Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn cài đặt abaqus 6.10

Được đăng lên bởi Thầy Phán
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1525 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn cài ñặt phần mềm ABAQUS Version 6.7-1

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ABAQUS
hung.kcct@wru.edu.vn

.v
n

Hiện nay ABAQUS là một bộ phần mềm lớn dùng ñể mô phỏng công trình dựa trên
phương pháp phần tử hữu hạn, phạm vi giải quyết vấn ñề của nó từ phân tích tuyến tính
tương ñối ñơn giản ñến vấn ñề mô phỏng phi tuyến tính phức tạp. ABAQUS có kho phần
tử phong phú, có thể mô phỏng hình dạng thực tế bất kỳ. ðồng thời kho mô hình vật liệu
có thể mô phỏng ñại ña số tính năng vật liệu công trình ñiển hình, trong ñó bao gồm kim
loại, cao su, vật liệu cao phân tử, vật liệu phức hợp, bê tông cốt thép, ñá và ñất.
ABAQUS không chỉ giải quyết vấn ñề trong phân tích kết cấu (ứng suất/chuyển vị), vẫn
có khả năng mô phỏng và nghiên cứu vấn ñề trong các lĩnh vực như truyền dẫn nhiệt,
khoáng sản, phân tích âm thanh, ñiện tử, phân tích cơ học thổ nhưỡng, phân tích cơ học
môi trường ñiện áp.

w

.v
n

co
ld

ABAQUS là phần mềm mang tính thương mại cao, thân thiện với người dùng, sử dụng
tương ñối ñơn giản. Vấn ñề phức tạp nhất cũng có thể rất dễ dàng thiết lập mô hình. Ví
dụ như công trình có nhiều bộ phận phức tạp có thể thông qua ñịnh nghĩa mô hình vật
liệu, hình dáng hình học ñối với từng bộ phận, sau ñó lại lắp ghép chúng với nhau ñể tạo
thành khối hoàn chỉnh. Trong ña số vấn ñề phân tích mô phỏng, thậm chí trong vấn ñề
phi tuyến tính cao cấp, người dùng cũng chỉ cần cung cấp hình dạng hình học, tính năng
vật liệu, ñiều kiện biên và trường hợp tải trọng của kết cấu là có thể tiến hành phân tích.
Trong phân tích phi tuyến tính, ABAQUS có khả năng tự lựa chọn lượng tăng tải phù
hợp và ñộ chính xác hội tụ. Không chỉ có khả năng lựa chọn các giá trị tham số này, mà
còn có khả năng trong quá trình phân tích không ngừng ñiều chỉnh tham số ñể thu ñược
hiệu quả giải cao nhất, rất hiếm khi người dùng ñiều chỉnh tham số này.

w

w

ABAQUS có hai khối phân tích chủ yếu: ABAQUS/Standard và ABAQUS/Explicit.
Ngoài ra vẫn có hai khối phân tích phụ có công dụng ñặc biệt: ABAQUS/Aqua và
ABAQUS/Design. ABAQUS/CAE (Complete ABAQUS Evironment) là khối giao tiếp
với người dùng, làm công tác tiền xử lý như thiết lập mô hình, gán ñặc tính và ñiều kiện
biên, phân chia mạng lưới…. ABAQUS/Viewer dùng ñể tiến hành phân tích và xử lý kết
quả.
Hiện nay ở Việt nam khi phân tích phần tử hữu hạn công trình thủy vẫn hay sử dụng
phần mềm ANSYS, SAP2000, GEO, PLAXIS…, phần mềm ABAQUS chưa ñược ứng
dụng nhiều. Với những ưu thế riêng, hy vọng rằng nó cùng với các phần mềm khác sẽ
giải quyết ñược ña số những vấ...
www.vncold.vn
Hướng dn cài ñặt phn mm ABAQUS Version 6.7-1
1
GII THIU PHN MM ABAQUS
hung.kcct@wru.edu.vn
Hin nay ABAQUS mt b phn mm ln dùng ñể phng công trình da trên
phương pháp phn t hu hn, phm vi gii quyết vn ñề ca nó t phân tích tuyến tính
tương ñối ñơn gin ñến vn ñề mô phng phi tuyến tính phc tp. ABAQUS có kho phn
t phong phú, có thphng hình dng thc tế bt k. ðồng thi kho mô hình vt liu
th mô phng ñại ña s tính năng vt liu ng trình ñin hình, trong ñó bao gm kim
loi, cao su, vt liu cao phân t, vt liu phc hp, tông ct thép, ñá ñất.
ABAQUS không ch gii quyết vn ñề trong phân tích kết cu (ng sut/chuyn v), vn
kh năng phng nghiên cu vn ñề trong các lĩnh vc như truyn dn nhit,
khoáng sn, phân tích âm thanh, ñin t, phân tích cơ hc th nhưỡng, phân tích cơ hc
môi trường ñin áp.
ABAQUS là phn mm mang tính thương mi cao, thân thin vi người dùng, s dng
tương ñối ñơn gin. Vn ñề phc tp nht cũng có th rt d dàng thiết lp hình.
d như công trình có nhiu b phn phc tp có th thông qua ñnh nghĩa mô hình vt
liu, hình dáng hình hc ñối vi tng b phn, sau ñó li lp ghép chúng vi nhau ñể to
thành khi hoàn chnh. Trong ña s vn ñ phân tích mô phng, thm ctrong vn ñ
phi tuyến tính cao cp, ngưi dùng cũng ch cn cung cp hình dng hình hc, tính năng
vt liu, ñiu kin biên trường hp ti trng ca kết cu th tiến hành phân tích.
Trong phân tích phi tuyến tính, ABAQUS kh năng t la chn lượng tăng ti phù
hp ñộ chính xác hi t. Không ch kh năng la chn các giá tr tham s này,
còn kh năng trong quá trình phân tích không ngng ñiu chnh tham s ñ thu ñược
hiu qu gii cao nht, rt hiếm khi người dùng ñiu chnh tham s này.
ABAQUS có hai khi phân tích ch yếu: ABAQUS/Standard ABAQUS/Explicit.
Ngoài ra vn hai khi phân tích ph có công dng ñặc bit: ABAQUS/Aqua
ABAQUS/Design. ABAQUS/CAE (Complete ABAQUS Evironment) khi giao tiếp
vi người dùng, làm công tác tin x như thiết lp mô hình, gán ñặc tính và ñiu kin
biên, phân chia mng lưới…. ABAQUS/Viewer dùng ñể tiến hành phân ch và x lý kết
qu.
Hin nay Vit nam khi phân tích phn t hu hn công trình thy vn hay s dng
phn mm ANSYS, SAP2000, GEO, PLAXIS…, phn mm ABAQUS chưa ñược ng
dng nhiu. Vi nhng ưu thế riêng, hy vng rng cùng vi các phn mm khác s
gii quyết ñược ña s nhng vn ñề khó khi gp phi.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
hướng dẫn cài đặt abaqus 6.10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn cài đặt abaqus 6.10 - Người đăng: Thầy Phán
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
hướng dẫn cài đặt abaqus 6.10 9 10 379