Ktl-icon-tai-lieu

hóa học thực phẩm

Được đăng lên bởi nga3be41195
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOAÙ HOÏC THÖÏC
PHAÅM

NOÄI DUNG

I. NÖÔÙC
II. PROTEIN
III. VITAMIN
IV. KHOAÙNG CHAÁT
V. GLUCID
VI. LIPID
VII. CHAÁTMAØU,MUØI
VIII.PHỤ GIA

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HOAÙ HOÏC THÖÏC PHAÅM, Leâ Ngoïc Tuù, NXB KHKT
HOAÙ HOÏC THÖÏC PHAÅM, Hoaøng Kim Anh NXB KHKT
Hoaù sinh coâng nghieäp, Leâ Ngoïc Tuù, N, NXB KHKTXB KHKT
SINH HOAÙ 1, Ñoàng Thò Thanh Thu, NXB Tröôøng ÑH Khoa Hoïc Töï Nhieân

GIAÙO TRÌNH SINH HOAÙ HIEÄN ÑAÏI, Nguyeãn Tieán Thaéng- Nguyeãn Ñình Huyeân, NXB Giaùo Duïc
FOOD CHEMISTRY,H.-D. Belitz,W. Grosch,P. Schieberle, Springer.
PRINCIPLE OF FOOD CHEMISTRY (Third Edition), John M. deMan

NÖÔÙC

VAI TROØ CUÛA NÖÔÙC

TRONG ÑÔØI SOÁNG
TRONG NGAØNH COÂNG NGHEÄ THÖÏC PHAÅM






Chieám 60% cô theå ngöôøi
Tham gia phaûn öùng quang hôïp toång hôïp chaát höõu cô
Tham gia phaûn thuyû phaân
Nguyeân lieäu khoâng theå thieáu trong coâng nghieäp thöïc phaåm: röûa, xöû lyù, lieân keát
nguyeân lieäu







Thaønh phaàn cô baûn moät soá saûn phaåm
Taïo caáu truùc cho saûn phaåm
Tham gia phaûn öùng thaønh phaàn saûn phaåm
Taêng cöôøng chaát löôïng caûm quan
Duøng ñoát noùng, laøm laïnh. . .

NÖÔÙC TRONG THÖÏC PHAÅM

•

Ba nhoùm thöïc phaåm-theo haøm löôïng nöôùc
Cao: treân40%
Trung bình:10-40%
Thaáp: döôùi10%

Haidaïngnöôùc:
Töïdo:
Lieânkeát:

oHoaùhoïc:chaëtcheõ
oHoaùlyù:ñoäbeàntrungbình
oCôlyù:maoquaûn:

CAÁU TAÏO

Tamgiaùccaân:ñænhO,haigoùcñaùyH
GoùcO-H: 104,50
ÑoädaøigiöõahaïtnhaânO-H 0,96A0

1 caëp e-quanh nhaân O
2 caëp ngoaøi, leäch veà O
2 caëp goùp chung vôùi 2 H

Boán cöïc ñieän tích : 2 aâm, 2 döông

PHAÂN CÖÏC

NÖÔÙC LIEÂN HÔÏP
(H2O)X, X thay ñoåi
Nguyeân nhaân: lieân keát hydro caùc tính chaát
ñaëc bieät
0
100 C: ñôn phaân
Nöôùc ñaù: (H2O)5
Khoái töù dieän ñeàu caáu truùc roãng
 Nöôùc loûng coù tæ troïng cao hôn nöôùc ñaù

Nöôùc ñaù

Muoái, phaân töû phaân cöïc, kî nöôùc, chaát ñieän ly hydrat hoaù maïnh (Na+, K+. . .) giaûm
soá löôïng lieân keát H
Hydrocarbon, nhoùm beân khoâng phaân cöïc cuûa protein taêng soá lieân keát hydro

TÍNH CHAÁT ÑAËC BIEÄT CUÛA NÖÔÙC
Haáp thu moät löôïng nhieät lôùn.




0
0-27 C: nhieät dung giaûm
0
Treân 27 C: nhieät dung taêng
Nhieät hoaù hôi cao hôn (do lieân keát H) chuù yù trong cheá bieán thöïc phaåm
Hoaø tan, khueách taùn ñöôïc nhieàu chaát: do tính phaân cöïc + caáu truùc phaân töû lôùn
Laø dung moâi trô veà hoaù hoïc, khoâng töông taùc hoaù hoïc

TÍNH CHAÁT ÑAËC BIEÄT CUÛA NÖÔÙC
Phaân taùn hôïp chaát khoâng cöïc
mixen

THUOÄC TÍNH KEÁT HÔÏP

•
•

Dung dòc...
HOAÙ HOÏC THÖÏC
PHAÅM
hóa học thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học thực phẩm - Người đăng: nga3be41195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
hóa học thực phẩm 9 10 33