Ktl-icon-tai-lieu

HOÁ HỌC VÔ CƠ TẬP 2

Được đăng lên bởi lenguyen1507
Số trang: 305 trang   |   Lượt xem: 4306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN

HOÁ HỌC VÔ CƠ
TẬP 2
(CÁC KIM LOẠI ĐIỂN HÌNH)
(In lần thứ ba)
Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và
giáo viên trung học chuyên ngành Hóa

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI

Lời nói đầu
"HÓA HỌC VÔ CƠ"- Tập 2 (Các kim loại điển hình) đã được biên soạn
theo chương trình Hóa học Vô cơ - Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội, dựa trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã giảng dạy trong nhiều năm
cho sinh viên Khoa Hóa học tại Trường Đại học Sư phạm và Nội.
Nội dung cuốn sách đã đề cập đến một số kiến thức cơ bản về kim loại ;
về trạng thái thiên nhiên, về phương pháp diều chế, tính chất lý, hóa học của
các đơn chất và hợp chất của các kim loại điển hình, đồng thời cũng là nội dung
thường được giảng dạy trong chương trình Hóa học Vô cơ ở các Trường Đại
học và một phần ở Trường Trung học phổ thông Những kim loại còn lại không
đề cập đến trong sách, tác giả sẽ trình bày trong tập 3 "Các kim loại chuyển
tiếp".
Vì vậy nội dung sách không chỉ dược sử dụng cho sinh viên ngành Hóa
học - Trường Đại học Sư phạm, mà còn hỗ trơ cho giáo viên môn Hóa học ỏ các
Trường Trung học phổ thông làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy.
Ngoài ra còn có thể giúp ích cho sinh viên học môn Hóa học Vô ca ở các
Trường Đại học khác và ở các Trường Cao đẳng.
Chắc chắn rằng cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót, tác giả xin trân
trọng cảm ơn những nhởn xét đóng góp của bạn đọc.
Tác giả

CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
1. 1. Sự phân bố kim loại trong thiên nhiên. Vị trí kim loại trong bảng tuần
hoàn
(1) Một trong những đặc tính quan trọng của các nguyên tố hóa học là tính
phổ biến trong thiên nhiên. Hầu hết các kim loại đều có trong thành phần vỏ quả
đất, có trong nước đại dương, trong cơ thể sống với mức độ nhiều ít khác nhau.
y Trong vỏ quả đất (phần thạch quyển) các kim loại Al, Na, Fe, Ca, Mg, K,
Ti, Mn và một số phi kim khác... là những nguyên tố có độ phổ biến lớn nhất.
Trong bảng 1 dưới đây là thành phần phần trăm về số nguyên tử và phần trăm về
khối lượng của các nguyên tố đó:
Bảng 1. Thành phần các nguyên tố có độ phổ biến cao trong thạch quyển
Nguyên tố % nguyên tử % khối lượng Nguyên tố % nguyên tử % khối lượng
O
Si
Na
Ca
K
C
Mn
S

58
20
2,4
2,0
1,4
(1,5.10-1)
3,2. 10-2
3,0. 10-2

47,20
27,60
2,64
3,60
2,60
(1. 10-1)
9. 10-2
5: 10-2

H
Al
Fe
Mg
Ti
P
N

3,0
6,6
2,0
2,0
2,5. 10-1
5. 10-2
(2,5. 10-2)

(0.15)
8,80
5,10
2,10
6. 10-1
8. 10-2
(1.10-2)

y Trong nước đại dương, các kim loại có hàm lượng cao nhất là Na, Mg,
K, Ca ứng với...
PGS. NGUYN ĐỨC VN
HOÁ HC VÔ CƠ
TP 2
(CÁC KIM LOI ĐIN HÌNH)
(In ln th ba)
Dùng cho sinh viên các trường đại hc, cao đẳng và
giáo viên trung hc chuyên ngành Hóa
NHÀ XUT BN KHOA HC VÀ K THUT HÀ NI
HOÁ HỌC VÔ CƠ TẬP 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÁ HỌC VÔ CƠ TẬP 2 - Người đăng: lenguyen1507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
305 Vietnamese
HOÁ HỌC VÔ CƠ TẬP 2 9 10 745