Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt rơ le thời gian

Được đăng lên bởi lethanhdtdh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Boä Ñaët Thôøi Gian Tuaàn / Naêm
W72 x H72mm, Boä ñaët thôøi gian Tuaàn / Naêm
Ñaëc ñieåm
Deã daøng kieåm tra vaø thay ñoåi chöông trình caøi ñaët
Caøi ñaët thôøi gian ñôn vò tuaàn hoaëc naêm vaø ñieàu khieån
tuøy yù ngöôøi söû duïng
Coù chöùc naêng ghi nhôù thôøi gian laøm vieäc
2 ngoõ ra ñieàu khieån ñoäc laäp (Relay)
Laép ñaët Flush vaø Surface treân thieát bò naøy
Coù khaû naêng laép ñaët treân DIN rail vôùi baûng chaân ñeá

Thoâng tin ñaët haøng

2 ngoõ ra Relay
W72 x H72mm
1 tuaàn (7 ngaøy)
Boä ñaët thôøi gian Tuaàn / Naêm
Hieån thò LCD

Thoâng soá kyõ thuaät
Model
Nguoàn caáp
Daûi ñieän aùp cho pheùp

90 - 110% ñieän aùp ñònh möùc

Coâng suaát tieâu thuï
Ngoõ vaøo RETURN

Ngaén maïch hoaëc hôû maïch bôûi switch hoaëc relay

Laäp trình thôøi gian

48 böôùc cho caøi ñaët tuaàn, 24 böôùc cho caøi ñaët naêm

Cheá ñoä hoaït ñoäng
Loãi nhieät ñoä
Baûng maët tröôùc, Beà maët, DIN rail

Laép ñaët
Sai soá thôøi gian
Boä nhôù duy trì
Ngoõ ra
ñieàu
khieån

15giaây/thaùng

(

Treân 5 naêm (ôû

4giaây/tuaàn)
)

Loaïi tieáp ñieåm
Coâng suaát tieáp ñieåm
Soá ngoõ ra

Tuoåi thoï Cô khí
Relay Ñieän

250VAC 5A vôùi taûi coù ñieän trôû
2 ngoõ ra ñoäc laäp (1c x 2)
Min. 5,000,000 laàn hoaït ñoäng (Coâng suaát Switching 30 laàn/phuùt)
50,000 laàn hoaït ñoäng (Coâng suaát Switching 20 laàn/1phuùt, ôû 250VAC 10A taûi coù ñieän trôû)

Ñieän trôû caùch ñieän
Ñoä beàn ñieän moâi
Ñoä beàn choáng nhieãu

2000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt
nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung:

) bôûi nhieãu do maùy moùc

Nhieät ñoä moâi tröôøng

(ôû traïng thaùi khoâng ñoâng)

Nhieät ñoä löu tröõ

(ôû traïng thaùi khoâng ñoâng)

Ñoä aåm moâi tröôøng
Troïng löôïng

Khoaûng. 270g

Sô ñoà keát noái

Sô ñoà keát noái taûi
Haõy keát noái boä thu huùt ñoät bieán ñieän (R+C) ñeán 2 ñaàu cuoái ñeå ñieàu khieån taûi khoâng coù ñieän trôû (Ví duï: Switch ñieän töø, ...)

Tröôøng hôïp ñieàu khieån taûi tröïc tieáp

Maïch nguoàn cho
taûi hoaït ñoäng

Tröôøng hôïp ñieàu khieån taûi baèng caùch söû duïng switch ñieän töø
[Ba pha]

[Moät pha]
Nguoàn
1 pha

Nguoàn
3 pha

Boä thu huùt ñoät bieán ñieän

Boä thu huùt ñoät bieán ñieän

Boä Ñaët Thôøi Gian Tuaàn / Naêm
Kích thöôùc & Laép ñaët
1) Laép ñaët baûng maët tröôùc

2) Laép ñaët surface

Maët caét

Maët caét cuûa loã treân baûng

3) Laép ñaët DIN rail

Baûng chaân ñeá

Baûng giöõ
Baûng chaân ñeá

Ñôn vò: mm

Caùch chuyeån töø laép ñaët flush sang loaïi laép ñaët surface
Thaùo caùc ñaàu noái töø thaân sau khi nôùi oác caùc ñaàu noái, vaø roài laép raùp caùc ñaà...
W72 x H72mm, Boä ñaët thôøi gian Tuaàn / Naêm
Ñaëc ñieåm
Thoâng tin ñaët haøng
Thoâng soá kyõ thuaät
Deã daøng kieåm tra vaø thay ñoåi chöông trình caøi ñaët
Caøi ñaët thôøi gian ñôn vò tuaàn hoaëc naêm vaø ñieàu khieån
tuøy yù ngöôøi söû duïng
Coù chöùc naêng ghi nhôù thôøi gian laøm vieäc
2 ngoõ ra ñieàu khieån ñoäc laäp (Relay)
Laép ñaët Flush vaø Surface treân thieát bò naøy
Coù khaû naêng laép ñaët treân DIN rail vôùi baûng chaân ñeá
2 ngoõ ra Relay
W72 x H72mm
1 tuaàn (7 ngaøy)
Boä ñaët thôøi gian Tuaàn / Naêm
Hieån thò LCD
Model
Nguoàn caáp
Daûi ñieän aùp cho pheùp
Coâng suaát tieâu thuï
Ngoõ vaøo RETURN
Laäp trình thôøi gian
Cheá ñoä hoaït ñoäng
Loãi nhieät ñoä
Laép ñaët
Sai soá thôøi gian
Boä nhôù duy trì
Ngoõ ra
ñieàu
khieån
Tuoåi thoï
Relay
Loaïi tieáp ñieåm
Coâng suaát tieáp ñieåm
Soá ngoõ ra
Cô khí
Ñieän
Ñieän trôû caùch ñieän
Ñoä beàn ñieän moâi
Ñoä beàn choáng nhieãu
Nhieät ñoä moâi tröôøng
Nhieät ñoä löu tröõ
Ñoä aåm moâi tröôøng
Troïng löôïng
90 - 110% ñieän aùp ñònh möùc
Ngaén maïch hoaëc hôû maïch bôûi switch hoaëc relay
48 böôùc cho caøi ñaët tuaàn, 24 böôùc cho caøi ñaët naêm
Baûng maët tröôùc, Beà maët, DIN rail
15giaây/thaùng ( 4giaây/tuaàn)
Treân 5 naêm (ôû )
250VAC 5A vôùi taûi coù ñieän trôû
2 ngoõ ra ñoäc laäp (1c x 2)
Min. 5,000,000 laàn hoaït ñoäng (Coâng suaát Switching 30 laàn/phuùt)
50,000 laàn hoaït ñoäng (Coâng suaát Switching 20 laàn/1phuùt, ôû 250VAC 10A taûi coù ñieän trôû)
2000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt
nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc
(ôû traïng thaùi khoâng ñoâng)
(ôû traïng thaùi khoâng ñoâng)
Khoaûng. 270g
Boä Ñaët Thôøi Gian Tuaàn / Naêm
Hướng dẫn cài đặt rơ le thời gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt rơ le thời gian - Người đăng: lethanhdtdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt rơ le thời gian 9 10 929