Ktl-icon-tai-lieu

Hốc và lõi

Được đăng lên bởi Le Quang Trung
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4143 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hốc và lõi

Trong phần này, ta sẽ học về hốc và lõi, cách kiểu khối chèn và các giải pháp cho nó, định
vị, vật liệu, và các cách sử dụng khác nhau phụ thuộc vào số lượng sản phẩm mỗi lần ép.

Trước tiên chúng ta học về nhựa nóng chảy được phun vào trong khuôn bằng cách nào.
Khuôn được cấu tạo bởi hốc và lõi. Hốc là cái tấm lõm. Lõi là cái tấm lồi. Chúng ta thấy
trước tiên là nhựa dẻo nóng được phun vào trong hốc. Chính xác là nó được phun vào
khoảng trống giữa hốc và lõi

Hốc và
lõi
Hốc và lõi được phân chia theo phương pháp làm liền khối và phương pháp ghép. Phương pháp này được quyết định bởi số lượng vật đúc và hình dáng của nó.
- Kiểu làm liền khối:
Hốc và lõi có hình dáng tương tự như chi tiết.
- Kiểu lắp ghép:
Gồm các chi tiết khác nhau được ghép vào khuôn để được hình dáng khuôn cuối cùng,
nó có ưu điểm như:
+ Có thể sử dụng vật liệu khác với vật liệu khuôn để cải thiện tính chống mài mòn hoặc
dễ điều khiển nhiệt độ trong khuôn.
+ Khi khuôn có hình dạng phức tạp khó gia công trực tiếp cả khuôn, hoặc có nhiều rãnh
được sắp xếp thành hàng, thì dùng các tấm ghép đã được gia công trước sẽ đơn giản hơn.
Ví dụ: Khi cần một chỗ lồi hoặc đường gân (xem hình a), người ta phải gia công rất nhiều
để bỏ đi tất cả vật liệu xung quanh nó và khi hỏng rất khó sửa chữa. Trong hình b dùng
miếng ghép đỡ được quá trình gia công và khi hỏng dễ thay.

Hình a

Hình b

+ Có thể thay vật liệu của bộ phận dễ bị hỏng bằng những vật liệu đặc biệt, ngoài ra khi
sửa chữa chỉ cần thay thế những chi tiết bị hỏng.
Ví dụ: Khi cần các lòng khuôn cứng, không nên tôi cứng cả một tấm liền có tất cả các lòng
khuôn vì làm như vậy có thể bị méo sau khi nhiệt luyện hoặc nếu một trong các lòng khuôn bị
hỏng thì phải sửa toàn bộ tấm. Nếu không thì phải bịt lòng khuôn đó lại để khuôn tiếp tục
hoạt động. Khi dùng các miếng ghép rời thì một lòng khuôn có thể sửa hoặc có thể nhanh
chóng thay lòng khuôn dự trữ.
Tấm ghép gắn vào mặt hốc được gọi là khối chèn hốc. Tấm ghép gắn kết với mặt lõi gọi
là khối chèn lõi.

Những yếu tố để quyết định có nên dùng khuôn ghép hay không.
Đặc tính củakhuôn
Vật liệu khuôn
S55C
Thép chuyên dùng

Chi tiết đơn giản
Làm liền

Đặc tính vật đúc
Chi tiết phức tạp
Hình dạng đặc biệt
Dùng lõi chèn
Lõi chèn, hốc chèn
Lõi chèn, hốc chèn

Hình dáng sản phẩm quyết định nên dùng chi tiết chèn được gắn với hốc, lõi hoặc cả hai.

Ngoài ra phương pháp lắp ghép này cũng được sử dụng để chế tạo khi hốc và lõi là vật
liệu đặc biệt, phụ thuộc vào vật liệu của vật đúc.
Các kiểu khối
...
Hèc lâi
Trong phÇn nµy, ta sÏ häc vÒ hèc vµ lâi, c¸ch kiÓu khèi chÌn vµ c¸c gi¶i ph¸p cho nã, ®Þnh
vÞ, vËt liÖu, vµ c¸c c¸ch sö dông kh¸c nhau phô thuéc vµo sè lưîng s¶n phÈm mçi lÇn Ðp.
Trưíc tiªn chóng ta häc vÒ nhùa nãng ch¶y ®ưîc phun vµo trong khu«n b»ng c¸ch nµo.
Khu«n ®ưîc cÊu t¹o bëi hèc vµ lâi. Hèc lµ c¸i tÊm lâm. Lâi lµ c¸i tÊm låi. Chóng ta thÊy
trưíc tiªn lµ nhùa dÎo nãng ®ưîc phun vµo trong hèc. ChÝnh x¸c lµ nã ®ưîc phun vµo
kho¶ng trèng gi÷a hèc vµ lâi
Hèc vµ
lâi
Hèc vµ lâi ®ưîc ph©n chia theo phư¬ng ph¸p lµm liÒn khèi vµ phư¬ng ph¸p ghÐp. Ph-
ư¬ng ph¸p nµy ®ưîc quyÕt ®Þnh bëi sè lưîng vËt ®óc vµ h×nh d¸ng cña nã.
- KiÓu lµm liÒn khèi:
Hèc vµ lâi cã h×nh d¸ng tư¬ng tù như chi tiÕt.
- KiÓu l¾p ghÐp:
Gåm c¸c chi tiÕt kh¸c nhau ®ưîc ghÐp vµo khu«n ®Ó ®ưîc h×nh d¸ng khu«n cuèi cïng,
nã cã ưu ®iÓm như:
+ Cã thÓ sö dông vËt liÖu kh¸c víi vËt liÖu khu«n ®Ó c¶i thiÖn tÝnh chèng mµi mßn hoÆc
dÔ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é trong khu«n.
+ Khi khu«n cã h×nh d¹ng phøc t¹p khã gia c«ng trùc tiÕp c¶ khu«n, hoÆc cã nhiÒu r·nh
®ưîc s¾p xÕp thµnh hµng, th× dïng c¸c tÊm ghÐp ®· ®ưîc gia c«ng trưíc sÏ ®¬n gi¶n h¬n.
VÝ dô: Khi cÇn mét chç låi hoÆc ®ưêng g©n (xem h×nh a), ngưêi ta ph¶i gia c«ng rÊt nhiÒu
®Ó bá ®i tÊt c¶ vËt liÖu xung quanh nã vµ khi háng rÊt khã söa ch÷a. Trong h×nh b dïng
miÕng ghÐp ®ì ®ưîc qu¸ tr×nh gia c«ng vµ khi háng dÔ thay.
Hốc và lõi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hốc và lõi - Người đăng: Le Quang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Hốc và lõi 9 10 855