Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ đề xuất chăn nuôi vịt

Được đăng lên bởi Trịnh Xuân Chiến
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỘI NÔNG DÂN TỈNH THANH HÓA
TRUNG TÂM CGCN - HTND

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Tên mô hình: Mô hình trình diễn chăn nuôi Vịt thịt an toàn sinh học
tại xã Thiên Phủ huyện Quan Hoá tỉnh Thanh Hóa
Ký hiệu:
KN 149
Tên dự án:
Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp

Tên nhà CCDVKN:

Trung tâm Chuyển giao công nghệ Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Thanh
Hóa
Địa chỉ: Số 27 Phố Cửa Tả - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh
Hóa
Điện thoại:
0373.850.436

Thanh Hóa, tháng 6 năm 2010
HỘI NÔNG DÂN THANH HOÁ
TRUNG TÂM CGCN - HTND

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĐN/HND
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 6 năm 2010

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA
CUNG CẤP DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG
Kính gửi: Ban quản lý Dự án khoa học công nghệ Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Sau khi nghiên cứu Hồ sơ yêu cầu về hợp đồng cung cấp dịch vụ khuyến
nông xây dựng “Mô hình trình diễn chăn nuôi Vịt thịt an toàn sinh học” tại xã
Thiên Phủ huyện Quan Hoá tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm chuyển giao công nghệ Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhận thấy có đủ khả năng cung
cấp dịch vụ khuyến nông theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu, đảm bảo tiến độ,
với tổng số tiền là: 139.892.000đ (Một trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín
hai ngàn đồng chẵn) cùng với biểu giá chi tiết kèm theo.
Hồ sơ đề xuất của chúng tôi có giá trị trong vòng 6 tháng, kể từ ngày 24
tháng 6 năm 2010.
Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung
cấp dịch vụ khuyến nông theo đúng yêu cầu nêu trong hợp đồng.
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VP

TM. TRUNG TÂM CGCN - HTND
P. GIÁM ĐỐC

2

Nguyễn Văn Vinh

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT
I. THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
1. Tư cách pháp nhân:
Trung tâm Chuyển giao công nghệ - Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh
Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 43 ngày 11 tháng 1 năm 1994 của
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (có Quyết định kèm theo)
2. Thông tin chung:
- Tên đơn vị CCDVKN: Trung tâm Chuyển giao công nghệ - Hỗ trợ nông
dân - Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
- Lĩnh vực hoạt động: Tuyên truyền hướng dẫn nông dân trong việc ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề, chuyển giao công nghệ
nhằm: Tạo điều kiện giúp các hộ nông dân trong tỉnh tổ chức sản xuất kinh doanh
có hiệu quả.
- Địa chỉ: Số 27 Phố Cửa Tả - Phường Ba Đình – Thành phố Thanh Hóa
- Điện thoại: 0373.850.436
- Fax:
0373.852.610
- Email:
- Người phụ trách đơn vị: Hà Th...
HỘI NÔNG DÂN TỈNH THANH HÓA
TRUNG TÂM CGCN - HTND
HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
Tên mô hình: hnh trình diễn cn ni Vt tht an tn sinh hc
tại x Thiên Phủ huyện Quan H tỉnh Thanh a
Ký hiệu: KN 149
Tên dự án: Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp
Tên nhà CCDVKN: Trung tâm Chuyển giao công nghệ -
Hỗ trợ nông dân - Hội Nôngn tỉnh Thanh
Hóa
Địa chỉ: S 27 Ph Ca T - Phưng Ba Đình - Thành ph Thanh
Hóa
Điện thoại: 0373.850.436
Hồ sơ đề xuất chăn nuôi vịt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ đề xuất chăn nuôi vịt - Người đăng: Trịnh Xuân Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hồ sơ đề xuất chăn nuôi vịt 9 10 225