Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Lê Duy Tùng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5
#

78

#

:

8

,)

l

6

9

c
5

6

/

8

/

&I

"#

I @:

>

/)

c

8

:

K #

&'

): 4h#

`#

6<

d

.

!

8

I

5 6= 4# $

?7

$7

): 7

6= )g
{*

6#

!

4# $

| % 6'
#
|H

)/

&} !

| f=

/ @/

(

):

` s "#

)I
\

|*

): ,

7 M7

y

<

{*

6= )g 6#

7 5

i

,
_

q

9 ):

Zd

c

@: ^

$

| f= )g
&I

6#

d 6= )g 7
2 O

| f= )g

~ X 6= )g

@

7

•

A

(

X O
I

= 45

X

&I

i

2

O
| f= )g @F7
7 8) * ;

<

"#

!

I

5 6= &I

<

iO

X O

9

:

c
{H

8
I

-

8
q 6= )g

d 7 + , ):
{ %'
.

]
@: )

A
d

:
2

"#

,

&#

\
C

):

"# /
&

]

(

&'
q

2

Z "# 6= )g

"#
#

/

( 4# $

d7 +

,

-

{%

45 6!

&'

5 6=

#

I

{* + ,

\

4= ; 2 ]

{8 9 7

): 7

{ Z7 7

5

,

9 7

X

6C X
|Y

<

7

<

&'

,

\
2 ): I

[

5

-

#

A7

7

]

] @:

<

#

#

| €(# ):

<

w

5

7 7

5

9

d;

<

q

)< ]

( 4#

+ $

Z "#

X

- (

7 7 ):

&'

d7 +

6

,

#
#

6C

X "#
|Y
| Z7

( "#

I

&'

#

)

"

! 6C

X > #

I

,

): 7 /
{ %,

@ A

#

T @ d@ A
{%

A ;

<

6D

7

5

&9

:

1

6C

X

7 7 &# 6=

@Z7 6= )g 7

{%

I
|8 9

\
d /

| %,

&'

( 4# $

/ Fd /

/

! Fd

|Y

! F

<

#

2 =

5 6=

2 =

I

"#

I

I

T @

~6D

7

>

5

&'

7 7 &# 6= •
|Y

<

|Y

<

|

4^ @ A
#
u

! F

)C

A

&

I

Z

7

I

/ Fd /

!

X

I

I

2 =
d /

I

2 =

"#

I

4^ @

{ Z7 45

2 =

5 6= d 6Z

@

| Z7 7
"

6<

/

d

,

#

): 7 / )

! F

[ 6<

)I

u <
{ %,
{%

q
c

] #

5

X c

]

&#

\

!

4#

+ $
B

|* + ,

[ ): <

|Y

<

5 2

|Y

<

]

| %,

(

W7

| %,

{

)<): W7

Xd

<

9

5

): 45

X 7 l A7

X 7

W7 ):
5 2

9

W7

5 2 4

@(

X 7 l A7

c
I

| Z7 6=

9 7

X "# @(

4# 4^

|Y

<

)<
d

q

I

Z "# c

d

I c

\

7

d 6= )g 45

:

{ Y+

(

6= )g ~6= )g @

)g @F7 "# c

•

\

4^ @

,

): _

I

9

): 6=

&

{ f= )
K

6= )

9 4

): &= @

&(

7 = &'

6:

!

•

7 ~6D

A
+

r

)
X &# )

_

)2

C

(
@I

> #
*

6= )g

d ,
@

u

;

A 6F
w

d /

( _
,

#

,

"#
v

w

@:
d

6C

)

-

q

7 M7

;
7 =

)/
A

,
I

(

w

d

(

6= )g &

. d

q

I

Z

&

=
X

:

-

"#

:

)/ "#

A

7 =

K

d 9 4

C

Z

9

&'
d

@F7 /

I

<

,
"#

,

A

7 =
d;

<

]

@

9 4

4#

9 d &} &:

/

?

d;

&'

=

7 =

7778= >

I

&I 8
#

A >

1Z

e @w

A

: @

%

_

/7 / I

(

&'

(
4^ "#

6< c
d
\

A 7 M7

-

,

=

.

)/d
] ' 7

@: )
J

]

q )C
I

"#

&

,

)

7 7

d
!

@:

5

7 = '
/

C

;

2

"#

q 6= )g
/

d

): )< &, 5
0

> # d !

,

;

"# /

): !

%&

6C

! 4^ &

7 = )Z

/

6C X

#

:

!7

>

,

8

l
7 M7

=

J

?

@: )

9

&'
d

&'

{K]

:

2
A

.

"#

;

6C

X

2 @ A

I

q

$#

C

7 =
Z

7-

(

,
):

Z #

:

#
4= ; 2 /

A 7 +

,

"#
...
 5 /
 # 6  6    

78# 9     :
c88"#:K#):4h#`#6<
5,)/I@:>&'dI
l&I/).!56=4#$
c88?7$7):7
6=)g
{*6#!4#$
|%6'#
|H)/&}!():`s"#
)I
|f=/@/\
|*):,6#,qZd
7M7y<75_9):c@:^
{*6=)g6#$
|f=)gd6=)g7~X6=)g@7•A(
&Ii2OXO
|f=)gI=45X&Ii2
O
|f=)g@F7"#!I56=&IiOXO
78) * ;< <    9    
 :
c88A(\&'(4#$
{HI-q6=)gd]&#CqZ"#6=)g
d7+,)::,):2"#
{%' ]  2 "#/   #d 7+ ,-
.@:)"#&/
Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Lê Duy Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 95