Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đồ án (2013)

Được đăng lên bởi duongck31
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN
ÑOÀ AÙN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
LÖU YÙ CHUNG:
- Baûn veõ ñöôïc giaùo vieân phaùt cho sinh vieân laøm ñoà aùn coâng ngheä caàn coù ñoä phöùc taïp
vöøa phaûi (khoaûng töø 6 ñeán 12 nguyeân coâng).
- Saûn löôïng cho theo daïng saûn xuaát haøng loaït lôùn trôû leân.
- Thieát bò neân cho theo daïng töï choïn ñeå sinh vieân coù theå tham khaûo, caû thieát bò thöïc teá
vaø trong caùc soå tay veà maùy coâng cuï (ch yếu laø caùc thiết b taïi xưởng trường).
- Moãi sinh vieân phaûi coù taäp höôùng daãn naøy vaø tôø nhieäm vuï ñoà aùn ñeå theo ñoù thöïc hieän.
- Haøng tuaàn sinh vieân phaûi gaëp giaùo vieân höôùng daãn ñeå thoâng qua nhöõng noäi dung ñaõ
thöïc hieän. Giaùo vieân ñieåm danh haøng tuaàn. Neáu sinh vieân không thc hin theo tiến độ
hoc khoâng gaëp thaày höôùng daãn 3 tuaàn thì xem nñaõ töï boû ñoà aùn, giaùo vieân s
khoâng phuï ñaïo tieáp vaø seõ cho ñieåm 0.
Ñeå hoaøn thaønh ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY, sinh vieân phaûi
thöïc hieän ñaày ñuû theo caùc noäi dung vaø hình thöùc sau ñaây:
I- BAÛN VEÕ
1- Moät baûn veõ chi tieát (A
3
) vôùi caùc yeâu caàu sau:
V ñaày ñuû 3 hình chieáu (neân cít nhaát moät hình caét) vcoù theå coù theâm caùc hình
chieáu hay hình caét rieâng phaàn ñeå theå hieän ñaày ñuû hình daùng vaø keát caáu cuûa chi tieát. Coù theå
ñeà nghò GVHD cho pheùp thay ñoåi keát caáu ñeå taïo thuaän lôïi cho vieäc gia coâng.
Ghi ñaày ñuû kích thöôùc, dung sai, ñoä boùng vcaùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa chi tieát gia
coâng.
Baûn veõ naøy coù khung teân, tæ leä, ghi roõ vaät lieäu, …
2- Moät baûn veõ loàng phoâi (A
3
): Veõ laïi hình daùng chi tieát gia coâng, chæ roõ beà maët coù gia
coâng, ghi kích thöôùc phoâi, töùc laø kích thöôùc chi tieát coäng theâm löôïng (khoâng caàn ghi
kích thöôùc vaø ñoä boùng beà maët chi tieát). Phaàn löôïng dö gaïch cheùo quûa traùm maøu ñoû ñeå deã
phaân bieät vôùi caùc beà maët khaùc khoâng gia coâng. Baûn veõ naøy coù khung teân nhö baûn veõ chi
tieát.
R18
130±0,3
90±0,3
Hướng dẫn đồ án (2013) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn đồ án (2013) - Người đăng: duongck31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn đồ án (2013) 9 10 856