Ktl-icon-tai-lieu

Hộ chiếut hi công bốc xúc

Được đăng lên bởi binhbmjc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘ CHIẾU THI CÔNG BỐC XÚC
SỐ: 01-06-14 - MÁY XÚC TLGN EX 1200-6 SỐ 11 - CÔNG TRƯỜNG 917
(Có bình đồ số: 01-06-14 kèm theo)
1. Dung tích gầu (m3):

6.7

2. Hxmax (m):

4. Tầng mức thi công:

-80/-100

5. Thi công từ ngày 06 tháng 6 năm 2014 đến ngày 05 tháng 7 năm 2014

6. Tên máy xúc thay thế:

Máy số 16

20

7. Ngày lập:

Các chỉ tiêu

Đ.vị

Đất đá

m3
km
T.km

160,000
3.30
1,364,880

Định mức năng xuất máy xúc

m3/ca

2,310

PHÒNG AN TOÀN

PHÒNG KỸ THUẬT MỎ
Phạm Thanh Trà

CÔNG TRƯỜNG 917

1. CN trưởng Lộ thiên:

Vũ Anh Tuấn
Đinh Anh Tuấn
Lương Ngọc Phan

Nguyễn Văn Long

3. Trắc địa trưởng:

2. Người lập:

Nghiêm Đắc Uyên

4. TP KTM

05/06/2014

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

2. Địa chất trưởng:

1. Quản đốc:

Nổ mìn + tự xúc

Than

Thể tích theo đo đạc nguyên khối
Cung độ vận chuyển
Khối lượng vận chuyển theo đo đạc

1. Trưởng phòng:

3. Loại đất đá:

Nguyễn Minh Tuyên

Nguyễn Tất Ngà

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘ CHIẾU THI CÔNG BỐC XÚC
SỐ: 02-06-14 - MÁY XÚC TLGN Hitachi ZX870-3 SỐ 16 - CÔNG TRƯỜNG 917
(Có bình đồ số: 02-06-14 kèm theo)
1. Dung tích gầu (m3):

4.3

2. Hxmax (m):

4. Tầng mức thi công:

-80/-100; -120/-150

5. Thi công từ ngày 06 tháng 6 năm 2014 đến ngày 05 tháng 7 năm 2014

6. Tên máy xúc thay thế:

Máy số 7

20

7 Ngày lập:

Các chỉ tiêu

Đ.vị

Đất đá

m3
km
T.km

40,000
2.00
206,800

Định mức năng xuất máy xúc

m3/ca

1,628

PHÒNG AN TOÀN

CÔNG TRƯỜNG 917

1. CN trưởng Lộ thiên:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

2. Địa chất trưởng:

Đinh Anh Tuấn
Lương Ngọc Phan

1. Quản đốc:

Nguyễn Văn Long

3. Trắc địa trưởng:

2. Người lập:

Nghiêm Đắc Uyên

4. TP KTM

05/06/2014

50,000
3.35
167,500

PHÒNG KỸ THUẬT MỎ
Phạm Thanh Trà

Nổ mìn + tự xúc

Than

Thể tích theo đo đạc nguyên khối
Cung độ vận chuyển
Khối lượng vận chuyển theo đo đạc

1. Trưởng phòng:

3. Loại đất đá:

Nguyễn Minh Tuyên

Nguyễn Tất Ngà

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘ CHIẾU THI CÔNG BỐC XÚC
SỐ: 03-06-14 - MÁY XÚC TLGN Hyundai SỐ 10 - CÔNG TRƯỜNG 917
(Có bình đồ số: 03-06-14 kèm theo)
1. Dung tích gầu (m3):

3.8

2. Hxmax (m):

4. Tầng mức thi công:

-60/ -100; -120/-150

5. Thi ...
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỘ CHIẾU THI CÔNG BỐC XÚC
SỐ: 01-06-14 - MÁY XÚC TLGN EX 1200-6 SỐ 11 - CÔNG TRƯỜNG 917
(Có bình đồ số: 01-06-14 kèm theo)
1. 6.7 2. 20 3. Loại đất đá: Nổ mìn + tự xúc
4. Tầng mức thi công: -80/-100 5. Thi công từ ngày 06 tháng 6 năm 2014 đến ngày 05 tháng 7 năm 2014
6. Tên máy xúc thay thế: 7. Ngày lập: 05/06/2014
Các chỉ tiêu Đ.vị Đất đá Than
Thể tích theo đo đạc nguyên khối 160,000
Cung độ vận chuyển km 3.30
Khối lượng vận chuyển theo đo đạc T.km 1,364,880
Định mức năng xuất máy xúc 2,310
PHÒNG AN TOÀN PHÒNG KỸ THUẬT M KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
1. Trưởng phòng: Phạm Thanh Trà 1. CN trưởng Lộ thiên: Vũ Anh Tuấn
CÔNG TRƯỜNG 917 2. Địa chất trưởng: Đinh Anh Tuấn
1. Quản đốc: Nguyễn Văn Long 3. Trắc địa trưởng: Lương Ngọc Phan
2. Người lập: Nghiêm Đắc Uyên 4. TP KTM Nguyễn Minh Tuyên Nguyễn Tất Ngà
Dung tích gầu (m
3
):
H
xmax
(m):
Máy số 16
m
3
m
3
/ca
Hộ chiếut hi công bốc xúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộ chiếut hi công bốc xúc - Người đăng: binhbmjc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hộ chiếut hi công bốc xúc 9 10 695