Ktl-icon-tai-lieu

Học Tôta

Được đăng lên bởi Lâm Lương
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế hướng ñối
tượng - Sử dụng
UML (7)
Nguyễn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ðại học Bách khoa
ðại học ðà Nẵng

Nội dung
Khái niệm cơ bản hướng ñối tượng
Biểu ñồ ca sử dụng
Thiết kế cấu trúc tĩnh
Thiết kế cấu trúc ñộng
Sinh mã

2

1

Hướng chức năng
Dựa vào các chức năng của hệ thống
Hệ thống là tập hợp các chức năng

Chia nhỏ các chức năng và làm mịn dần
Hệ thống gồm các hệ thống con
Làm chủ ñộ phức tạp

Các chức năng trao ñổi với nhau bằng
truyền tham số hoặc dữ liệu (chẳng hạn
biến toàn cục) dùng chung
3

Hướng chức năng
Phân cấp chức năng
Hệ thống
Chức năng 1

Chức năng 1.1

Chức năng 1.2

Chức năng 2

Chức năng 2.1

Chức năng 2.2

4

2

Hướng chức năng
Ưu ñiểm
Phân tích ñược các chức năng của hệ thống
ðưa lại kết quả mong ñợi

Nhược ñiểm
Chức năng
cấu trúc
Thay ñổi về chức năng khó khăn thay ñổi cấu trúc
Tính mở của hệ thống thấp
Khó tái sử dụng
Chi phí sửa chữa lỗi lớn

5

Hướng ñối tượng
Lấy ñối tượng làm trung tâm
Hệ thống = tập hợp các ñối tượng + quan
hệ giữa các ñối tượng
Các ñối tượng trao ñổi bằng thông ñiệp
(message)
Không sử dụng biến toàn cục

ðóng gói
Thừa kế

6

3

Hướng ñối tượng
Phân biệt
Lập trình cấu trúc
• Thuật toán + cấu trúc dữ liệu = chương
trình

Lập trình HðT
• Σñối tượng = chương trình
• ñối tượng = thuật toán + cấu trúc dữ liệu

7

Hướng ñối tượng
Ưu ñiểm chính
Gần gũi với thế giới thực
Tái sử dụng dễ dàng
ðóng gói, che dấu thông tin làm cho
hệ thống tin cậy hơn
Thừa kế làm giảm chi phí, hệ thống có
tính mở cao hơn
Xây dựng hệ thống lớn và phức tạp
8

4

ðối tượng
ðối tượng (object) là khái niệm cho
phép mô tả các sự vật/thực thể trong
thế giới thực
Các ñối tượng duy trì các quan hệ
giữa chúng
Nguyễn Văn A là một ñối tượng

9

ðối tượng
Các tính chất của ñối tượng
ðối tượng = trạng thái + hành vi +
ñịnh danh
• Trạng thái là các ñặc tính của ñối tượng
tại một thời ñiểm
• Hành vi thể hiện các chức năng của ñối
tượng
• ðịnh danh thể hiện sự tồn tại duy nhất
của ñối tượng
10

5

ðối tượng : trạng thái
Trạng thái = tập hợp các thuộc tính
Mỗi thuộc tính mô tả một ñặc tính
Tại một thời ñiểm cụ thể, các thuộc
tính mang các giá trị trong miền xác
ñịnh
Ví dụ
• Một chiếc xe máy: màu xanh, 110 cm3,
dream, 12000km, ñứng yên, …
11

ðối tượng : hành vi
Hành vi = tập hợp các phương thức
Phương thức: là một thao tác hoặc
ñược thực hiện bởi chính nó, hoặc
thực hiện khi có yêu cầu từ môi
trường (thông ñiệp từ ñối tượng khác)
Hành vi phụ thuộc vào trạng thái
Ví dụ:
• một xe máy có các hành vi: khởi ñộng,
chạy, …
12

6

Giao...
1
Thiết kế hướng ñi
tượng - Sdng
UML (7)
Nguyn Thanh Bình
Khoa Công ngh Thông tin
Trường ði hc Bách khoa
ðại hc ðà Nng
2
Ni dung
Khái nim cơ bn hướng ñối tượng
Biu ñồ ca sdng
Thiết kế cu trúc tĩnh
Thiết kế cu trúc ñộng
Sinh mã
Học Tôta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học Tôta - Người đăng: Lâm Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Học Tôta 9 10 801