rõ về các vấn đề xủ lý khí thải và tiếng ồn

Được đăng lên bởi dieu minh
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng: Kỹ Thuật Xử Lý Khí Thải

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................................. 1
Chƣơng 1: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ..................................................................................... 3
1.1
NGUỒN GỐC PHÁT SINH ...................................................................................... 3
1.1.1 Nguồn ô nhiễm tự nhiên ............................................................................................ 3
1.1.2 Nguồn ô nhiễm nhân tạo ............................................................................................ 4
1.2
ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ ........ 6
1.2.1 Ảnh hƣởng của các chất ô nhiễm đến sức khoẻ con ngƣời ....................................... 6
1.2.2 Ảnh hƣởng của các chất ô nhiễm đến động vật ......................................................... 7
1.2.3 Ảnh hƣởng của các chất ô nhiễm đến thực vật .......................................................... 7
1.2.4 Ảnh hƣởng của các chất ô nhiễm đến vật liệu ........................................................... 8
1.2.5 Hậu quả toàn cầu của chất ô nhiễm không khí .......................................................... 9
1.3
SỰ LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM TRONG KHÔNG KHÍ ............................. 13
Chƣơng 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BỤI ............................................................................... 19
2.1
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BỤI VÀ PHÂN LOẠI.................................................. 19
2.1.1 Khái niệm ................................................................................................................. 19
2.1.2 Phân loại .................................................................................................................. 20
2.1.3 Vận tốc giới hạn của hạt bụi: ................................................................................... 20
2.1.4 Chiều cao hiệu quả của ống khói: ............................................................................ 21
2.2
BUỒNG LẮNG BỤI VÀ THIẾT BỊ LỌC BỤI QUÁN TÍNH ............................... 25
2.2.1 Buồng lắng. .............................................................................................................. 25
2.2.2 Thiết bị lọc bụi quán tính. ........................................................................................ 29
2.3
THIẾT BỊ LỌC BỤI LY TÂM ....................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiểu rõ về các vấn đề xủ lý khí thải và tiếng ồn - Người đăng: dieu minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
hiểu rõ về các vấn đề xủ lý khí thải và tiếng ồn 9 10 494