Ktl-icon-tai-lieu

học verilog

Được đăng lên bởi trionlinestudy
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 7476 lần   |   Lượt tải: 20 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ths. NGUYỄN TRỌNG HẢI

TÓM TẮT BÀI GIẢNG

VERILOG

LƯU HÀNH NỘI BỘ

07/2005

Tóm tắt bài giảng TK Hệ Thống Số

Phần Verilog

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN
Verilog HDL là một trong hai ngôn ngữ mô phỏng phần cứng thông dụng nhất,
được dùng trong thiết kế IC, ngôn ngữ kia là VHDL.
HDL cho phép mô phỏng các thiết kế dễ dàng, sửa chữa lỗi, hoặc thực nghiệm
bằng những cấu trúc khác nhau. Các thiết kế được mô tả trong HDL là những kỹ
thuật độc lập, dễ thiết kế, dễ tháo gỡ, và thường dể đọc hơn ở dạng biểu đồ, đặc
biệt là ở các mạch điện lớn.
Verilog thường được dùng để mô tả thiết kế ở bốn dạng:
Thuật toán (một số lệnh giống ngôn ngữ C như: if, case, for,while…).
Chuyển đổi thanh ghi (kết nối bằng các biểu thức Boolean).
Các cổng kết nối( cổng: OR, AND, NOT…).
Chuyển mạch (BJT, MOSFET).
Ngôn ngữ này cũng chỉ rõ cách thức kết nối, điều khiển vào/ra trong mô phỏng.
Cấu trúc chương trình dùng ngôn ngữ Verilog
// Khai báo module
Module tên chương trình (tên biến I/O); // tên chương trình trùng tên file.v.
Input [msb:lsb] biến;
Output [msb:lsb] biến;
Reg [msb:lsb] biến reg;
Wire [msb: lsb] biến wire;
// Khai báo khối always, hoặc khối initial.
… các lệnh …
Endmodule

GV: Nguyễn Trọng Hải

Trang 1

Tóm tắt bài giảng TK Hệ Thống Số

Phần Verilog

Chương II
CHỨC NĂNG CÁC TỪ VỰNG
TRONG VERILOG
Những tập tin văn bản nguồn Verilog bao gồm những biểu hiện thuộc tính từ vựng
sau đây:
I.

Khoảng trắng
Khoảng trắng ngăn những từ và có thể chứa khoảng cách, khoảng dài, dòng
mớivà dạng đường dẫn. Do đó, một lệnh có thể đưa ra nhiều dòng phức tạp
hơn mà không có những đặc tính đặc biệt.

II.

Chú giải
Những chú giải có thể chỉ định bằng hai cách: ( giống trong C/C++)
Chú giải được viết sau hai dấu gạch xiên (//). Được viết trên cùng một dòng.
Được viết giữa /* */, khi viết nhiều dòng chú giải.

III. Chữ số:
Lưu trữ số được định nghĩa như là một con số của các bit, giá trị có thể là: số
nhị phân, bát phân, thập phân, hoặc thập lục phân.
Ví dụ: 3’b001, 5’d30 = 5’b11110,
16’h5ED4 = 16’d24276 = 16’b0101111011010100
IV. Từ định danh:
Từ định danh do người dùng quy định cho biến số, tên hàm, tên môđun, tên
khối v...
BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
Ths. NGUYEÃN TROÏNG HAÛI
TOÙM TAÉT BAØI GIAÛNG
VERILOG
LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
07/2005
học verilog - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học verilog - Người đăng: trionlinestudy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
học verilog 9 10 287