Ktl-icon-tai-lieu

hóa đại cương

Được đăng lên bởi Đỗ Cường
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

I. Các cấu tử chánh:

1. Các hạt cơ bản:
Nguyên tử

Electron(e)

-1

Nhân Proton(p) +1 1dvc
Neutron(n) 0 1dvc
me/mp = 1/1840  Kl(ng.t) = Kl(nhân)

2. Ký hiệu nguyên tử:

A
Z

12
6

X

C

Z: Bậc số ng.tử= ∑p trong nhân
A= Số khối = ∑p + ∑n
∑p = 6
∑n = 12 – 6 = 6

Nguyên tử ở trạng thái cơ bản trung
hòa điện
 ∑e = ∑p =6

3. Ng.tử đồng vị: Cùng Z, khác A
1 protn. Có 0; 1; 2
1
2
3
1H 1H 1H
neutron
12
6

C

35
17

Cl

13
6

C

37
17

Cl

6 proton. Có 6; 7; 8
neutron
17 proton. có 18; 19; 20
neutron

Các ng.t đồng vị có cùng Z  ∑e bằng
nhau  hóa tính giống nhau.

4. Nguyên tố – nguyên tử:
*1 ng.tố x.định khi có 1 giá trị Z x.định.
*Trong 1 ng.tố có thể gồm nhiều ng. tử
đồng vị với thành phần xác định
1
2
H
gồm:
H(99,985%)
và
H(0,015%)
*1
*17Cl gồm: 35Cl(75,4%) và 37Cl(24,6%)
*6C gồm: 12C(98,982%) và 13C(1,108%)
∑ Ai .%(i )
*Klnt (ng.tố) =
100
35.75,4 + 37.24,6
= 35,453
Td: klnt(Cl) =
100

II. Cấu tạo ng.tử theo thuyết cơ lượng tử.
e di chuyển trên các orbital ng.tử (AO)
* Về ph.d vật lý: AO:vùng k.g quanh nhân
trên đó x.s tìm thấy e cực đại từ 90→99%
*Về ph.d toán học: AO được biểu diễn bởi
hàm số Ѱn,l,m :nghiệm của p.t Schrodinger
∂2 Ѱ ∂2 Ѱ ∂2 Ѱ 8π2m
── + ── + ── + ─── (E – V) Ѱ = 0
∂x2 ∂y2
∂z2
h2
Giải p.t này các cặp nghiệm E; Ѱ

1. Hệ 1 electron:
1H : nhân 1+ và 1e di chuyển quanh nhân
+
He→
He
+e : nhân 2+ và 1e quanh nhân
2
2
2+
Li
→
Li
+2e: nhân 3+và 1e quanh nhân
3
3
 Hệ 1e Nhân có Z+ và 1(e) quanh nhân
Giải p.t Schrodinger áp dụng cho hệ 1(e)
Các hàm Ѱn,l,m biểu diễn các AO,và En
AO có dạng x.định khi hàm Ѱn,l,m x.định.
Ѱn,l,m xác định khi các số lượng tử n,l,m có
giá trị xác định

a. Các số lượng tử:
α. Số l.tử chánh n: lớp mà e di chuyển trên
đó, và kích thước của AO..
n = 1 2 3 4 5 6 7…..∞
Lớp K L M N O P Q……
2

 Z
En = − 13,6.  eV
 n

En< 0 và En ↑ khi n↑
n↑kích thước AO↑
2

 1
E1 = − 13,6.  = − 13,6eV
1

Td: 1H:
2
n=1E = − 13,6. 1  = − 3,4eV
2
 2

2

 2
n =1=>E1 = − 13,6  = − 54,4eV
 1
2
 2
+
E2 = − 13,6  = − 13,6eV
2He (Z=2): n =2=>
 2
2
 2
n =3=>E3 = − 13,6  = − 6,05eV
 3
2

n+
X
:
Z

n=∞

Z
⇒ E∞ = − 13,6  = 0eV
∞ 

β. Số lượng tử phụ l: Với1giá trị n
l có n trị số: 0;1;2; 3; 4; 5;…; n-1.
Slt phụ l: hình dạng của AO và phân lớp
có trong 1 lớp thứ n của nguyên tử.
l
0 1 2 3 4 5 6 7…….
Ph.l s p d f g h i j……..
γ. Số lượng tử từ m (ml):
Với 1 giá trị của l  m có (2l+1) trị số:
m = -l; -(l-1); -(l-2); …..; 0; 1; 2; …..; +l
Số lượng tử từ m cho biết sự định hướng
...
CHƯƠNG I
CẤU TẠO  TỬ
I. Các cấu tử chánh:
1. Các hạt cơ bản:
 tử
Electron(e) -1

Proton(p) +1 1dvc
Neutron(n) 0 1dvc
m
e
/m
p
= 1/1840 Kl(ng.t) = )
hóa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa đại cương - Người đăng: Đỗ Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
hóa đại cương 9 10 329