Ktl-icon-tai-lieu

HỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG CN THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi jbphandai1994
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU
BÀI TẬP CĂN BẢN
Bài 1

hiệu suất t rích ly %

80

60

Diethyl eter:

Cồn:
Dung môi

Đồ thị thể hiện hiệu suất trích ly polyphenol trong 2 loại dung môi dimetyl eter và
cồn.
Bảng 1 : Hiệu suất trích ly polyphenol trong 2 loại dung môi.
Dung môi
Hiệu suất trích ly %
Diethyl eter
69.2a ± 5.17
Cồn
68.0a ± 15.0
Ghi chú: kí tự [ a] trên cung 1 cột thể hiện sự khác biệt giữa hai dung môi này
trong việc trích ly polyphenol không có ý nghĩa thống kê.
Qua quá trình xử lý số liệu cho thấy sự khác biệt giữa hai dung môi này trong việc
trích ly polyphenol không có ý nghĩa thống kê (P-value= 0.80 > 0.05). Vì vậy chọn
dung môi nào cũng được, nhưng để tiết kiệm về mặt kinh tế thì nên chọn dung môi
là cồn để trích ly polyphenol .
Phụ lục:
>Diethyl<-c(68, 63, 72, 66, 75 )
>Con<-c(54, 78, 58, 84, 62)
>var.test(Diethyl,Con)
Page 1

THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU
F test to compare two variances
data: Diethyl and Con
F = 0.1326, num df = 4, denom df = 4, p-value = 0.07582
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.0138053 1.2734978
sample estimates:
ratio of variances
0.1325935
> t.test(Diethyl,Con,var.equal=T)
Two Sample t-test
data: Diethyl and Con
t = 0.2569, df = 8, p-value = 0.8037
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-12.76032 15.96032
sample estimates:
mean of x mean of y
68.8

67.2

Page 2

THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU
Bài 2

t hời gian bền bọt (h)

1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95

Đối chứng

CMC
phụ gia

Đồ thị :Khả năng tạo bền bột của phụ gia CMC so với đối chứng.
Bảng 2 : Khả năng tạo bền bột của phụ gia CMC so với đối chứng.
Phụ gia
Khả năng bền bọt ( h )
Đối chứng
1.05a ± 0.049
CMC
1.22b ± 0.047
Ghi chú : [a],[b] cho thấy sự khác nhau về khả năng bền bọt giữa phụ gia CMC
và quá trình đối chứng lại có ý nghĩa thống kê.
Quá trình xử lý số liệu cho thấy sự khác biệt về khả năng bền bọt giữa phụ gia
CMC và quá trình đối chứng lại có ý nghĩa thống kê (p-value = 1.374e-05 < 0.05).
Vì vậy không chọn phụ gia CMC để tăng khả năng bền bọt.
Phụ lục
>doichung=c(1.1,0.99,1.05,1.01,1.02,1.07,1.1,0.98,1.03)
> cmc=c(1.25,1.31,1.28,1.2,1.18,1.22,1.22,1.17,1.19)
>bai2=data.frame(doichung, cmc)
> t.test(doichung, cmc,paired=TRUE)
Paired t-test
data: doichung and cmc
Page 3

THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU
t = -9.3723, df = 8, p-value = 1.374e-05
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.2312107 -0.1399...
TH C HÀNH X LÝ S LI U
BÀI TẬP CĂN BẢN
Bài 1
Diethyl eter: Cồn:
60
80


Đồ thị thể hiện hiệu suất trích ly polyphenol trong 2 loại dung môi dimetyl eter
cồn.
Bảng 1 : Hiệu suất trích ly polyphenol trong 2 loại dung môi.
Dung môi Hiệu suất trích ly %
Diethyl eter 69.2
a
± 5.17
Cồn 68.0
a
± 15.0
Ghi chú: tự [ a] trên cung 1 cột thể hiện sự khác biệt giữa hai dung môi này
trong việc trích ly polyphenol không có ý nghĩa thống kê.
Qua quá trình xử số liệu cho thấy sự khác biệt giữa hai dung môi này trong việc
trích ly polyphenol không có ý nghĩa thống kê (P-value= 0.80 > 0.05). Vì vậy chọn
dung môi nào cũng được, nhưng để tiết kiệm về mặt kinh tế thì nên chọn dung môi
là cồn để trích ly polyphenol .
Phụ lục:
>Diethyl<-c(68, 63, 72, 66, 75 )
>Con<-c(54, 78, 58, 84, 62)
>var.test(Diethyl,Con)
Page 1
HỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG CN THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG CN THỰC PHẨM - Người đăng: jbphandai1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
HỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG CN THỰC PHẨM 9 10 930