Ktl-icon-tai-lieu

Hình ảnh 3d các chi tiết của ô tô

Được đăng lên bởi Nguyên Bảo
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2996 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ILLUSTRATION ALBUM
VAZ - 21213, VAZ - 21214
CONTENTS
VEHICLE PACKAGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ENGINE (sectional view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ENGINE (cross-sectional view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Components of crank mechanism and timing gear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ENGINE LUBRICATION SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
COOLING SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUEL SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CARBURETTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CARBURETTOR OPERATION DIAGRAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AIR CLEANER. SILENCERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CLUTCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CLUTCH OPERATION SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
GEARBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GEARBOX OPERATION DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PROPELLER SHAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TORQUE CONVERTER AND ITS DRIVE SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TORQUE CONVERTER OPERATION DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
REAR AXLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FRONT AXLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FRONT SUSPENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
REAR SUSPENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SHOCK ABSORBERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
STEERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
ILLUSTRATION ALBUM
VAZ - 21213, VAZ - 21214
TOGLIATTI • RUSSIA • AO AVTOVAZ
2001
CONTENTS
VEHICLE PACKAGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ENGINE (sectional view). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ENGINE (cross-sectional view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Components of crank mechanism and timing gear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ENGINE LUBRICATION SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
COOLING SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUEL SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CARBURETTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CARBURETTOR OPERATION DIAGRAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AIR CLEANER. SILENCERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CLUTCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CLUTCH OPERATION SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
GEARBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GEARBOX OPERATION DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PROPELLER SHAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TORQUE CONVERTER AND ITS DRIVE SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TORQUE CONVERTER OPERATION DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
REAR AXLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FRONT AXLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FRONT SUSPENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
REAR SUSPENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SHOCK ABSORBERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
STEERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BRAKE MECHANISM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BRAKE OPERATION DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
WIRING DIAGRAM FOR ELECTRICAL EQUIPMENT OF VAZ 21213 VEHICLE. . 27
ALTERNATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ALTERNATOR 94.3701 (FOR INJECTION VEHICLES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
STARTER MOTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
IGNITION SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
WINDSCREEN WIPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
BODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
BODY FITTINGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HEATING AND VENTILATION. WIPER/WASHER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
INJECTION SYSTEM (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
INJECTION SYSTEM DIAGRAM (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
WIRING DIAGRAM FOR INJECTION SYSTEM (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
WIRING DIAGRAM FOR INJECTION SYSTEMEURO2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
WIRING DIAGRAM FOR INJECTION SYSTEM EURO3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Hình ảnh 3d các chi tiết của ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình ảnh 3d các chi tiết của ô tô - Người đăng: Nguyên Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Hình ảnh 3d các chi tiết của ô tô 9 10 40