Ktl-icon-tai-lieu

HỌC ETAP

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Quang
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2871 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Công trình dân dụng gồm 15 tầng và 1 tầng hầm, giả thiết tường gạch xây trên tấc cả các
dầm, tường dày 200mm, chiều cao tầng là 3.5m, tầng hầm là 3m. chọn sơ bộ kích thước tiết
diện sàn dày 15cm, kích thước dầm chính DC30x60,dầm phụ DP25x45, cột từ base đến
story 3 là 80x80cm, story 4 đến story 6 là 70x70cm, story 7 đến story 9 là 60x60cm, story
10 đến story 12 là 50x50cm, story 13 đến story 16 la 40x40cm, cột trục 1_C và trục 5_C từ
base đến story 16 là 30x30cm, vách dày 25cm, tạo sơ đồ khung với bê tong Mac 300

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 1

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Chọn biểu tượng
File

hoặc

New model..

1

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 2

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Nhập đúng như các
thong số bên bảng dưới
và làm theo

Bảng Define Grid Data
hiện lên chọn Spacing
và chỉnh các thong số
như trong bảng dưới

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 3

HỌC ETAP

PHẠM VĂN LIỆT

Thực hành Etap 9.7

Trang 4

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Bảng này xuất hiện khi
chọn

hoặc

Define
Material
Properties….

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 5

HỌC ETAP

PHẠM VĂN LIỆT

Thực hành Etap 9.7

Trang 6

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Bảng này xuất hiện khi
chọn
hoặc Define
Frame sections….

Sau khi chọn
Beam thì nhấn OK

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 7

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Tạo tiết diện dầm phụ

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 8

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7
Tạo tiết diện cột từ
Base đến story 3

Tạo tiết diện cột từ
story 4 đến story 6

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 9

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Tạo tiết diện cột từ
story 7 đến story 9

Tạo tiết diện cột từ
story 10 đến story 12

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 10

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Tạo tiết diện cột từ
story 13 đến story 16

Tạo tiết diện cột trục
1_C và 5_C từ Base
đến tấng 16

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 11

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Bảng này xuất hiện khi
chọn
Define

hoặc

wall/slab/Deck
sections…

Tạo tiết diện sàn 15cm

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 12

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Tạo tiết diện vách
25cm

TẠO CẦU THANG BỘ

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 13

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Di chuyển bên khung hinh
2D sao cho nó ở STORY1

Tiếp theo vào Edit
edit
reference planes, bảng bên
xuất hiện nhập vao ô giá trị
4.75 ( vì chiếu cao tầng Base
bằng 3 và nữa tầng 1 là 1.75)
sau dó bấm Add

Di chuyển bên khung hinh
2D sao cho nó ở REFPL1

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 14

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7

Bảng này xuất hiện khi
chọn
hoặc Draw
Draw point object

Điểm cần click chuột
tráic sau khi nhập Y = -5

PHẠM VĂN LIỆT

Trang 15

HỌC ETAP

Thực hành Etap 9.7...
HC ETAP Thc hành Etap 9.7
PHẠM VĂN LIỆT Trang 1
ng trình dân dng gm 15 tng và 1 tng hm, gi thiết tường gch xây trên tc c các
dầm, tường dày 200mm, chiu cao tng là 3.5m, tng hm là 3m. chọn sơ bộ kích thước tiết
diện sàn dày 15cm, kích thước dm chính DC30x60,dm ph DP25x45, ct t base đến
story 3 là 80x80cm, story 4 đến story 6 là 70x70cm, story 7 đến story 9 là 60x60cm, story
10 đến story 12 là 50x50cm, story 13 đến story 16 la 40x40cm, ct trc 1_C trc 5_C t
base đến story 16 là 30x30cm, vách dày 25cm, tạo sơ đồ khung vi bê tong Mac 300
HỌC ETAP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỌC ETAP - Người đăng: Nguyễn Ngọc Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
HỌC ETAP 9 10 428