Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn gia công MasterCAM

Được đăng lên bởi Lâm Khánh Thuyết
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 1870 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
MASTERCAM
Design by: Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC
4ChaUI

1

Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI

Mục Lục
Phần I: ........................................................................................................................................ 4
CƠ SỞ VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MASTERCAM .................................................................. 4
1- Sử dụng thanh công cụ autoCursor. ............................................................................... 4
2- Sử dụng phím nóng. ....................................................................................................... 4
3- Công cụ lựa chọn đối tượng ........................................................................................... 5
4- Thanh công cụ lệnh thiết đặt thuộc tính. ........................................................................ 6
5- Thiết đặt cao độ Z. ......................................................................................................... 7
6- Làm việc với chế độ 2D và 3D. ..................................................................................... 8
7- Thiết đặt các mặt phẳng (mặt phẳng vẽ/mặt phẳng NC) , các khung nhìn quan sát và
các hệ tọa độ........................................................................................................................... 8
Phần II: THIẾT KẾ .................................................................................................................... 9
I. Các lệnh vẽ 2D. .............................................................................................................. 9
1- Tạo điểm. ................................................................................................................... 9
2- Lệnh Line. .................................................................................................................. 9
3- Tạo cung tròn và đường tròn.................................................................................... 10
II. Các lệnh tạo bề mặt. ..................................................................................................... 12
1.

Lệnh phóng (tạo bề mặt Ruled hoặc lofted)

2.

Lệnh revolved.

3.

Tạo các bề mặt swept.

4.

Tạo bề mặt Net.

5.
6.
7.
8.

Tạo bề mặt Fence.
........................................................................................... 14
Lệnh vê mép bề mặt. .......................................................
Hội s dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI
1
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
MASTERCAM
Design by: Hội s dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC
4ChaUI
Hướng dẫn gia công MasterCAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn gia công MasterCAM - Người đăng: Lâm Khánh Thuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
Hướng dẫn gia công MasterCAM 9 10 545