Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ đề xuất Dự án khu đô thị mới

Được đăng lên bởi dotandan
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA NAM ĐƯỜNG 16-4 (TRỤC D2 ĐẾN D7)
(phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)
ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NINH THUẬN
BÊN MỜI THẦU: SỞ XÂY DỰNG TỈNH NINH THUẬN

Ninh Thuận, tháng 10 năm 2011
MỤC LỤC

PHẦN I: CÁC THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI .......................................................................4
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:.................................................................................................................................4
II. CÁC THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT............................................................................7
1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu.....................................................................................................7
2. Điều kiện tự nhiên.............................................................................................................................7
3. Các điều kiện khác có liên quan đến dự án.......................................................................................8
4. Đánh giá các khó khăn và thuận lợi..................................................................................................9
PHẦN II: NHÀ ĐẦU TƯ KÊ KHAI VÀ ĐỀ XUẤT ........................................................................11
I. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/500................................................11
Phần A: Các bản vẽ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (tài liệu đính kèm)...................................................11
Phần B: Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500....................................................11
1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch...................................................................................11
2. Các căn cứ lập quy hoạch điều chỉnh.............................................................................................15
3. Các nội dung nghiên cứu của đồ án................................................................................................17
II. PHƯƠNG ÁN BỐI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG............................................................24
1. Cơ sở pháp lý..................................................................................................................................24
2. Hiện trạng khu vực dự án............................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 !"#!$%
&'()*+,-./&0'1*1*+'2& '34/56*'.*''78*%
9!:;< = >;?=!:@
AB;<C?=!:D@
Hồ sơ đề xuất Dự án khu đô thị mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ đề xuất Dự án khu đô thị mới - Người đăng: dotandan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Hồ sơ đề xuất Dự án khu đô thị mới 9 10 538