Ktl-icon-tai-lieu

Hóa dầu

Được đăng lên bởi nguyettohoa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2. TÁCH MUỐI TỪ DẦU THÔ
Mã bài: HD B2
1. GIẢNG GIẢI VÀ ĐƢA RA CÁC VÍ DỤ MINH HỌA CÁC NỘI DUNG
1.1. Hàm lƣợng muối trong dầu thô
-

Giới thiệu các thành phần muối chứa trong dầu;

-

Giảng về tác hại của tạp chất cơ học và muối

-

Giới thiệu về tiêu chuẩn hàm lƣợng muối trong dầu thô đƣa đi chế

biến.
1.2. Các phƣơng pháp tách muối
-

Giới thiệu các phƣơng pháp tách muối

-

Giảng về quá trình tách nƣớc, muối trong các hình 3,4,5.

-

Giới thiệu chi tiết sơ đồ hình 1.4,
Chế độ công nghệ của sơ đồ loại muối-nƣớc bằng điện dạng nằm
ngang hình1. 4:
+

Điện trƣờng điện thế 32-33 kW, nhiệt độ 120-130oC và áp suất
8-10 atm.

+
Hàm lƣợng muối trong dầu sau khi xử lý: 5-10 mg muối/l
1.3. Kiểm tra thiết bị tách muối
-

Vẽ thiết bị loại muối- nƣớc bằng điện nằm ngang (xem hình 2.1)

Hình 2.1. Mặt cắt của thiết bị loại nƣớc bằng điện nằm ngang

20

-

Giới thiệu họat động của thiết bị
Giới thiệu các thông số kỹ thuật của thiết bị:
+

Nguồn cấp điện: điện thế: 0,38/11-16,5-22kV, công suất 50
kVA.

+

Công suất của biến áp: ở hiệu thế 11 là 22 kVA, và ở hiệu thế
16,5 kB là 40kVA.

-

Những lƣu ý trong hoạt động an toàn điện

-

Giới thiệu các loại thiết bị trao đổi nhiệt;

-

Vẽ và giới thiệu thiết bị trao đổi nhiệt đầu di động (hình 2.2).

-

Nêu đặc điểm và ƣu điểm của thiết bị trao đổi nhiệt đầu di động.

Hình 2.2. Trao đổi nhiệt dạng vỏ bọc có đầu chùm ống di động.
Giảng về các qui định an toàn lao động trong cụm loại muối- nƣớc
bằng điện (EDWS).
1.4. Vận hành thiết bị tách nƣớc
-

Giới thiệu điều kiện tối ƣu để loại muối của cụm loại muối - nƣớc,
nêu thí dụ với cụm EDWS cho dầu loại Romasky của Nga: hàm
lƣợng muối trƣớc và sau xử lý, các thông số công nghệ.
Địa điểm, môi trƣờng
-

I.

Tại giảng đƣờng. Yêu cầu có sẵn các trang thiết bị, bảng viết và ghế ngồi
cho học viên và các thiết bị chiếu.
Tại phòng thí nghiệm, yêu cầu có các mô hình sơ đồ công nghệ tách
nƣớc
II. Gợi ý các khía cạnh và mức độ
-

Phải làm cho học viên nắm vững thành phần muối có trong dầu thô
và tác hại của chúng.
21

-

Phải làm cho học viên nắm vững nguyên lý của các phƣơng pháp
loại muối từ dầu thô.

-

Học viên phải biết các sơ đố công nghệ tách nƣớc-muối bằng điện
và hoạt động của nó.

Học viên nắm đựơc các khái niện cơ bản về các quá trình chế biến
dầu.
III. Cách thức kiểm tra đánh giá
-

-

-

2.

Đánh giá sự hiểu biết cơ bản của học viên đối với:
+

Thành phần và hàm lƣợng muối chứa trong dầu,

+

Các phƣơng pháp tách muối tiên tiến,

+
Các thiết bị chính trong cụm tách muối,
Học v...
20
Bài 2. TÁCH MUỐI TỪ DẦU THÔ
Mã bài: HD B2
1. GIẢNG GIẢI VÀ ĐƢA RA CÁC VÍ DỤ MINH HỌA CÁC NỘI DUNG
1.1. Hàm lƣợng muối trong dầu thô
- Giới thiệu các thành phần muối chứa trong dầu;
- Giảng về tác hại của tạp chất cơ học và muối
- Giới thiệu về tiêu chuẩn hàm lƣợng muối trong dầu thô đƣa đi chế
biến.
1.2. Các phƣơng pháp tách muối
- Giới thiệu các phƣơng pháp tách muối
- Giảng về quá trình tách nƣớc, muối trong các hình 3,4,5.
- Giới thiệu chi tiết sơ đồ hình 1.4,
- Chế độ ng nghệ của đồ loại muối-nƣớc bằng điện dạng nằm
ngang hình1. 4:
+ Điện trƣờng điện thế 32-33 kW, nhiệt độ 120-130
o
C áp suất
8-10 atm.
+ Hàm lƣợng muối trong dầu sau khi xử lý: 5-10 mg muối/l
1.3. Kiểm tra thiết bị tách muối
- Vẽ thiết bị loại muối- nƣớc bằng điện nằm ngang (xem hình 2.1)
Hình 2.1. Mặt cắt của thiết bị loại nƣớc bằng điện nằm ngang
Hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa dầu - Người đăng: nguyettohoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hóa dầu 9 10 213