Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cách sử dụng máy chụp hình Nikon D90

Được đăng lên bởi kttn84-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Flash của maùy .
2. Nuùt môû ñeøn Flash
3. micro
4. oâ phaùt tia hoàng ngoaïi.
5.
6.
7.
8.

Nuùt choïn cheá ñoä BKT
Mieáng che
Nhaán nuùt naøy thaùo oáng kính
Choïn caùch laáy neùt

9. Göông phaûn chieáu
10. Noái adapter
11. Heä thoáng noái keát thieát bò ngoaïi vi
12. Coång HDMI
13. Video
14. USB

Gaén daây ñeo maùy ñuùng caùch seõ giuùp baïn giöõ maùy an toaøn khi söû duïng maùy .

GAÉN MIEÁNG CHE BAÛO VEÄ MAØN HÌNH .

Mieáng che baèng nhöïa trong ñöôïc gaén che baûo veä maøn hình khoâng bò traày xöôùc khi söû duïng. Baïn
coù theå thaùo ra khi laøm veä sinh maùy.
PIN MAÙY
Nikon D90 söû duïng Pin EN-EL 3e recharge Li-ion .
Loaïi Pin naøy khoâng theå ñaày neáu baïn xaïc caùch khoaûng . Ñeå söû duïng toát nhaát laø
baïn neân duøng boä xaïc MH-18 a . Thôøi gian xaïc ñaày Pin laø hai tieáng möôøi laêm
phuùt ( 2g15’ ) .
OÁNG KÍNH .
Theo thaân maùy D 90 laø oáng kính AF – S 18 -105 mm f/ 3.5 – 5.6 G ED VR Chöùc naêng laáy neùt tay M
vaø laáy neùt töï ñoäng A . Baïn coù theå ñieàu chænh theâm neùt baèng tay sau khi ñaõ khoùa neùt trong chöùc naêng laáy
neùt töï ñoäng ñôn .
GAÉN CARD
Nikon D90 söû duïng card SD . Vì maùy coù dung löôïng cao neân haõng ñeà nghò neân söû duïng card coù dung
löôïng töø 2 GH trôû leân .
Môû naép ngaên chöùa card vaø gaén card vaøo .Maët tröôùc
cuûa card theo

FORMAT CARD .

Khi gaén card môùi , baïn neân format card tröôùc khi söû
duïng .
Format card cuõng laø caùch xoùa heát nhöõng döû lieäu löu
trong card ñeå laøm saïch card vaø trôû neân nhö môùi . Neáu
chuïp nhieàu , haøng thaùng neân format card moät laàn .
1. Môû maùy vaø nhaán nuùt Delete vaø Ño saùng cuøng moät luùc khoaûng 2 giaây cho ñeán khi chöõ
For nhaáp nhaùy treân khung ngaém vaø treân baûng ñieàu k hieån .
2. Nhaán 2 nuùt cuøng luùc laàn nöûa ñeå leänh format ñöôïc thöïc hieän . Trong giai ñoaïn naøy , neáu
baïn nhaán nuùt khaùc thì seõ thoaùt khoûi chöùc naêng naøy maø khoâng format . Khi maùy ñang
format khoâng taét maùy hay laáy pin , laáy card cho ñeán khi hoaøn taát format .
CAÙC CHÖÙC NAÊNG CHUÏP .
FOCUS LAÁY NEÙT .
Maùy D90 coù hai cheá ñoä laáy neùt : AF ( auto focus ) vaø cheá ñoä laáy neùt tay M. Caùc cheá ñoä
naøy ñöôïc ñieàu khieån baèng moät heä thoáng choïn ôû phía tröôùc thaân maùy .
Cheá ñoä AF :

Nhaán nuùt AF vaø xoay dóa ñieàu khieån ñeå choïn caùc chöùc naêng AF .
•

•

AF-S : Single servo AF laáy neùt töï ñoäng Ñôn.
Heä thoáng laáy neùt cuûa maùy töï hoaït ñoäng khi baïn nhaán nheï nuùt chuïp. Khi chuû ñeà ñuùng neùt ,
daáu () baùo ñuùng neù...
1. Flash ca maùy .
2. Nuùt môû ñeøn Flash
3. micro
4. oâ phaùt tia hoàng ngoaïi.
5. Nuùt choïn cheá ñoä BKT
6. Mieáng che
7. Nhaán nuùt naøy thaùo oáng kính
8. Choïn caùch laáy neùt
9. Göông phaûn chieáu
10. Noái adapter
11. Heä thoáng noái keát thieát bò ngoaïi vi
12. Coång HDMI
13. Video
14. USB
Hướng dẫn cách sử dụng máy chụp hình Nikon D90 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cách sử dụng máy chụp hình Nikon D90 - Người đăng: kttn84-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hướng dẫn cách sử dụng máy chụp hình Nikon D90 9 10 188