Ktl-icon-tai-lieu

Hộ chiếu khoan nổ mìn

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Bé m«n:Khai th¸c lé thiªn

Hé chiÕu khoan næm×n

Lêi nãi ®Çu
- ë níc ta hiÖn nay viÖc khai th¸c lé thiªn chiÕm tõ 60 - 70% trong ®ã
bao gåm cã khai th¸c than , khai th¸c ®¸ , khai th¸c quÆng... trong qu¸ tr×nh khai
th¸c chóng ta ph¶i cã qu¸ tr×nh ®Ëp vì ®Êt ®¸ ®Ó xóc bèc, vËn chuyÓn, yªu cÇu
®Æt ra lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã th× hiÖn nay chóng ta ®· ¸p
dông ph¬ng ph¸p khoan næ m×n ®Ó ph¸ vì ®Êt ®¸
- Khi næ m×n trªn má lé thiªn hay hÇm lß th× viÖc quan träng nhÊt lµ lËp
hé chiÕu khoan næ m×n. Nã lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn øng dông, kiÓm tra hiÖu qu¶
khoan næ m×n trong qu¸ tr×nh khai th¸c ë má lé thiªn còng nh hÇm lß.
- C«ng t¸c tÝnh to¸n vµ thiÕt lËp hé chiÕu khoan næ m×n lµ c«ng t¸c ®Çu
tiªn cÇn thiÕt tiÕn hµnh, ®Ó ®¶m lµm c¬ së cho viÖc khai th¸c. V× vËy cÇn ph¶i
tÝnh to¸n xem xÐt tÝnh chÊt c¸c lo¹i ®Êt ®¸ trªn g¬ng ®Ó tõ ®ã lùa chän c¸c th«ng
sè næ m×n cho h¬p lý. §ång thêi tõ ®ã la chän nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn
næ m×n hîp lý nhÊt. §Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu an toµn còng nh chØ tiªu vÒ kû
thuËt vµ ®em l¹i lîi Ých cao nhÊt cho má.
- Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n xÐt s¬ bé vÒ c«ng t¸c lËp hé chiÕu khoan næ m×n.
Trong qu¸ tr×nh lËp hé chiÕu ch¨c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V×
vËy rÊt mong ®îc sù gãp ý vµ bæ sung cña thÇy ®Ó em cã kinh nghiÖm lËp hé
chiÕu cho nh÷ng lÇn sau.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn V¨n Qu¶ng

Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c khoan næ m×n
SV: NguyÔn V¨n Qu¶ng

Líp : Khai Th¸c A - K50

Bé m«n:Khai th¸c lé thiªn

Hé chiÕu khoan næm×n

- C«ng t¸c chuÈn bÞ ®Êt ®¸ b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ m×n ®îc ¸p dông
réng r·i ë trªn c¸c má khai th¸c ®¸ lé thiªn ®Ó ph¸ vì ®Êt ®¸ cøng ch¾c vµ cøng
võa. Trªn thùc tÕ ®©y lµ ph¬ng ph¸p duy nhÊt ®Ó chuÈn bÞ cho ®Êt ®¸ cøng c«ng
t¸c næ m×n ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
- §Êt ®¸ næ m×n ®îc ®Ëp vì theo kÝch thíc yªu cÇu cña thiÕt bÞ xóc bèc,
vËn t¶i vµ nghiÒn ®Ëp. Cì ®¸ næ m×n ®ång ®Òu ph¶i Ýt ®¸ qu¸ vôn hoÆc ®¸ qu¸ cì
ph¸t sinh.
- Kh«ng cã m« ch©n tÇng vµ Ýt hËu xung.
- §¶m b¶o h×nh d¹ng, gãc dèc sên tÇng theo yªu cÇu, bªn c¹nh ®ã ph¶i
Ýt ®¸ v¨ng.
- ChÊn ®éng do næ m×n lµ Ýt nhÊt.
- Khèi lîng ®¸ ph¶i ®¶m b¶o an toµn vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.

PhÇn 1 : C«ng t¸c khoan
I : Lùa chän thiÕt bÞ khoan
- C«ng t¸c khoan næ ë má lé thiªn chÞu ¶nh hëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè nh:
®é cøng, ®é nøt nÎ, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh...
- TÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ®¸ ®îc ®Æc trng bëi hÖ sè kiªn cè f vµ ®é nøt nÎ
trong ®¸. §Ó phï hîp víi tÝnh chÊt c¬ lý ®Êt ®¸ vµ phï hîp víi ...
Bé m«n:Khai th¸c lé thiªn Hé chiÕu khoan næm×n
Lêi nãi ®Çu
- ë níc ta hiÖn nay viÖc khai th¸c thiªn chiÕm 60 - 70% trong ®ã
bao gåm cã khai th¸c than , khai th¸c ®¸ , khai th¸c quÆng... trong qu¸ tr×nh khai
th¸c chóng ta ph¶i cã qu¸ tr×nh ®Ëp vì ®Êt ®¸ ®Ó xóc bèc, vËn chuyÓn, yªu cÇu
®Æt ra ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã t hiÖn nay chóng ta ®· ¸p
dông ph¬ng ph¸p khoan næ m×n ®Ó ph¸ vì ®Êt ®¸
- Khi n trªn má thiªn hay hÇm th× viÖc quan träng nhÊt lµ lËp
chiÕu khoan m×n. ®Ó ph¸t triÓn øng dông, kiÓm tra hiÖu qu¶
khoan næ m×n trong qu¸ tr×nh khai th¸c ë má lé thiªn còng nh hÇm lß.
- C«ng t¸c tÝnh to¸n thiÕt lËp chiÕu khoan m×n c«ng t¸c ®Çu
tiªn cÇn thiÕt tiÕn nh, ®Ó ®¶m lµm cho viÖc khai th¸c. vËy cÇn ph¶i
tÝnh to¸n xem xÐt tÝnh chÊt c¸c lo¹i ®Êt ®¸ trªn g¬ng ®Ó tõ ®ã lùa chän c¸c th«ng
m×n cho h¬p lý. §ång thêi ®ã la chän nh÷ng ph¬ng ph¸p ph¬ng tiÖn
m×n hîp nhÊt. §Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu an toµn còng nh c tiªu
thuËt vµ ®em l¹i lîi Ých cao nhÊt cho má.
- Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n xÐt s¬ bé vÒ c«ng t¸c lËp chiÕu khoan næ m×n.
Trong qu¸ tr×nh lËp chiÕu ch¨c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.
vËy rÊt mong ®îc sù gãp ý sung cña thÇy ®Ó em kinh nghiÖm lËp
chiÕu cho nh÷ng lÇn sau.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn V¨n Qu¶ng
Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c khoan næ m×n
SV: NguyÔn V¨n Qu¶ng Líp : Khai Th¸c A - K50
Hộ chiếu khoan nổ mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộ chiếu khoan nổ mìn - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hộ chiếu khoan nổ mìn 9 10 126