Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ XÂY DỰNG
----------Số : 737 /BXD – VP
V/v: Công bố Hướng dẫn đo bóc
khối lượng xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

Kính gửi : - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ .
- Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.
- Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ qui
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình kèm theo văn
bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định khối lượng các
công trình xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư
số 05/2007/TT- BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình.
Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của
Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây
dựng chuyên ngành.
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng.
- Lưu VP, Vụ PC, KSTK,KTTC, Viện
KTXD, H.300

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đã ký
Đinh Tiến Dũng

HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo công văn số 737/BXD-VP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc công
bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình).
I- HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình được đo bóc là cơ sở cho việc
xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa
chọn nhà thầu.
2. Đo bóc khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối
lượng công tác xây dựng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra
trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật,
thiết kế bản vẽ thi công), hoặc từ yêu cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ dẫn có
liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
3. Khối lượng đo bóc công trình, hạng mục công trình khi lập tổng mức đầu tư, xác định
khối lượng mời thầu khi lựa chọn tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khóa trao tay còn có thể được
đo bóc theo bộ phận kết cấu...
BỘ XÂY DỰNG
-----------
Số : 737 /BXD – VP
V/v: Công bố Hướng dẫn đo bóc
khối lượng xây dựng công trình.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008
Kính gửi : - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ .
- Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.
- Căn cứ Nghị định s17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ qui
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng công bHướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng ng trình m theo văn
bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định khối lượng các
công trình xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư
số 05/2007/TT- BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đu tư
xây dựng công trình.
Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc các Uban của
Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây
dựng chuyên ngành.
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng.
- Lưu VP, Vụ PC, KSTK,KTTC, Viện
KTXD, H.300
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
Đinh Tiến Dũng
Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình 9 10 123