Ktl-icon-tai-lieu

Hóa sinh thực phẩm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIỚI THIỆU MÔN HỌC

GiỚI THIỆU MÔN HỌC





Tên môn học : Hóa Sinh Thực Phẩm II
Thời lượng
: 30 tiết LT
Giảng viên
: ThS. Phạm Hồng Hiếu
Trang web
:

vn/phamhonghieu

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2

1

Nội dung môn học

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2

3

2

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2

4

I. VAI TRÒ CỦA MÔN HỌC

I. Vai trò của môn học
II. Thành phần hóa học của nguyên liệu
và cơ thể sống
III. Phân loại nguyên liệu và sản phẩm
thực phẩm
IV. Khái niệm về chất lượng, các giá trị
đặc trưng của thực phẩm

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2

[1]. Giáo trình Hóa sinh thực phẩm. ĐH Công nghiệp TP.HCM
[2]. George H. Fried, Biology: The study of living organisms, McGrawHill.Inc, 1995.
[3]. H. D. Belitz, W. Grosch, Food Chemistry, Springer, 1999.
[4]. Rodney F. Boyer, Modern Experimental Biochemistry, The
Benjaming/Cummings, 2000.
[5]. Hoàng Kim Anh, Hoá học thực phẩm, NXB KHKT, 2006
[6]. Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Ang, Hóa sinh học, NXB GD, 1997.
[7]. Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thư – Hóa sinh học (nông nghiệp) – NXB
Giáo Dục – 2000
[8]. Phạm Quốc Thăng, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hóa sinh học, ĐHBK
Hà Nội, 1994.
[9]. Đồng Thị Thanh Thu, Hóa sinh ứng dụng, Tủ sách ĐH KHTN, 1996.
[10]. Lê Ngọc Tú và tập thể tác giả, Hóa học thực phẩm, NXB KHKT Hà
Nội, 1994.
[11]. Lê Ngọc Tú và tập thể tác giả, Hóa sinh công nghiệp, ĐH&THCN,
Hà Nội, 1997.

Bài 1: GiỚI THIIỆU

ThS. Phạm Hồng Hiếu

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Giáo trình và tài liệu tham khảo

 Bài 1: Giới thiệu
 Bài 2: Nước
 Bài 3: Protein
 Bài 4: Enzyme
 Kiểm tra giữa kỳ
 Bài 5: Glucid
 Bài 6: Lipid
 Bài 7: Vitamin và chất khoáng
 Bài 8: Chất màu và chất mùi
 Kiểm tra kết thúc môn

ThS. Phạm Hồng Hiếu

 Trang bị các kiến thức cơ sở về thành
phần hóa học, cấu tạo, tính chất và khả
năng tương tác giữa các chất cấu thành
thực phẩm
 Là ngành học phát triển từ nền tảng là
hóa sinh học và hóa hữu cơ.

 Phân tích các quá trình chuyển hóa
thực phẩm, làm tăng giá trị của sản
phẩm
 Đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm
nhiều sản phẩm mới
 Nâng cao hiệu quả sản xuất

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2

6

1

II.THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA
NGUYÊN LIỆU VÀ CƠ THỂ SỐNG


Nước
– Chiếm hàm lượng lớn trong
nguyên liệu và trong cơ thể sống
– Có vai trò rất quan trọng trong cơ
thể sống
– Hòa tan các phần tử có tính tan
trong nước
– Môi trường để các phản ứng hóa
học xảy ra
– Nơi diễn ra các quá trình trao đ...
1
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2 1
GiỚI THIỆU MÔN HỌC
Tên môn học : Hóa Sinh Thực Phẩm II
Thời lượng : 30 tiết LT
Giảng viên : ThS. Phạm Hồng Hiếu
Trang web :
https://sites.google.com/a/foodtech.edu.
vn/phamhonghieu
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2 2
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Trang bcác kiến thc cơ svthành
phn hóa hc, cu to, tính cht và kh
năng tương tác gia các cht cu thành
thc phm
Là ngành hc phát trin tnn tng là
hóa sinh hc và hóa hu cơ.
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2 3
Nội dung môn học
Bài 1: Gii thiu
Bài 2: Nước
Bài 3: Protein
Bài 4: Enzyme
Kim tra gia k
Bài 5: Glucid
Bài 6: Lipid
Bài 7: Vitamin và cht khoáng
Bài 8: Cht màu và cht mùi
Kim tra kết thúc môn
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2 4
Giáo trình và tài liệu tham khảo
[1]. Giáo trình Hóa sinh thc phm. ĐH Công nghip TP.HCM
[2]. George H. Fried, Biology: The study of living organisms, McGraw-
Hill.Inc, 1995.
[3]. H. D. Belitz, W. Grosch, Food Chemistry, Springer, 1999.
[4]. Rodney F. Boyer, Modern Experimental Biochemistry, The
Benjaming/Cummings, 2000.
[5]. Hoàng Kim Anh, Hoá hc thc phm, NXB KHKT, 2006
[6]. Phm ThTrân Châu, Trn ThAng, Hóa sinh hc, NXB GD, 1997.
[7]. Nguyn ThHin, Vũ Th Thư – Hóa sinh hc (nông nghip) – NXB
Giáo Dc – 2000
[8]. Phm Quc Thăng, Nguyn ThQunh Anh, Hóa sinh hc, ĐHBK
Hà Ni, 1994.
[9]. Đồng ThThanh Thu, Hóa sinh ng dng, Tsách ĐH KHTN, 1996.
[10]. Lê Ngc Tú và tp thtác gi, Hóa hc thc phm, NXB KHKT
Ni, 1994.
[11]. Lê Ngc Tú và tp thtác gi, Hóa sinh công nghip, ĐH&THCN,
Hà Ni, 1997.
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2 5
Bài 1: GiI THIIU
I. Vai trò ca môn hc
II. Thành phn hóa hc ca nguyên liu
và cơ thsng
III. Phân loi nguyên liu và sn phm
thc phm
IV. Khái nim vcht lượng, các giá tr
đặc trưng ca thc phm
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 1,2 6
I. VAI TRÒ CỦA MÔN HỌC
Phân tích các quá trình chuyn hóa
thc phm, làm tăng giá trca sn
phm
Đa dng hóa sn phm, to thêm
nhiu sn phm mi
Nâng cao hiu qusn xut
Hóa sinh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa sinh thực phẩm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hóa sinh thực phẩm 9 10 848