Ktl-icon-tai-lieu

Hình học hoạ hình Dương Thọ

Được đăng lên bởi tran2u
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 2101 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baìi giaíng HÇNH HOAû

2005

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT
-----0-----

BÀI GIẢNG

HÌNH HỌA

GVC - ThS NGUYỄN ĐỘ

ĐÀ NẴNG - 2005
GVC — ThS. Nguyãùn Âäü

1

Khoa Sæ phaûm Kyî thuáût

Baìi giaíng HÇNH HOAû

2005

MỞ ĐẦU
A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1) Mục đích
Hình hoạ là một môn học thuộc lĩnh vực Hình học, nhằm:
− Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn các hình trong không gian lên một mặt mà thông
thường là mặt phẳng hai chiều
− Nghiên cứu các phương pháp giải các bài toán trong không gian bằng cach giải chúng trên
các hình biểu diễn phẳng đó
− Cung cấp một số kiến thức hình học cơ bản để học tiếp môn Vẽ kĩ thuật và giải quyết một số
vấn đề liên quan đến chuyên môn.
2) Yêu cầu của hình biểu diễn
Hình biểu diễn phải đơn giản, rõ ràng, chính xác. Các hình biểu diễn phải tương ứng với một
hình nhất định trong không gian; người ta gọi tính chất này là tính phản chuyển hay tính tương
đương hình học của hình biểu diễn
3) Một số ký hiệu và quy ước
Trong bài giảng này sẽ dùng những ký hiệu và qui ước sau:
− Điểm
Chữ in như: A, B, C,...
− Đường thẳng
Chữ thường như: a,b,c,...
− Mặt phẳng
Chữ Hy lạp hoặc chữ viết hoa như: α, β, γ, δ,...A, B, C, ...
− Sự liên thuộc
Ký hiệu ∈ như: điểm A∈a; đường thẳng a ∈ mp (α ), ...b∈mp(Q),...
− Vuông góc
⊥ như: a ⊥ b
− Giao
∩ như: A= d ∩ l
− Kết quả
= như: g= mpα ∩ mpβ
− Song song
// như: d // k
− Trùng
≡ như: A ≡ B

B. CÁC PHÉP CHIẾU
I. PHÉP CHIẾU XUYÊN TÂM
1) Cách xây dựng
Trong không gian cho mặt phẳng P và một điểm S không thuộc mp(P ).(Hình 1)
Người ta thực hiện phép chiếu một điểm A bất kỳ như sau:
Vẽ đường thẳng SA, đường thẳng này cắt mặt phẳng P tại điểm A’
Ta có các định nghĩa:
− P : Mặt phẳng hình chiếu
S
− S : Tâm chiếu
A
− SA : Đường thẳng chiếu hoặc tia chiếu
− A’ : Hình chiếu xuyên tâm của điểm A từ tâm Hình 1
chiêú S lên mặt phẳng hình chiếu P .
A’
Phép chiếu được xây dựng như trên được gọi là phép
P
chiếu xuyên tâm với tâm chiếu S và mặt phẳng hình
chiếu P.
Một phép xuyên tâm được xác định khi biết tâm chiếu S và mặt phẳng hình chiếu P.
GVC — ThS. Nguyãùn Âäü

2

Khoa Sæ phaûm Kyî thuáût

Baìi giaíng HÇNH HOAû

2005

Chú ý
a) Hình là một tập hợp điểm. Vậy để chiếu một hình ta chiếu một số điểm thành phần của hình
đủ xác định hình đó
b) Nếu trong không gian Ơclic ta bổ sung thêm các yếu tố vô tận thì:
_ Hai đường thẳng son g song xem như cắt nhau tại một điểm ở vô tận:
a // b ⎭ a ∩ b = M∞
Như vậy để biểu diễn một điểm ở vô tận ta biểu diễn nó bằng một phương đường thẳng
_ Hai mặt phẳng s...
Baìi giaíng HÇNH HOAû 2005
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA SƯ PHM K THUT
-----0-----
BÀI GING
HÌNH HA
GVC - ThS NGUYN ĐỘ
ĐÀ NNG - 2005
GVC — ThS. Nguyãùn Âäü Khoa Sæ phaûm Kyî thuáût
1
Hình học hoạ hình Dương Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học hoạ hình Dương Thọ - Người đăng: tran2u
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Hình học hoạ hình Dương Thọ 9 10 148