Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn eview

Được đăng lên bởi polestar
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 8476 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS 4 - BÙI DƯƠNG HẢI - KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐHKTQD

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................... 3
§ 1 SỐ LIỆU DÙNG TRONG EVIEWS...................................... 7
§ 2 NHẬP SỐ LIỆU TỪ BÀN PHÍM – XỬ LÝ SỐ LIỆU ....... 11
2.1 Định dạng tần suất và nhập số liệu ......................................... 12
2.2 Sửa đổi số liệu và lưu số liệu .................................................. 15
2.3 Vẽ đồ thị.................................................................................. 16
2.4 Thống kê mô tả ....................................................................... 19
2.3 Đặt biến mới ........................................................................... 21
§ 3 ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN ........................ 23
3.1 Ước lượng mô hình................................................................. 23
3.2 Lưu kết quả hồi quy ................................................................ 26
3.3 Xem phần dư và giá trị ước lượng (giá trị tương hợp) ........... 26
§ 4 HỒI QUY NHIỀU BIẾN ĐỘC LẬP .................................... 28
4.1 Mở tệp số liệu có sẵn .............................................................. 28
4.2 Đánh giá chung về các biến .................................................... 28
4.3 Hồi quy mô hình nhiều biến ................................................... 29
4.4 Phương sai, hiệp phương sai các ước lượng hệ số.................. 31
4.5 Kiểm định bỏ bớt biến ............................................................ 31
4.6 Kiểm định thêm biến............................................................... 33
4.7 Kiểm định về hai hệ số hồi quy .............................................. 34
§ 5 CÁC DẠNG MÔ HÌNH ........................................................ 36
5.1 Biến xu thế thời gian............................................................... 36
5.2 Hồi quy với biến trễ ................................................................ 37
5.3 Hồi quy mô hình dạng hàm mũ .............................................. 37

1

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS 4 - BÙI DƯƠNG HẢI - KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐHKTQD

§ 6 MÔ HÌNH VỚI BIẾN GIẢ ................................................... 39
6.1 Xác định yếu tố định tính........................................................ 39
6.2 Đặt biến giả ............................................................................. 40
6.3 Hồi quy mô hình có biến giả...............
HƯỚNG DN THC HÀNH EVIEWS 4 - BÙI DƯƠNG HI - KHOA TOÁN KINH T - ĐHKTQD
MC LC
M ĐẦU........................................................................................... 3
§ 1 S LIU DÙNG TRONG EVIEWS...................................... 7
§ 2 NHP S LIU T BÀN PHÍM – X LÝ S LIU ....... 11
2.1 Định dng tn sut và nhp s liu ......................................... 12
2.2 Sa đổi s liu và lưu s liu.................................................. 15
2.3 V đồ th.................................................................................. 16
2.4 Thng kê mô t ....................................................................... 19
2.3 Đặt biến mi ........................................................................... 21
§ 3 ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH HI QUY ĐƠN ........................ 23
3.1 Ước lượng mô hình................................................................. 23
3.2 Lưu kết qu h
i quy ................................................................ 26
3.3 Xem phn dư và giá tr ước lượng (giá tr tương hp) ........... 26
§ 4 HI QUY NHIU BIN ĐỘC LP .................................... 28
4.1 M tp s liu có sn .............................................................. 28
4.2 Đánh giá chung v các biến .................................................... 28
4.3 Hi quy mô hình nhiu biến ................................................... 29
4.4 Phương sai, hip phương sai các ước lượng h s.................. 31
4.5 Kim định b bt biến ............................................................ 31
4.6 Kim định thêm biến............................................................... 33
4.7 Kim định v hai h s h
i quy .............................................. 34
§ 5 CÁC DNG MÔ HÌNH ........................................................ 36
5.1 Biến xu thế thi gian............................................................... 36
5.2 Hi quy vi biến tr ................................................................ 37
5.3 Hi quy mô hình dng hàm mũ .............................................. 37
1
hướng dẫn eview - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn eview - Người đăng: polestar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
hướng dẫn eview 9 10 989