Ktl-icon-tai-lieu

hình học họa hình

Được đăng lên bởi phucthanhbk57-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài toán: Đã cho mặt phẳng chiếu đứng α (có α1
là đường thẳng) và cho mặt phẳng β(a, b). Hãy vẽ
giao tuyến g của α và β.
Phân tích: Từ hình vẽ của đề bài
ta thấy a1 không trùng với b1, do
đó β không là mặt phẳng chiếu
đứng, suy ra g1 nếu tồn tại thì
không thể là 1 điểm mà phải là
một đường thẳng.
Do g = α ∩ β cho nên g ⊂ α,
suy ra g1 ⊂ α1, mà α1 là đường
thẳng, g1 cũng là đường thẳng.
Vậy g1 ≡ α1.
Buộc g ⊂ β, biết g1, giải bài toán
cơ bản 1, sẽ tìm được nốt g2.

...
Phân ch: T hình v ca đề bài
ta thy a
1
không trùng vi b
1
, do
đó
β
không là mt phng chiếu
đứng, suy ra g
1
nếu tn ti thì
không th 1 đim phi
mt đường thng.
Do g =
α
β
cho nên g
α
,
suy ra g
1
α
1
,
α
1
đưng
thng, g
1
cũng đường thng.
Vy g
1
α
1
.
Buc g
β
, biết g
1
, gii bài toán
cơ bn 1, s tìm được nt g
2
.
Bài toán: Đã cho mt phng chiếu đng
α
(
α
1
đường thng) cho mt phng
β
(a, b). Hãy v
giao tuyến g ca
α
β
.
Phân ch: T hình v ca đề bài
ta thy a
1
không trùng vi b
1
, do
đó
β
không là mt phng chiếu
đứng, suy ra g
1
nếu tn ti thì
không th 1 đim phi
mt đường thng.
Do g =
α
β
cho nên g
α
,
suy ra g
1
α
1
,
α
1
đưng
thng, g
1
cũng đường thng.
Vy g
1
α
1
.
Buc g
β
, biết g
1
, gii bài toán
cơ bn 1, s tìm được nt g
2
.
Bài toán: Đã cho mt phng chiếu đng
α
(
α
1
đường thng) cho mt phng
β
(a, b). Hãy v
giao tuyến g ca
α
β
.
hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hình học họa hình - Người đăng: phucthanhbk57-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
hình học họa hình 9 10 391