Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cơ bản 89c52

Được đăng lên bởi Bluez Eyes Cat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MICRO – CONTROLLER
BÀI BÁO CÁO LAB 1:
LED Display, Timer, Interrupt.
Lớp: CE103.F11.1
 Sinh viên: Nguyễn Cao Thành
 MSSV: 12520397



Thiết kế mạch bằng Proteus cho toàn bộ Lab 1:

Mạch thiết kế cho toàn bộ Lab 1
Trang 1

Part 1:


-

Dùng vi điều khiển 89C52 để bật sáng các Led có thứ tự 0, 2, 4, 6 (từ trên xuống)
của thanh Led BL202.

Code chương trình theo yêu cầu đề Part 1:
Lệnh

ORG 0000H
mov 90H, #10101010b

Loop: sjmp Loop
END
-

Ý nghĩa
Trỏ đến địa chỉ 0000H để thực hiện chương
trình
Nạp giá trị cho Port 1 có chức năng I/O có
địa chỉ byte là 90H nối với LED BL202.
Giá trị được nạp vào là: 10101010 hệ nhị
phân, với bit 0 thì Led sáng, 1 thì tắt, từng
bit từ phải sang tương ứng với các Led từ
20 xuống 13 như trong hình Mạch thiết kế
cho toàn bộ Lab 1
Tạo vòng lặp Loop, sjmp Loop: nhảy đến
nhãn Loop
Kết thúc chương trình

Anod và Catod của Led BL202

Trang 2

Hình 1.1

Với Hình 1.1 thì Anod là những chân EN_PORT1 tương đương với các chân từ 1 đến 10
của Led trên hình Mạch thiết kế cho toàn bộ Lab 1; Catod là những chân nối với
P1[0…7] trên Hình 1.1 và tương đương là những chân từ 11 đến 20 của hình Mạch thiết
kế cho toàn bộ Lab 1.
-

Ý nghĩa các lệnh
Lệnh

SETB bit_address
CLR bit_address

Ý nghĩa
Thiết lập bit_address, khi gặp lệnh này
bit_address được thiết lập giá trị lên 1
Xóa giá trị bit_address, lúc này giá trị
bit_address sẽ bị xóa về 0

Part 2:


-

Dùng Timer của Vi điều khiển 89C52 để điều khiển các Led trên thanh BL202 sao
cho các Led sáng được dịch từ trái sang phải sau mỗi 1s. (Đầu tiên chỉ Led0 sáng,
sau 1s chỉ Led1 sáng, sau tiếp 1s chỉ Led2 sáng…, sau khi Led7 sáng lại quay về
Led0…)

Giải thích code
Trang 3

Lệnh
ORG 0000H
MOV A, #7FH

MOV R0,#0FFH
LOOP1: DJNZ R0, LOOP2
MOV 90H,#0FFH

RL A
ANL 90H,A
MOV R0,#0FFH
SJMP LOOP1
LOOP2:
MOV 8AH,#LOW(-10000)
MOV 8CH,#HIGH(-10000)
MOV 89H,#01H
SETB 8CH
LOOP3: JNB 8DH,LOOP3
CLR 8DH
CLR 8CH
SJMP LOOP1
END
-

Ý nghĩa
Trỏ đến địa chỉ 0000H để thực hiện chương
trình
Nạp giá trị cho thanh ghi A, giá trị nạp là
7F hệ Hexa, tương đương với 01111111 hệ
nhị phân, lúc này ta cho phép đèn thứ 7
sáng (Theo Mạch thiết kế cho toàn bộ
Lab 1 thì đèn thứ nhất từ trên xuống là đèn
0)
Nạp giá trị cho R0, giá trị nạp là FF hệ
Hexa = 255 hệ thập phân
Giảm thanh ghi R0 xuống một đơn vị và
nhảy tới nhãn LOOP2 khi R0 khác 0
Nạp giá trị cho địa chỉ 90H là FFH. 90H là
địa chỉ bit của Port 1 tức là đầu ra của
89C52 nối với các chân của Led BL202
Quay bit giá trị của thanh ghi A sang trái
Thực hiện phép AND giữa g...
MICRO – CONTROLLER
BÀI BÁO CÁO LAB 1:
LED Display, Timer, Interrupt.
Lớp: CE103.F11.1
Sinh viên: Nguyễn Cao Thành
MSSV: 12520397
Thiết kế mạch bằng Proteus cho toàn bộ Lab 1:
Mạch thiết kế cho toàn bộ Lab 1
Trang 1
Hướng dẫn cơ bản 89c52 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cơ bản 89c52 - Người đăng: Bluez Eyes Cat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn cơ bản 89c52 9 10 188