Ktl-icon-tai-lieu

Học Syaad Pro qua các ví dụ

Được đăng lên bởi vietkhanhd
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thöïc Haønh Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 4

Trang 1-1

GIÔÙI THIEÄU TOÙM TAÉT VEÀ

Baøi 1:

STAAD.PRO 2004
1 - Cô sôû lyù thuyeát vaø lòch söû hình thaønh
ƒ

Research Engineer International, truï sôû chính ôû Yorba Linda, Calfornia laø nhaø
cung caáp haøng ñaàu veà coâng ngheä thoâng tin (IT), thöông maïi ñieän töû.

ƒ

STAAD.Pro laø keát quaû cuûa 25 naêm kinh nghieäm cuûa REI trong coâng nghieäp phaàn
meàm keát caáu.

2- Khaû naêng vaø haïn cheá cuûa STAAD.Pro 2004

3- Caùc phieân baûn vaø yeâu caàu heä thoáng

- Ngoân ngöõ leänh cuûa STAAD. Pro
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 08-Jul-05
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER MTON
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 4 7.5 0 0; 7 15 0 0; 8 22.5 0 0; 9 30 0 0; 10 0 2 0;
….
MEMBER INCIDENCES
7 16 17; 8 17 18; 15 25 26; 16 26 27; 23 34 35; 24 35 36; 25 1 10;
…
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.21467e+006
POISSON 0.17
DENSITY 2.40262
ALPHA 1e-005
DAMP 0.05
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL CONCRETE MEMB 31 TO 34 37 40 TO 43
MEMBER PROPERTY
Nguyen Van Doan ©2005

7/19/2005

Thöïc Haønh Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 4

Trang 1-2

1 TO 249 PRIS YD 1 ZD 0.6
250 TO 256 PRIS YD 0.6 ZD 0.4
SUPPORTS
1 4 7 TO 93 113 TO 117 FIXED
LOAD 1
FLOOR LOAD
YRANGE 3 15 FLOAD -0.6
SELFWEIGHT Y -1
LOAD 2
FLOOR LOAD
YRANGE 3 15 FLOAD -0.8
LOAD COMB 3 TH
1 1.2 2 1.4
PERFORM ANALYSIS
START CONCRETE DESIGN
CODE ACI
FC 1800 MEMB 15 16 55 TO 58 69 TO 73 79 TO 82 85 86 106 TO 109 120 FYMAIN 30000 MEMB 15 16 55 TO 58 69 TO 73 79 TO 82 85 86 106 TO 109 FYSEC 20000 MEMB 15 16 55 TO 58 69 TO 73 79 TO 82 85 86 106 TO 109 MAXMAIN 25 MEMB 15 16 55 TO 58 69 TO 73 79 TO 82 85 86 106 TO 109 120 MINMAIN 22 MEMB 15 16 55 TO 58 69 TO 73 79 TO 82 85 86 106 TO 109 120 TRACK 2 MEMB 15 16 55 TO 58 69 TO 73 79 TO 82 85 86 106 TO 109 120 DESIGN BEAM 15 16 55 TO 58 69 TO 73 79 TO 82 85 86 106 TO 109 END CONCRETE DESIGN
FINISH

1.3. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN
1.3.1. Noäi dung cuûa phöông phaùp phaàn töû höõu haïn.
ƒ

Phöông phaùp phaàn töû höõu haïn laø moät phöông phaùp raát hay ñeå xaây döïng caùc
chöông trình tính toaùn keát caáu döïa treân vieäc thieát laäp vaø giaûi caùc phöông trình
ñaïi soá phöùc taïp vôùi aån soá laø chuyeån vò taïi nuùt cuûa caùc phaàn töû. quaù trình giaûi
moät baøi toaùn coù theå thöïc hieän theo caùc böôùc sau :

Nguyen Van Doan ©2005

7/19/2005

Thöïc Haønh Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 4

Trang 1-3

Rôøi raïc hoùa keát caáu:
ƒ

keát caáu ñöôïc chia nhoû thaønh caùc phaàn töû goïi...
Thöïc Haønh Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 4 Trang 1-1
Nguyen Van Doan ©2005 7/19/2005
Baøi 1:
GIÔÙI THIEÄU TOÙM TAÉT VEÀ
STAAD.PRO 2004
1 - Cô sôû lyù thuyeát vaø lòch söû hình thaønh
Research Engineer International, truï sôû chính ôû Yorba Linda, Calfornia laø nhaø
cung caáp haøng ñaàu veà coâng ngheä thoâng tin (IT), thöông maïi ñieän töû.
STAAD.Pro laø keát quaû cuûa 25 naêm kinh nghieäm cuûa REI trong coâng nghieäp phaàn
meàm keát caáu.
2- Khaû naêng vaø haïn cheá cuûa STAAD.Pro 2004
3- Caùc phieân baûn vaø yeâu caàu heä thoáng
- Ngoân ngöõ leänh cuûa STAAD. Pro
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 08-Jul-05
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER MTON
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 4 7.5 0 0; 7 15 0 0; 8 22.5 0 0; 9 30 0 0; 10 0 2 0;
….
MEMBER INCIDENCES
7 16 17; 8 17 18; 15 25 26; 16 26 27; 23 34 35; 24 35 36; 25 1 10;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.21467e+006
POISSON 0.17
DENSITY 2.40262
ALPHA 1e-005
DAMP 0.05
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL CONCRETE MEMB 31 TO 34 37 40 TO 43
MEMBER PROPERTY
Học Syaad Pro qua các ví dụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học Syaad Pro qua các ví dụ - Người đăng: vietkhanhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Học Syaad Pro qua các ví dụ 9 10 534