Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Đồ an Kết cấu BTCT 1

Được đăng lên bởi angel2706
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4349 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG 1

SÀN NHÀ CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊTÔNG 1
Tài liệu tham khảo
[1]
[2]
[3]

TCXDVN356-2005, Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bêtông cốt thép, Nhà
xuất bản Xây dựng, 2006.
TCVN 2737-1995, Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế, Nhà xuất
bản Xây dựng, 1995.
Đồ án môn học kết cấu bê tông – Sàn sườn toàn khối loại bản dầm (Theo
TCXDVN 356-2005), Võ Bá Tầm (chủ biên), Nhà xuất bản Xây dựng,
2007

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng
ĐH Bách Khoa, TP. HCM

GV: TS. Nguyễn Minh Long
E-mail: minhlong_nguyen@yahoo.com

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG 1

SÀN NHÀ CÔNG NGHIỆP

1. Tóm tắt nội dung đồ án
1.
2.
3.

Thiết kế bản sàn
Thiết kế dầm phụ
Thiết kế dầm chính.

2. Trình tự thiết kế
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bản sàn

Xác định sơ đồ tính và nhịp tính toán
Xác định tải trọng tác dụng: tĩnh tải và hoạt tải (tiêu chuẩn và tính toán)
Tổ hợp tải trọng và xác định nội lực.
Tính toán cốt thép
Bố trí cốt thép
Biểu đồ vật liệu
Thống kê thép
Thể hiện bản vẽ
1

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG 1

SÀN NHÀ CÔNG NGHIỆP

3. BẢN SÀN MỘT PHƯƠNG
3.1 Phân loại
a) Bản làm việc 2 phương:
b) Bản làm việc 1 phương:

L2
≤2
L1

L1 – chiều dài cạnh ngắn của bản
L2 – chiều dài cạnh dài của bản

3.2 Xác định sơ bộ kích thước các bộ phận sàn
D
a) Bản sàn: hb = L1
m

b) Dầm:

m – hệ số phụ thuộc vào loại bản
•
bản 1 phương: m =(30~35)
•
bản 2 phương: m = (40~45)
D – hệ số phụ thuộc vào tải trọng: D =(0.8~1.4)

⎛1 1⎞
1
1⎞
⎛
b
=
Chiều
rộng
dầm:
- Dầm phụ: hdp = ⎜ ∼ ⎟ Ldp
⎜ ∼ ⎟h
⎝2 4⎠
⎝ 12 16 ⎠
Lưu ý: Khi chọn h và b, nhớ làm tròn và nên chọn
⎛1 1 ⎞
- Dầm chính: hdc = ⎜ ∼ ⎟ Ldc
giá trị là bội số của 50 mm !
⎝ 8 12 ⎠

Bản sàn

2

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG 1

SÀN NHÀ CÔNG NGHIỆP

3.3 Xác định sơ đồ tính

Dầm phụ

1m
4
L1
L1
L1

3

Dầm chính

L1
L1
L1

•
•
•

2
L1
L1
L1

1
L2

A

L2

B

L2

C

L2

D

Sàn 1 phương
Cắt dải có chiều rộng b = 1m để tính
Sàn tính theo sơ đồ khớp dẽo

L2

E

F

SÔ ÑOÀ II

hb
hdp

L1
Lob1

bdm

1
Bản sàn

bdp

L1
Lo1

bdp

L1
Lo1

bdp

L1
Lo1

2
3

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG 1

SÀN NHÀ CÔNG NGHIỆP

3.4 Xác định tải trọng
3.4.1 Tĩnh tải (TT)
Trọng lượng bản thân của các lớp cấu tạo sàn: g s = ∑ γ i × hi × γ f ,i
•
γf,i : hệ số tin cậy của tải trọng lớp thứ i
•
γi : trọng lượng riêng lớp thứ I
•
hi : chiều dày lớp thứ i
Hoạt tải tính toán: ps = γ f , p × pc
3.4.2 Hoạt tải (HT)
•
γf,p : hệ số tin cậy của hoạt tải
•
pc : hoạt tải tiêu chuẩn

(

)

3.4.3 Tổng hợp kết quả tính toán tải trọng
Bảng 3.1 – Tải trọng tác dụng lên sàn (ví dụ)

Bản sàn

4

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG 1

S...
ĐỒ ÁN KT CU BÊTÔNG 1
[1] TCXDVN356-2005, Tiêu chunthiếtkế bê tông và bêtông ct thép, Nhà
xut bn Xây dng, 2006.
[2] TCVN 2737-1995, Titrng và tác động – Tiêu chunthiếtkế, Nhà xut
bn Xây dng, 1995.
[3] Đồ án môn hc kết cu bê tông – Sàn sườn toàn khiloibndm(Theo
TCXDVN 356-2005), Võ Bá Tm (ch biên), Nhà xut bn Xây dng,
2007
B MÔN CÔNG TRÌNH GV: TS. Nguyn Minh Long
Khoa K Thut Xây Dng E-mail: minhlong_nguyen@yahoo.com
ĐH Bách Khoa, TP. HCM
ĐỒ ÁN KT CU BÊ TÔNG 1 SÀN NHÀ CÔNG NGHIP
Tài liu tham kho
Hướng dẫn Đồ an Kết cấu BTCT 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Đồ an Kết cấu BTCT 1 - Người đăng: angel2706
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hướng dẫn Đồ an Kết cấu BTCT 1 9 10 458