Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cách cài đặt Pro/E Widefire 4.0 M060

Được đăng lên bởi vietkute_90
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3871 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn cách cài đặt Pro/E Widefire 4.0 M060
Pro\E WildeFire 4.0 M060 được tích hợp cài trên các hệ điều hành Window Xp,
Window Vista System 32bit. Trung tâm CamMechCo xin giới thiệu cách cài đặt Pro E
theo các bước ở dưới:
1. Bỏ đĩa DVD Pro\E WildFire 4.0 M060 vào máy tính, sau đó Copy thư
mục Crack trong ổ đĩa DVD vào ổ cứng của bạn (nên copy vào ổ C và đổi tên thư
mục thành PW4.0M060_Crack, trong quá trình sử dụng sau khi cài đặt, bạn không
được thay đổi tên hay di chuyển thư mục này sang chỗ khác, vì như vậy đường dẫn
tới licence sẽ bị mất và chương trình không hoạt động).
2. Sau khi bỏ đĩa vào, sẽ hiển thị cửa sổ PTC.Setup như hình sau:

Hình 1-Quá trình cài đặt Pro E 4.0 M060
Giữ nguyên cửa sổ cài đặt và ghi lại 6 cặp số PTC HostID như hình trên.
3. Mở File ptc_licfile.dat trong thư mục PW4.0M060_Crack bằng Notepad như trên
hình 2:
4. Chọn Edit > Replace xuất hiện cửa sổ Replace như hình 2. Bạn Copy 6 cặp số “0”
vào ô chữ nhật Find what của cửa sổ này (hình 2). Sau đó nhập vào 6 cặp số
PTC_HostID mà bạn gh lại hồi nãy vào ô chữ nhật Replace with (hình 2).

Hình 2-Quá trình cài đặt Pro E 4.0 M060
5. Chọn Replace All trên cửa sổ Replace sau đó chọn File > Save để lưu lại những
gì bạn đã thay đổi Fileptc_licfile.
6. Ra cửa sổ PTC.Setup ở hình 1 rồi chọn Next
7. Kích chuột vào kiểm “I accept the Agreement…” rồi chọn Next
8. Chọn Phần cài đặt là Pro/ENGINEER & Pro/ENGINEER Mechanica.
9. Tiếp tục chọn Next và chọn Add xuất hiện cửa sổ Specify License Server như hình
3:

Hình 3-Quá trình cài đặt Pro E 4.0 M060
10. Chọn vào kiểm Locked License file (no server running), sau đó ch ọn đường dẫn
để khai báo License như hình 3. Chọn OK rồi chọn Next.
11. Chọn Next > chọn Install, đến đây hệ thống sẽ bắt đầu cài đặt và mất một thời
gian khá lâu để hoàn thành phần cài đặt này, sau khi cài đặt xong, bạn chọn Exit.
12. Sau khi cài xong, Copy file ptc.pro.engineer.wildefire.4.0…. trong thư
mục PW4.0M060_Crack vào thư mục Obj theo đường dẫn sau:C:\Program
Files\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj sau đó kích đúp chuột vào file này và chọn Patch,
chờ 1 lúc sau cho đến khi cửa sổ Patch hiển thị Patch Done. Bạn chọn OK và kết
thúc phần cài đặt.
13. Khởi động Pro/E Wildefire 4.0 trên Desktop và xem ph ần mềm ch ạy có l ỗi gì
không.
Trong quá trình cài đặt, nếu các bạn gặp vấn đề nào khó khăn, vui lòng liên hệ với
trung tâm theo số điện thoại và e-mail tại website của trung tâm.

...
Hướng dẫn cách cài đặt Pro/E Widefire 4.0 M060
Pro\E WildeFire 4.0 M060 c tích h p cài trên các h i u hành Window Xp, đượ đ
Window Vista System 32bit. Trung tâm CamMechCo xin gi i thi u cách cài t Pro E đặ
theo các b c d i:ướ ướ
1. B a DVD đĩ Pro\E WildFire 4.0 M060 vào máy tính, sau ó Copy th đ ư
m c Crack trong a DVD vào c ng c a b n (nên copy vào đĩ C i tên th đổ ư
m c thành PW4.0M060_Crack, trong quá trình s d ng sau khi cài t, b n không đặ
c thay i tên hay di chuy n th m c này sang ch khác, vì nh v y ng d n đượ đổ ư ư đườ
t i licence s b m t và ch ng trình không ho t ng). ươ độ
2. Sau khi b a vào, s hi n th c a s PTC.Setup nh hình sau: đĩ ư
Hình 1-Quá trình cài đặt Pro E 4.0 M060
Gi nguyên c a s cài t và ghi l i 6 c p s PTC HostID nh hình trên. đặ ư
3. M File ptc_licfile.dat trong th m cư PW4.0M060_Crack b ng Notepad nh trên ư
hình 2:
4. Ch n Edit > Replace xu t hi n c a s Replace nh hình 2. B n Copy 6 c p s “0” ư
vào ô ch nh t Find what c a c a s này (hình 2). Sau ó nh p vào 6 c p s đ
PTC_HostID mà b n gh l i h i nãy vào ô ch nh t Replace with (hình 2).
Hướng dẫn cách cài đặt Pro/E Widefire 4.0 M060 - Trang 2
Hướng dẫn cách cài đặt Pro/E Widefire 4.0 M060 - Người đăng: vietkute_90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn cách cài đặt Pro/E Widefire 4.0 M060 9 10 992