Ktl-icon-tai-lieu

hóa sinh - Glucid

Được đăng lên bởi Ngô Tấn Thuận
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2981 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương V

GLUCID

Chöùc naêng sinh hoïc cuûa glucid

-Laø thaønh phaàn caáu truùc quan troïng cuûa cô theå thöïc vaät vaø vi sinh
vaät
- Thaønh phaàn caáu taïo axit nucleic, glycoprotein, glycolipit

Trao đổi glucid
• Sự tiêu hóa và hấp thu glucid
• Chuyển hóa và trao đổi monosaccharid
– Chu trình đường phân
– Hô hấp yếm khí
– Chu trình Krebs
– Chu trình pentosophosphat

• Tổng hợp glucid
– Chu trình Calvin
– Tổng hợp oligo- và polysaccharide

Sự tiêu hóa và hấp thu glucid

• I. CHUYEÅN HOÙA POLY- VAØ OLIGOSACARIT
• Xaûy ra söï phaân raõ thaønh caùc monosacarit theo hai
höôùng laø thuûy phaân (hydrolyse) vaø laân phaân
(phosphorolyse)
• 1. Phaûn öùng thuûy phaân
• Döôùi taùc duïng cuûa caùc enzym thuûy phaân töông öùng
coù trong heä tieâu hoùa, poly- vaø oligosacarit bò thuûy
phaân hoaøn toaøn thaønh monosacarit.

Phaûn öùng laân phaân (phosphorolyse)
•
•
•

Ở mô cơ và gan
Phân giải glycogen
Do enzym glucozyltransferase xúc tác
(C6H10O5)n
Glycogen

H3PO4

(C6H10O5)n-1 + C6H11O5-PO4H2
glycogen

Gluco 1-phosphat

Vai trò của axit phosphoric còn do ATP, ADP thực hiện

SÖÏ CHUYEÅN HOÙA CUÛA MONOSACARIT
• Chuyển hóa tương hỗ giữa các dạng
monose
• Sự oxy hóa glucose- chu trình đường
phân

• Galactose + UTP

UDP-Galactose

UDP-Glucose

Gluco 1 phosphat

• Mannose + ATP

Manno 6 phosphat

• Fructo 6 phosphat

Gluco 6 phosphat

Các phản ứng của chu trình ñöôøng phaân
(glycolyse)
Gồm 10 phản ứng, xảy ra ở tế bào chất:
1

Glucoza

2

Gluco-6 photphat

4

3

Fructo-6 photphat

Dihydroxyaceton photphat

Fructo-1,6 diphotphat

Glyceraldehyt photphat

5

6

Glycerat 1,3 diphotphat

Glycerat 3 photphat

7

Glycerat 3 photphat

8

Glycerat 2 photphat
9

Enolpyruvic 2 photphat

Enolpyruvic 2 photphat
10

Enolpyruvic

Axit pyruvic

Chu trình ñöôøng phaân (glycolyse)
- Sô ñoà Embden-Mayerhoff-Parnas (EMP)

Ý nghĩa của chu trình đường phân
•
•

Là quá trình cắt glucose yếm khí không sử dụng O2.
Xảy ra trong tế bào chất

•

Từ 1 phân tử glucose

•

Phöông trình toång quaùt:

2 pyruvate
2 ATP
2 NADH + H+

C6H12O6 + 2ADP + 2 H3PO4 + 2 NAD+ =

Mà:

2 C3H4O3 + 2ATP + 2(NADH + H+)

Chuỗi vận chuyển ñiện tử
NADH + H+

Kết quả đường phân:
Glucose

3ATP

2 Pyruvat + 8 ATP

Hô hấp yếm khí (lên men)

3. Chuyeån hoùa axit pyruvic trong ñieàu kieän ñuû
oxy – Chu trình Krebs
• Hoâ haáp hieáu khí (aerobic), chu trình citric
• Bước khởi đầu: Tổng hợp acetyl coenzym A
C3 H4O3

C2 H4O + NAD+

pyruvat decarboxylaza

(vit.B1)

C2 H4O + CO2

Axetaldehyt

dehydrogenaza, Acetyl CoA Sy...
GLUCID
Chương V
hóa sinh - Glucid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa sinh - Glucid - Người đăng: Ngô Tấn Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
hóa sinh - Glucid 9 10 716