Ktl-icon-tai-lieu

Hộp giảm tốc bánh răng con lăn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-
1
-
Môc lôc
Môc lôc ............................................................................................................. 1
Ch¬ng 1 : Tæng quan vÒ bé truyÒn b¸nh r¨ng con l¨n.............................. 4
1.1 LÞch sö ph¸t triÓn vµ øng dông................................................................ 4
1.2 CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc .............................................................. 10
1.2.1 CÊu t¹o........................................................................................... 10
1.2.2 Nguyªn lý lµm viÖc.........................................................................11
1.3 X©y dùng biªn d¹ng §Üa Cycloid .......................................................... 12
1.3.1 Kh¸i niÖm ....................................................................................... 12
1.3.2 ThiÕt lËp ph¬ng tr×nh biªn d¹ng ®Üa Cycloid ............................... 15
1.3.3 NhËn xÐt ......................................................................................... 23
Ch¬ng 2 : ChÕ t¹o biªn d¹ng ®Üa Cycloid ................................................. 25
2.1 Dïng dao phay ®Üa víi ph¬ng ph¸p chÐp h×nh .................................... 25
2.2 Dïng dao phay l¨n.................................................................................25
2.3 Gia c«ng trªn m¸y xäc b»ng dao xäc ®Þnh h×nh.................................... 29
2.4 Ph¬ng ph¸p c¾t l¨n trªn m¸y xäc r¨ng b»ng dao xäc trßn .................. 31
2.5 C¾t r¨ng trªn c¸c m¸y c¾t hiÖn ®¹i CNC ............................................... 34
2.5.1 Gia c«ng trªn m¸y phay ®øng - CNC............................................. 36
2.5.2 Gia c«ng trªn c¸c m¸y c¾t biªn d¹ng trùc tiÕp - CNC................... 37
Ch¬ng 3 : C¬ së tÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng con l¨n ........... 39
3.1 Lùc t¸c dông trong bé truyÒn B¸nh r¨ng con l¨n .................................. 39
3.2 Ph©n bè øng suÊt trong ®Üa Cycloid ...................................................... 46
3.3 C¸c d¹ng háng vµ chØ tiªu tÝnh to¸n ...................................................... 48
3.3.1 §èi víi ®Üa Cycloid ........................................................................ 48
3.3.2 §èi víi chèt ®Çu ra ........................................................................ 50
Vũ Lê Huy - 11/2005
Hộp giảm tốc bánh răng con lăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộp giảm tốc bánh răng con lăn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hộp giảm tốc bánh răng con lăn 9 10 54