Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đồ án NLM

Được đăng lên bởi Thế Dũng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3397 lần   |   Lượt tải: 10 lần
HƯỚNG DẪN
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ CÁCH TRÌNH BÀY
BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY
A. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
Phần 1: Tổng hợp và phân tích động học cơ cấu phẳng
1. Tính bậc tự do
2. Phân tích chuyển động của cơ cấu
Phân tích nguyên lý hoạt động và chuyển động của các khâu trong cơ cấu
Hai phần này sinh viên tự làm theo lý thuyết đã học
3. Tổng hợp động học cơ cấu
Căn cứ vào dữ liệu đầu bài xác định kích thước động của các khâu trong cơ cấu, dựng
cơ cấu theo yêu cầu của đầu bài (tham khảo sách hướng dẫn làm đồ án môn học Nguyên lý
máy của trường – có sẵn ở thư viện), lập bảng kích thước động các khâu. Chú ý kích thước
thực tính bằng m, kích thước biểu diễn tính bằng mm.
4. Phân tích động học cơ cấu
4.1. Vẽ họa đồ chuyển vị
Đối với máy bào, máy xọc: Vẽ họa đồ chuyển vị tại 11 vị trí trong đó có 8 vị trí chia
đều xuất phát từ vị trí chết đầu tiên của hành trình làm việc, 1 vị trí chết thứ hai (kết thúc hành
trình làm việc), 2 vị trí 0,05H (khi dao bào, xọc cắt vào phôi và rời khỏi phôi).
Sinh viên phải hiểu được đồ thị lực cản và cách xác định lực cản trên đầu bào, đầu xọc
từ đồ thị lực cản ở cả hành trình làm việc và chạy không.
Đối với máy ép: Họa đồ chuyển vị được vẽ tại 9 vị trí trong đó có 8 vị trí chia đều xuất
phát từ vị trí chết đầu tiên của hành trình làm việc, 1 vị trí chết thứ hai (kết thúc hành trình
làm việc).
Sinh viên phải hiểu được đồ thị lực cản và cách xác định lực cản trên đầu ép từ đồ thị
lực cản ở cả hành trình làm việc và chạy không.
Đối với cơ cấu dẫn động băng tải lắc: Họa đồ chuyển vị được vẽ tại 9 vị trí trong đó
có 8 vị trí chia đều xuất phát từ vị trí chết đầu tiên của hành trình làm việc, 1 vị trí chế thứ hai
(kết thúc hành trình làm việc).
Sinh viên phải xác định điều kiện quay toàn vòng của khâu 1.
Đối động cơ đốt trong: Họa đồ chuyển vị được vẽ tại 8 vị trí chia đều xuất phát từ vị
trí chết đầu tiên của hành trình làm việc.
Sinh viên phải xác định các chu kỳ làm việc của hai piston và sự phối hợp hoạt động
của hai piston này kèm theo vẽ sơ đồ.
Sinh viên phải hiểu được các đồ thị chỉ thị công và cách xác định lực từ buồng đốt tác
dụng lên 2 pistons.
Chú ý:
Chọn µl [m/mm] cho phù hợp với không gian của giấy sau đó vẽ họa đồ chuyển vị.
Chọn µPc hoặc µp sau đó vẽ đồ thị lực cản hoặc đồ thị chỉ thị công.
Việc đánh số thứ tự phải thực hiện liên tục từ vị trí số 1 (điểm chết đầu tiên bắt đầu
của hành trình làm việc) đến hết theo chiều của vận tốc góc khâu dẫn.
Vẽ đậm vị trí được phân công vẽ họa đồ vận tốc, gia tốc trên họa đồ chuyển vị.
4.2....
HƯỚNG DẪN
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ CÁCH TRÌNH BÀY
BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY
A. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
Phần 1: Tổng hợp và phân tích động học cơ cấu phẳng
1. Tính bậc tự do
2. Phân tích chuyển động của cơ cấu
Phân tích nguyên lý hoạt động và chuyển động của các khâu trong cơ cấu
Hai phần này sinh viên tự làm theo lý thuyết đã học
3. Tổng hợp động học cơ cấu
Căn cứ vào dữ liệu đầu bài xác định kích thước động của các khâu trong cơ cấu, dựng
cấu theo yêu cầu của đầu bài (tham khảo sách hướng dẫn làm đồ án môn học Nguyên
máy của trường sẵn thư viện), lập bảng kích thước động các khâu. Chú ý kích thước
thực tính bằng m, kích thước biểu diễn tính bằng mm.
4. Phân tích động học cơ cấu
4.1. Vẽ họa đồ chuyển vị
Đối với máy bào, máy xọc: Vẽ họa đồ chuyển vị tại 11 vị trí trong đó 8 vị trí chia
đều xuất phát từ vị trí chết đầu tiên của hành trình làm việc, 1 vị trí chết thứ hai (kết thúc hành
trình làm việc), 2 vị trí 0,05H (khi dao bào, xọc cắt vào phôi và rời khỏi phôi).
Sinh viên phải hiểu được đồ thị lực cản và cách xác định lực cản trên đầu bào, đầu xọc
từ đồ thị lực cản ở cả hành trình làm việc và chạy không.
Đối với máy ép: Họa đồ chuyển vị được vẽ tại 9 vị trí trong đó có 8 vị trí chia đều xuất
phát từ vị trí chết đầu tiên của hành trình làm việc, 1 vị trí chết thứ hai (kết thúc hành trình
làm việc).
Sinh viên phải hiểu được đồ thị lực cản cáchc định lực cản trên đầu ép từ đồ thị
lực cản ở cả hành trình làm việc và chạy không.
Đối với cấu dẫn động băng tải lắc: Họa đồ chuyển vị được vẽ tại 9 vị trí trong đó
có 8 vị trí chia đều xuất phát từ vị trí chết đầu tiên của hành trình làm việc, 1 vị trí chế thứ hai
(kết thúc hành trình làm việc).
Sinh viên phải xác định điều kiện quay toàn vòng của khâu 1.
Đối động đốt trong: Họa đồ chuyển vị được vẽ tại 8 vị trí chia đều xuất phát từ vị
trí chết đầu tiên của hành trình làm việc.
Sinh viên phải xác định các chu kỳ làm việc của hai piston sự phối hợp hoạt động
của hai piston này kèm theo vẽ sơ đồ.
Sinh viên phải hiểu được các đồ thị chỉ thị công cách xác định lực từ buồng đốt tác
dụng lên 2 pistons.
Chú ý:
Chọn µ
l
[m/mm] cho phù hợp với không gian của giấy sau đó vẽ họa đồ chuyển vị.
Chọn µ
Pc
hoặc µ
p
sau đó vẽ đồ thị lực cản hoặc đồ thị chỉ thị công.
Việc đánh số thứ tự phải thực hiện liên tục từ vị trí số 1 (điểm chết đầu tiên bắt đầu
của hành trình làm việc) đến hết theo chiều của vận tốc góc khâu dẫn.
Vẽ đậm vị trí được phân công vẽ họa đồ vận tốc, gia tốc trên họa đồ chuyển vị.
4.2. Vẽ họa đồ vận tốc tại 1 vị trí được giao
- Không vẫn vẽ tách riêng họa đồ cấu vị trí được giao sử dụng trực tiếp họa
đồ cơ cấu trên họa đồ chuyển vị đã vẽ.
- Xác định tỷ xích µ
v
[m/s.mm] cho phù hợp với không gian bản vẽ (đảm bảo không
1
Hướng dẫn đồ án NLM - Trang 2
Hướng dẫn đồ án NLM - Người đăng: Thế Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn đồ án NLM 9 10 563