Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn dùng Photoshop

Được đăng lên bởi haivan1213
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÍM TẮT TRONG PTS CS5
1. NHÓM PHÍM F
F1 -> mở trình giúp đỡ
F2 -> cắt
F3 -> copy
F4 -> paste
F5 -> mở pallete brush
F6 -> mở pallete màu
F7 -> mở pallete layer
F8 -> mở pallete info
F9 -> mở pallete action
2. NHÓM PHÍM CHỨC NĂNG
TAB -> tắt/mở các pallete
SHIFT + TAB -> tắt/mở các pallete trừ pallete tool
CTRL + SPACEBAR -> phóng to
ALT + SPACEBAR -> thu nhỏ
ALT + DELETE -> tô màu foreground
CTRL + DELETE -> tô màu background
CTRL + SHIFT + N -> tạo layer mới hiện hộp thoại
CTRL + SHIFT + ALT + N -> tạo layer mới không hiện hộp thoại
CTRL + Click vào layer trong bảng layer -> tạo vùng chọn xung quanh layer
CTRL + ALT + D hoặc SHIFT + F6 -> tạo Feather
CTRL + I -> nghịch đảo màu
CTRL + L -> mở bảng Level
CTRL + M -> mở bảng Curver
CTRL + B -> mở bảng Color balance
SHIFT + F7 hoặc CTRL + SHIFT + I -> nghịch đảo vùng chọn
ALT + I + I -> xem thông số file hiện hành
/ -> khóa layer
SPACEBAR + rê chuột -> di chuyển vùng ảnh qua lại
F (nhấn nhiều lần) -> hiện thị khung làm việc ở các chế độ khác nhau
CTRL + J -> sao chép layer
CTRL + E -> merge layer hiện hành với layer đừng phía dưới
CTRL + SHIFT + E -> merge tất cả các layer đang có
CTRL + ] -> đẩy layer hiện hành lên một cấp
CTRL + [ -> đẩy layer hiện hành xuống một cấp
ALT + ] -> chọn layer hiện hành lần lượt từ dưới lên trên
ALT + [ -> chọn layer hiện hành lần lượt từ trên xuống dưới
SHIFT + dấu cộng ( + ) -> chọn chế độ Blend mode lần lượt từ trên xuống dười
SHIFT + dấu trừ ( - ) -> chọn chế độ Blend mode lần lượt từ dưới lên trên
ALT + double click vào layer background -> đổi layer background thành layer 0
Double click vào vùng trống -> mở 1 file có sẵn
CTRL + double click vào vùng trống -> tạo 1 fle mới
Nhập số bất kỳ -> thay đổi chế độ mờ ***c Opacity
D -> trở lại màu mặc định đen/trắng
X -> nghịch đảo 2 màu background và foreground
CTRL + R -> mở thước đo

CTRL + F -> thực hiện hiệu ứng thêm một lần nũa
CTRL + ALT + F -> thực hiện lại hiệu ứng một lần nữa nhưng hiện thị hộp thoại để thay
đổi thông số
CTRL + > (dấu lớn hơn) -> tăng size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ
text)
CTRL + < (dấu nhỏ hơn) -> giảm size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ
text)
CTRL + W -> đóng file đang mở
Các dấu mũi tên -> di chuyển vùng chọn sang 1 pixel
SHIFT + Các dấu mũi tên -> di chuyển vùng chọn sang 10 pixel
CTRL + Z -> undo duy nhất 1 lần
CTRL + ALT + Z -> undo nhiều lần
CTRL + SHIFT + Z -> redo nhiêu lần
CTRL + U -> mở bảng Hue/Saturation
CTRL + SHIFT + U -> đổi thành màu trắng đen
CTRL + EN...
PHÍM TẮT TRONG PTS CS5
1. NHÓM PHÍM F
F1 -> mở trình giúp đỡ
F2 -> cắt
F3 -> copy
F4 -> paste
F5 -> mở pallete brush
F6 -> mở pallete màu
F7 -> mở pallete layer
F8 -> mở pallete info
F9 -> mở pallete action
2. NHÓM PHÍM CHỨC NĂNG
TAB -> tắt/mở các pallete
SHIFT + TAB -> tắt/mở các pallete trừ pallete tool
CTRL + SPACEBAR -> phóng to
ALT + SPACEBAR -> thu nhỏ
ALT + DELETE -> tô màu foreground
CTRL + DELETE -> tô màu background
CTRL + SHIFT + N -> tạo layer mới hiện hộp thoại
CTRL + SHIFT + ALT + N -> tạo layer mới không hiện hộp thoại
CTRL + Click vào layer trong bảng layer -> tạo vùng chọn xung quanh layer
CTRL + ALT + D hoặc SHIFT + F6 -> tạo Feather
CTRL + I -> nghịch đảo màu
CTRL + L -> mở bảng Level
CTRL + M -> mở bảng Curver
CTRL + B -> mở bảng Color balance
SHIFT + F7 hoặc CTRL + SHIFT + I -> nghịch đảo vùng chọn
ALT + I + I -> xem thông số file hiện hành
/ -> khóa layer
SPACEBAR + rê chuột -> di chuyển vùng ảnh qua lại
F (nhấn nhiều lần) -> hiện thị khung làm việc ở các chế độ khác nhau
CTRL + J -> sao chép layer
CTRL + E -> merge layer hiện hành với layer đừng phía dưới
CTRL + SHIFT + E -> merge tất cả các layer đang có
CTRL + ] -> đẩy layer hiện hành lên một cấp
CTRL + [ -> đẩy layer hiện hành xuống một cấp
ALT + ] -> chọn layer hiện hành lần lượt từ dưới lên trên
ALT + [ -> chọn layer hiện hành lần lượt từ trên xuống dưới
SHIFT + dấu cộng ( + ) -> chọn chế độ Blend mode lần lượt từ trên xuống dười
SHIFT + dấu trừ ( - ) -> chọn chế độ Blend mode lần lượt từ dưới lên trên
ALT + double click vào layer background -> đổi layer background thành layer 0
Double click vào vùng trống -> mở 1 file có sẵn
CTRL + double click vào vùng trống -> tạo 1 fle mới
Nhập số bất kỳ -> thay đổi chế độ mờ ***c Opacity
D -> trở lại màu mặc định đen/trắng
X -> nghịch đảo 2 màu background và foreground
CTRL + R -> mở thước đo
Hướng dẫn dùng Photoshop - Trang 2
Hướng dẫn dùng Photoshop - Người đăng: haivan1213
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn dùng Photoshop 9 10 192