Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chi tiết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác Bauxit

Được đăng lên bởi Vu Hoang Anh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2832 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
***&***

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN KHAI THÁC BAUXIT
(Dự thảo)

HÀ NỘI - 2009
1

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam có nguồn tài nguyên bauxit thuộc loại lớn trên thế giới. Trữ lượng
xác định và dự báo khoảng 5,4 tỷ tấn, chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Nguyên.
Đây được đánh giá là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và
góp phần ổn định tình hình an ninh-chính trị của của Đất nước, đặc biệt đối với
Tây Nguyên.
Việc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp khai thác bauxit, sản xuất
alumin-nhôm là bước cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, do vậy đã
được Bộ Chính trị và Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao. Có thể nói “việc
phát triển ngành công nghiệp khai thác bauxit, sản xuất alumina và nhôm kim loại
đã được nghiên cứu, cân nhắc và quyết định thận trọng, phù hợp với chủ trương
của Đảng và Chính phủ, đáp ứng nguyện vọng của đồng bào các dân tộc Tây
Nguyên” trên nguyên tắc: Phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản
bauxit phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và
vùng miền; Đảm bảo khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý và tiết kiệm, có hiệu
quả kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ được môi trường sinh thái; Công nghiệp khai
thác, chế biến phải hiện đại và thân thiện với môi trường; Các doanh nghiệp trong
nước phải nắm giữ cổ phần chi phối để đảm bảo sự chủ động và phát triển bền
vững, tham gia vào thị trường alumin và nhôm thế giới.
Tuy nhiên, khai thác chế biến bauxit là một ngành công nghiệp mới mẻ đối
với nước ta, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Như tất cả các khoáng sản
khác, khai thác và chế biến bauxit không thể tránh khỏi gây ra những tác hại môi
trường. Do đó, cần phải có đánh giá tác động môi trường và có phương pháp quản
lý môi trường chặt chẽ để hạn chế và khắc phục tới mức cần thiết các tác động tiêu
cực làm suy thoái môi trường và ảnh hưởng đến an sinh xã hội.
Để tiếp cận đúng đắn vấn đề tác động môi trường trong khai thác và chế biến
bauxit ở Việt Nam, trước hết cần nhận diện đầy đủ các hoạt động phát triển của
quá trình khai thác, chế biến bauxit cũng như nguồn phát thải các chất gây ô nhiễm
từ các hoạt động nói trên. Khi đánh giá tác động môi trường, không chỉ vạch ra
một chiều những tác hại, mà còn phải đánh giá đúng mức khả năng thực tế khắc
phục và giảm thiểu những tác hại đó. Cần đánh giá và kết luận các vấn đề trên cơ
sở kết quả tính toán định lượng một cách hệ thống cho từng dự án và đối tượng cụ
th...
1
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
***&***
HƯỚNG DN CHI TIT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
D ÁN KHAI THÁC BAUXIT
(D tho)
HÀ NI - 2009
Hướng dẫn chi tiết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác Bauxit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chi tiết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác Bauxit - Người đăng: Vu Hoang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Hướng dẫn chi tiết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác Bauxit 9 10 2