Ktl-icon-tai-lieu

hình họa vẽ kỹ thuật chương 7

Được đăng lên bởi chimnon110
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­¬ng­7
C¸c­mèi­ghÐp

1

Ch­¬ng­7-A
Mèi­ghÐp­ren
Mèi ghÐp ren lµ mèi
ghÐp ®îc sö dông rÊt
réng r·i trong mäi lÜnh
vùc kü thuËt vµ ®êi
sèng v× cÊu t¹o ®¬n
gi¶n, dÔ th¸o l¾p. C¸c
chi tiÕt cña mèi ghÐp
ren ®Òu ®îc tiªu chuÈn
ho¸, nghÜa lµ h×nh
d¹ng, kÝch thíc· cña
chóng ®îc qui ®Þnh
trong tiªu chuÈn cña
Nhµ níc.
2

7.1.­sù­h×nh­thµnh­mÆt­ren
7.1.1- §êng xo¾n èc
 §Þnh nghÜa: §êng xo¾n èc lµ quü ®¹o cña mét ®iÓm chuyÓn
®éng ®Òu trªn mét ®êng sinh, khi ®êng sinh ®ã quay ®Òu quanh
mét trôc cè ®Þnh.
∆
∆
- NÕu ®êng sinh lµ ®êng
th¼ng song song víi trôc
quay, ta cã ®êng xo¾n èc trô;
d
- NÕu ®êng sinh lµ ®êng
d
th¼ng c¾t trôc quay, ta cã ®
êng xo¾n èc nãn

3

Ph

 Mét sè th«ng sè cña ®êng xo¾n èc
- Vßng xo¾n: lµ mét phÇn cña ®êng xo¾n, ®
îc giíi h¹n bëi hai ®iÓm gÇn nhau cña ®êng
xo¾n vµ cïng n»m trªn mét ®êng sinh.
- Bíc xo¾n (Ph): lµ kho¶ng c¸ch theo chiÒu
trôc gi÷a ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña mét vßng
xo¾n.
- Gãc xo¾n (): lµ gãc hîp bëi tiÕp tuyÕn t¹i
mét ®iÓm bÊt k× cña ®êng xo¾n vµ mÆt ph¼ng
vu«ng gãc víi trôc quay.


Gi÷a gãc xo¾n , bíc xo¾n Ph vµ ®êng kÝnh
d cña ®êng xo¾n cã liªn hÖ sau:
tg = Ph/ .d
- Sè ®Çu mèi: nÕu cã nhiÒu ®êng xo¾n gièng nhau n»m xen kÏ
vµ c¸ch ®Òu ta ®îc ®êng xo¾n èc nhiÒu ®Çu mèi. Sè ®êng xo¾n èc
lµ sè ®Çu mèi.
4

- Híng xo¾n: ®êng xo¾n èc cã híng
xo¾n ph¶i vµ tr¸i. §Ó mÆt trô th¼ng ®øng,
nÕu phÇn thÊy cña ®êng xo¾n èc cã híng
®i lªn tõ tr¸i sang ph¶i lµ híng xo¾n ph¶i
(H×nh a), ngîc l¹i nÕu híng ®i lªn tõ ph¶i
sang tr¸i lµ híng xo¾n tr¸i (H×nh b)
(a)
7.1.2- Sù h×nh thµnh mÆt ren
Mét h×nh ph¼ng (tam gi¸c, h×nh thang, h×nh
vu«ng… ) chuyÓn ®éng theo ®êng xo¾n èc,
sao cho mÆt ph¼ng cña nã lu«n ®i qua trôc
quay, khi ®ã c¸c c¹nh cña h×nh ph¼ng sÏ vÏ
nªn c¸c mÆt xo¾n èc gäi lµ mÆt ren.
Ren ®îc h×nh thµnh trªn mÆt ngoµi cña h×nh
trô hay h×nh c«n gäi lµ ren ngoµi (hay ren trôc);
trªn mÆt trong gäi lµ ren trong (hay ren lç).

(b)

5

7.2.­c¸c­yÕu­tè­cña­ren
C¸c yÕu tè cña ren quyÕt ®Þnh tÝnh n¨ng cña ren. Khi c¸c yÕu
tè cña ren trôc vµ ren lç hoµn toµn gièng nhau th× míi l¾p ghÐp ®
îc víi nhau.
Pr«fin ren
C¸c yÕu tè cña ren bao gåm:
Ph
P
1. Pr«fin ren: lµ h×nh d¹ng
cña miÕng ph¼ng trong sù t¹o
thµnh mÆt ren.
2. §êng kÝnh ren:
- §êng kÝnh ngoµi (d): lµ ®
êng kÝnh cña mÆt trô ®i qua
®Ønh ren ngoµi hay ch©n ren
§Ønh ren
trong. Nã lµ ®êng kÝnh danh Ch©n ren
nghÜa cña ren.
- §êng kÝnh trong (d1): lµ ®êng kÝnh cña mÆt trô ®i qua ch©n
ren ngoµi hay ®Ønh ren trong. Nã lµ ®êng kÝnh nhá nhÊt cña ren.
6

- §êng kÝnh trung b×nh (d2): trÞ sè d2 = ...
1
Ch¬ng7
C¸cmèighÐp
hình họa vẽ kỹ thuật chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hình họa vẽ kỹ thuật chương 7 - Người đăng: chimnon110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
hình họa vẽ kỹ thuật chương 7 9 10 797