Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn etabs cơ bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Khánh Trường
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ETABS
(CƠ BẢN)
Đƣợc biên soạn bởi KetcauSoft -

Hà Nội - 2014
Hà Nội - 2014

KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế Kết cấu Việt Nam

Phát triển phần mềm thiết kế Kết cấu Việt Nam

Hƣớng dẫn thực hành Etabs - Cơ bản

LỜI MỞ ĐẦU
Tài liệu này đƣợc KetcauSoft thực hiện hƣớng tới độc giả là những ngƣời mới tiếp cận với Etabs.
Trên cơ sở đó, các bƣớc thực hành cơ bản đƣợc thể hiện một cách tỉ mỉ thông qua các hình ảnh trực
quan sẽ giúp ngƣời đọc dễ nắm bắt và thực hiện theo.
Các bƣớc thực hành trong tài liệu đƣợc đúc rút từ kinh nghiệm của ngƣời biên soạn, và cũng là các
bƣớc mà ngƣời kỹ sƣ sẽ thực hiện trong bất cứ một công trình nào trong thực tế.
Tài liệu bao gồm 5 chƣơng


Chƣơng mở đầu: Trình bày các bƣớc để độc giả làm quen với Etabs



Chƣơng I: Xây dựng mô hình



Chƣơng II: Khai báo tải trọng



Chƣơng III: Phân tích nội lực



Chƣơng IV: Tính toán cốt thép

Trong quá trình thực hành, nếu có các vấn đề vƣớng mắc, độc giả có thể tiến hành thảo luận tại diễn
đàn KetcauSoft: 
Độc giả cũng có thể truy cập trang web  để tham khảo các clip hƣớng dẫn về Etabs.
Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho ngƣời học Etabs.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014
Ngƣời biên soạn

Hồ Việt Hùng

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - 
KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - 

Hồ Việt Hùng

1

Hƣớng dẫn thực hành Etabs - Cơ bản

MỤC LỤC
CHƢƠNG MỞ ĐẦU – LÀM QUEN VỚI ETABS ........................................................................... 3
CHƢƠNG I. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ............................................................................................ 10
1.1. Chọn đơn vị tính toán............................................................................................................ 10
1.2. Xây dựng hệ lƣới .................................................................................................................. 10
1.3. Chọn tiêu chuẩn tính toán ..................................................................................................... 13
1.4. Khai báo vật liệu ................................................................................................................... 13
1.5. Khai báo tiết diện Dầm, Cột, Sàn .......................................................................................... 14
1.6. Vẽ mô hình .........................................
Hà Ni - 2014
NG DN THC HÀNH ETABS
( BN)
Đƣợc biên son bi KetcauSoft -
Phát trin phn mm thiết kế Kết cu Vit Nam
Hà Ni - 2014
KetcauSoft - Phát trin phn mm thiết kế Kết cu Vit Nam
hướng dẫn etabs cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn etabs cơ bản - Người đăng: Nguyễn Khánh Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
hướng dẫn etabs cơ bản 9 10 468