Ktl-icon-tai-lieu

hình học họa hình 2

Được đăng lên bởi phucthanhbk57-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Trường hợp đặc biệt

a) Đường thẳng bất kỳ cắt
mặt phẳng chiếu
Bài toán: Đã cho mặt phẳng
chiếu bằng α (có α2 là đường
thẳng), cho đường thẳng
k (k1, k2) không vuông góc với
Π1 và Π2 . Hãy tìm giao điểm I
của k và α.
Phân tích:
I = k ∩ α cho nên I ∈ k và I
∈α, suy ra I2 ∈ k2 và I2 ∈ α2,
mà α2 là một đường thẳng, k2
là đường thẳng. Vậy I2 = k2 ∩
α2.
Cách dựng:
-Dựng I2 = k2 ∩ α2
-Từ I2, gióng lên k1 được I1.

Cách dựng:
-Dựng I2 = k2 ∩ α2
-Từ I2, gióng lên k1 được I1.

2) Qui ước thấy khuất
a) Qui ước thấy khuất trên hình
chiếu bằng
Nếu hai điểm có hình chiếu bằng
trùng nhau thì qui ước điểm nào có
độ cao lớn hơn thì hình chiếu bằng
của điểm đó sẽ thấy và hình chiếu
bằng của điểm còn lại sẽ khuất.
b) Qui ước thấy khuất trên hình
chiếu đứng
Nếu hai điểm có hình chiếu đứng
trùng nhau thì qui ước điểm nào có
độ xa lớn hơn thì hình chiếu đứng
của điểm đó sẽ thấy và hình chiếu
đứng của điểm còn lại sẽ khuất.
c) Khi xét thấy khuất, qui ước
các mặt làm bằng vật liệu không
trong suốt.

b) Mặt phẳng bất kỳ cắt mặt phẳng chiếu
Bài toán: Đã cho mặt phẳng chiếu đứng α (có α1
là đường thẳng) và cho mặt phẳng β(a, b). Hãy vẽ
giao tuyến g của α và β.
Phân tích: Từ hình vẽ của đề bài
ta thấy a1 không trùng với b1, do
đó β không là mặt phẳng chiếu
đứng, suy ra g1 nếu tồn tại thì
không thể là 1 điểm mà phải là
một đường thẳng.
Do g = α ∩ β cho nên g ⊂ α,
suy ra g1 ⊂ α1, mà α1 là đường
thẳng, g1 cũng là đường thẳng.
Vậy g1 ≡ α1.
Buộc g ⊂ β, biết g1, giải bài toán
cơ bản 1, sẽ tìm được nốt g2.

c) Một số bài toán khác thuộc
về trường hợp đặc biệt
-Tìm giao của mặt phẳng bất
kỳ với đường thẳng chiếu
-Tìm giao của đường thẳng
chiếu với mặt phẳng chiếu
-Tìm giao của mặt phẳng chiếu
với mặt phẳng chiếu

3) Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt
phẳng trong trường hợp tổng quát
Sau đây trình bày phương pháp mặt phẳng cắt phụ trợ để
giải. Ngoài ra còn có thể giải bằng cách dùng các phép biến
đổi hình chiếu.

Để tìm giao điểm I của đường thẳng k và mặt
phẳng α thì thực hiện các bước như sau:
-Lập mặt phẳng phụ trợ γ chứa đường thẳng
k.
Thường chọn γ là mặt phẳng chiếu, chẳng hạn
ta chọn sao cho γ1 là đường thẳng. Do mặt
phẳng γ chứa k cho nên phải có γ1 ≡ k1.
-Xác định giao tuyến phụ g = γ ∩ α
Phải có g ⊂ γ, suy ra g1 ⊂ γ1, mà γ1 và g1 đều
là đường thẳng, cho nên tìm được
g1 ≡ γ 1 ≡ k1
Biết g1, do g ⊂ γ , nên tìm nốt được g2 nhờ giải
bài toán cơ bản 1.
-Tìm giao điểm I của giao tuyến phụ g với
đường thẳng k đã cho ban đầu (I = g ∩ k ).
Cụ thể là tìm I2 = g2 ∩ k2 , sau đó từ ...
1) Trường hp đặc bit
a) Đường thng bt k ct
mt phng chiếu
Bài toán: Đã cho mt phng
chiếu bng
α
(có
α
2
đường
thng), cho đường thng
k (k
1
, k
2
) không vuông c vi
Π
1
Π
2
. Hãy tìm giao đim I
ca k và
α
.
Phân tích:
I = k
α
cho nên I
k I
∈α
, suy ra I
2
k
2
I
2
α
2
,
α
2
mt đường thng, k
2
đường thng. Vy I
2
= k
2
α
2
.
Cách dng:
-Dng I
2
= k
2
α
2
-
T I
2
, gióng lên k
1
được I
1
.
hình học họa hình 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hình học họa hình 2 - Người đăng: phucthanhbk57-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hình học họa hình 2 9 10 265