Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn bài tập lớn nguyên lý máy

Được đăng lên bởi Khanhvu Bui
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Híng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng
4
Híng dÉn bµI TËP LíN Nguyªn lý m¸y - bµi tËp sè I
néi dung : Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng
******
Tµi liÖu tham kh¶o
[1] Nguyªn lý m¸y. §inh Gia Têng, TrÇn Do·n TiÕn, NguyÔn Xu©n L¹c. Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ Trung häc
chuyªn nhgiÖp, Hµ néi 1970.
[2] Bµi tËp Nguyªn lý m¸y. Phan V¨n §ång, T¹ Ngäc H¶i. Nxb Khoa häc vµ KÜ thuËt 2002.
[3] Bµi gi¶ng Nguyªn lý m¸y, Lª Cung, Khoa S ph¹m Kü thuËt, Trêng §¹i häc B¸ch khoa §µ N½ng, Lu hµnh néi
bé, 2008
C¢U I : X¸C §Þnh c¸c kÝch thíc cßn l¹i cña c¬ cÊu
C¬ cÊu m¸y bµo ngang lµ c¬ cÊu ph¼ng toµn khíp thÊp, gåm 6 kh©u, 7 khíp thÊp, bËc tù do cña c¬ cÊu W = 1.
ViÖc x¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc cßn l¹i cña c¬ cÊu lµ mét bµi to¸n dùng h×nh ®¬n gi¶n.
Tr×nh tù tiÕn hµnh :
Ph¬ng ¸n A : Tõ biÓu thøc cña hÖ sè vÒ nhanh :
0
0
180
180
K
θ
θ
+
=
c l¾c
θ
cña kh©u 3 (gãc gi÷a hai vÞ t
biªn cña c¬ cÊu culÝt. Tõ
θ
, dùng hai vÞ trÝ biªn cña kh©u 3. §Æt hµnh tr×nh H vµo kÝch thíc l
CD
, b vµ c
2
bc
a
+
=
2
AC
a
l =
l
DE
=0.25.l
CD
.
C¸ch x¸c ®Þnh l
AB
: Tõ A h¹
,
AB
,,
AB vu«ng gãc víi hai vÞ trÝ biªn cña kh©u 3
,,
AB
AB AB
ll l==
Ph¬ng ¸n B :
0
0
180
180
k
θ
θ
+
=
Gãc l¾c
θ
cña kh©u 3. Tõ
θ
, dùng 2 vÞ trÝ biªn cña kh©u 3. §Æt H vµo
l
CD
, b vµ c
2
bc
a
+
=
2
AC
a
l =
. C¸c x¸c ®Þnh l
AB
t¬ng tù nh ph¬ng ¸n A.
Ph¬ng ¸n C :
0
0
180
180
k
θ
θ
+
=
Gãc l¾c
θ
cña kh©u 3. Tõ
θ
dùng hai vÞ trÝ biªn cña kh©u 3. §Æt hµnh tr×nh
H vµo
a
2
AC
a
l =
.
C¸c x¸c ®Þnh l
AB
t¬ng tù nh ph¬ng ¸n A.
Ghi chó : Khi dùng h×nh, ta dïng tû xÝch lµ :
L
µ= (®o¹n biÓn diÔn hµnh tr×nh H/hµnh tr×nh H). C¸c kÝch thíc l
CD
, b,
c, l
AB
®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o c¸c kÝch thíc nµy trªn b¶n vÏ vµ sau ®ã nh©n víi tû xÝch
L
µ ).
C¢U II : VÏ HO¹ §å VËN TèC Vµ GIA TèC cña c¬ cÊu
Tr×nh tù tiÕn hµnh :
1) Dùng ho¹ ®å c¬ cÊu :
Ho¹ ®å c¬ cÊu lµ h×nh vÏ biÓu diÔn vÞ trÝ t¬ng ®èi cña c¸c kh©u øng víi mét vÞ trÝ cña kh©u dÉn AB.
Dùng ho¹ ®å c¬ cÊu øng víi vÞ trÝ ®· cho cña kh©u dÉn AB. Häa ®å c¬ cÊu ®îc vÏ víi tØ xÝch :
[]
AB
L
l
m/mm
AB
µ=
2) Bµi to¸n vËn tèc : Ph¬ng tr×nh vËn tèc nh sau :
Ph¬ng ¸n A :
3232BBBB
VVV=+
GGG
(1)
EDED
VVV=+
G
GG
(2)
Víi
21BB
VV AB=⊥
GG
;
211BB AB
VV l
ω
== ;
32
//
BB
VCD
G
;
3B
VCD
G
;
ED
VDE
G
;
E
V
G
n»m ngang
Tõ ph¬ng tr×nh (1), vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®îc
3B
V
G
D
V
G
b»ng ®Þnh lý ®ång d¹ng thuËn :
3
D
B
VCD
CB
V
=
G
G
Tõ ph¬ng tr×nh (2), tiÕp tôc vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®îc
E
V
G
Ph¬ng ¸n B :
3232BBBB
VVV=+
GGG
(1)
5454
D
DDD
VVV=+
G
GG
(2)
Víi
21BB
VV AB=⊥
GG
;
211BB AB
VV l
ω
==
;
32
//
BB
VCD
G
;
3B
VCD
G
;
54
D
D
V
G
th¼ng ®øng;
E
V
G
n»m ngang
Tõ ph¬ng tr×nh (1), vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®îc
3B
V
G
43
D
VV=
G
G
b»ng ®Þnh lý ®ång d¹ng thuËn
3
3
D
B
V
CD
CB
V
=
G
G
Tõ ph¬ng tr×nh (2), tiÕp tôc vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®îc
E
V
G
Hướng dẫn bài tập lớn nguyên lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn bài tập lớn nguyên lý máy - Người đăng: Khanhvu Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn bài tập lớn nguyên lý máy 9 10 127