Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG

Được đăng lên bởi Hung Ngo Quoc
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2978 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ
Địa chỉ: Km 6 Quốc lộ 18A - Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3721.996
Fax: 033 3714.605
Email: Ximangcampha@ximangcampha.vn Website: 

HƯỚNG DẪN
ISO 9001:2008
Quality Managemant System

HƯỚNG DẪN AN TOÀN
TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG
Biên soạn
PHẠM VĂN TRỌNG
(Chuyên viên)

15/12/2008
_____________________
(Ngày tháng năm)

______________________
(Ký )

Kiểm tra
BÙI THANH BÌNH
______________________
(Ký)

(Trưởng bộ phận An toàn)

5/1/2009
______________________
(Ngày tháng năm)

Phê duyệt
ỨNG HỒNG VẬN
(Ký và đóng dấu)

(Phó tổng giám đốc)

15/1/2009
______________________
(Ngày tháng năm)

HƯỚNG DẪN AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa
đổi / bổ sung

Trang / phần
liên
qua
n
việc
sửa
đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban
hành/Lần Ngày ban hành
sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH
Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 15/1/2009

Ký hiệu: HD - P03 - 05

HƯỚNG DẪN AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG

Quy định nội dung và trách nhiệm kiểm soát, tăng cường hiệu lực quản lý và đề cao
trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; quy định những công việc an toàn bắt buộc phải
thực hiện trong quá trình thực hiện công việc: vận hành ,bảo dưỡng , sửa chữa các thiết
bị nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người , bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ môi
trường, bảo đảm an ninh và trật tự trong toàn Công ty
2.PHẠM VI ÁP DỤNG
2.1 Phạm vi áp dụng: Hướng dẫn này này được áp dụng cho tất cả những cá nhân làm
các công việc có liên quan đến các thiết bị trong Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả
(sau đây gọi tắt là Công ty).
Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả phải có trách
nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện các hướng dẫn này sau khi được phê duyệt.
2.2 Đối tượng áp dụng: …Áp dụng cho toàn bộ Cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ
phần xi măng Cẩm phả
- Áp dụng cho các Nhà thầu, Công ty, đơn vị là đối tác của Công ty CP xi măng Cẩm
Phả và toàn bộ Cán bộ công nhân viên của đối tác đến làm việc công tác tại địa bàn của
Công ty.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
ISO 9001:2008
ISO 9000 : 2005
4. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT
4.1 Định nghĩa, thuật ngữ:
Không áp dụng
4.2. Chữ viết tắt:
- HTQLCL: Hệ thống quản lý
- QMR : Đại diện lãnh đạo về chất lượng
- PCCN: phòng chống cháy nổ
- VSLĐ : Vệ sinh lao động
- ATV : An toàn viên
5. NỘI DUNG
5.1. Trách nhiệm
5.1.1: Phòng An toàn:
- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về việc tổ chức thực hiện các chính sách , pháp luật của
nhà nước về an toà...
HƯỚNG DẪN
ISO 9001:2008
Quality Managemant System
HƯỚNG DẪN AN TOÀN
TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG
Biên soạn
______________________
(Ký )
PHẠM VĂN TRỌNG
(Chuyên viên)
15/12/2008
_____________________
(Ngày tháng năm)
Kiểm tra
______________________
(Ký)
BÙI THANH BÌNH
(Trưởng bộ phận An toàn)
5/1/2009
______________________
(Ngày tháng năm)
Phê duyệt
(Ký và đóng dấu)
ỨNG HỒNG VẬN
(Phó tổng giám đốc)
15/1/2009
______________________
(Ngày tháng năm)
TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ
Địa chỉ: Km 6 Quốc lộ 18A - Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3721.996 Fax: 033 3714.605
Email: Ximangcampha@ximangcampha.vn Website: Http://www.ximangcampha.vn
HƯỚNG DẪN AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG - Người đăng: Hung Ngo Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
HƯỚNG DẪN AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG 9 10 586