Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn dùng MS project

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1874 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐÀM TÀI CAP – MICROSOFT PROJECT 2010

SITETECH GLOBAL

PHẦN 2 – NHẬP SỐ LIỆU

Sau khi thiết lập mặc định như ở phần 1 đã trình bày, các bạn tiếp tục thực hiện
phần 2 – nhập số liệu (công việc, tài nguyên)
I – NHẬP SỐ LIỆU CÔNG VIỆC
Để dễ hiểu cho lý thuyết và minh họa, trong phần này chúng ta sẽ thực hiện trên 1 Dữ
liệu dự án cụ thể như bảng bên dưới. (Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa)
STT

1.
2.
3.
4.

Công tác

Công tác chuẩn bị
Khởi công
Đào đất đợt 1 bằng máy
Thi công ép cọc

Lưu ý: Phần in đậm, in nghiêng, tô màu

Thời gian thực
hiện
(ngày)
3d
0d
5d
10d

Công tác đứng
trước
(Predecession)
1FS+1d
2
3
Page 1

Fanpage Facebook HDSD Microsoft Project: 

ĐÀM TÀI CAP – MICROSOFT PROJECT 2010

5. Đào đất đợt 2 bằng máy
6. Đào đất bằng thủ công
7. 7Công tác khác
.
8. Đổ bê tông lót móng
9. GCLD Cốp pha móng
10. GLLD Cốt thép móng
11. Đổ bê tông móng
12. Bảo dưỡng bê tông móng
13. Tháo dỡ Cốp pha móng
14. GCLD Cốt thép cột T1
15. GCLD Cốp pha cột T1
16. Đổ bê tông cột T1
17. Tháo ván khuôn cột T1
18. GCLD Cốp pha dầm sàn T1
19. GCLD Cốt thép dầm sàn T1
20. Đổ bê tông dầm sàn T1
21. Bảo dưỡng bê tông dầm sàn T1
22. GCLD Cốt thép cột T2
23. GCLD Cốp pha cột T2
24. Đổ bê tông cột T2
25. Tháo ván khuôn cột T2
26. GCLD Cốp pha dầm sàn T2
27. GCLD Cốt thép dầm sàn T2
28. Đổ bê tông dầm sàn T2
29. Bảo dưỡng bê tông dầm sàn T2
30. Tháo ván khuôn dầm sàn T1
31. Tháo ván khuôn dầm sàn T2
32. Khoan rút lõi kiểm tra CL bê tông

Lưu ý: Phần in đậm, in nghiêng, tô màu

SITETECH GLOBAL

3d
2d
2d

4
5
4,5,6

3d
5d
5d
1d
1d
2d
2d
2d
1d
1d
4d
4d
1d
1d
2d
2d
1d
1d
4d
4d
1d
1d
2d
2d
1d

7
8
8
9,10
11
12FS+1d
12
14
14,15
16
17
18SS+1d
18,19
20
21FS+1d
22
23
24
25
26SS+1d
26,27
28
28, 20FS+21d
28FS+14d
30FS+10d,
31FS+10d

Page 2

Fanpage Facebook HDSD Microsoft Project: 

ĐÀM TÀI CAP – MICROSOFT PROJECT 2010

SITETECH GLOBAL

Trong phần nhập số liệu liên quan tới công việc, bạn nên thực hiện theo trình tự
sau: Nhập tên công việc (cột Task name)  Nhập thời gian thực hiện công
việc (Duration)  Nhập mối quan hệ giữa các công việc (cột Predecessors)
1/ Nhập tên công việc và thời gian thực hiện công việc tương ứng
Nếu như bạn đã có 1 bảng dữ liệu lập sẵn như bảng trên thi bạn chỉ việc copy/paste 2 cột
Công tác, Thời gian thực hiện vào 2 cột Task name, Duration trong MP. Còn không
thì bạn sẽ nhập trực tiếp từ bàn phím (Công việc này quá dễ dàng phải không? ^^)

Lưu ý: Phần in đậm, in ng...
ĐÀM TÀI CAP MICROSOFT PROJECT 2010 SITETECH GLOBAL
Lưu ý: Phần in đậm, in nghiêng, tô màu Page 1
Fanpage Facebook HDSD Microsoft Project: https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam
PHẦN 2 – NHẬP SỐ LIỆU
Sau khi thiết lp mặc định như phần 1 đã trình bày, các bạn tiếp tc thc hin
phn 2 nhp s liu (công vic, tài nguyên)
I NHP S LIU CÔNG VIC
Để d hiu cho lý thuyết minh ha, trong phn này chúng ta s thc hin trên 1 D
liu d án c th như bảng bên dưới. (D liu ch có tính cht minh ha)
STT
Công tác
Thi gian thc
hin
(ngày)
Công tác đứng
trưc
(Predecession)
1.
Công tác chun b
3d
2.
Khi công
0d
1FS+1d
3.
Đào đất đợt 1 bng máy
5d
2
4.
Thi công ép cc
10d
3
Hướng dẫn dùng MS project - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn dùng MS project - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hướng dẫn dùng MS project 9 10 217