Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải bài tập sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Mai Thanh Trung
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
PGS.TS. NGUYỄN VĂN BA

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

SỨC BỀN VẬT LIỆU

-0-

Lêi nãi ®Çu
Søc bÒn vËt liÖu lμ m«n häc phôc vô cho viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh vμ
m¸y mãc, v× vËy ngoμi viÖc n¾m v÷ng lý luËn khoa häc cña nã, viÖc lμm bμi tËp ®Ó cñng cè
kiÕn thøc vμ lμm quen víi tÝnh to¸n thiÕt kÕ còng rÊt quan träng ®èi víi ng−êi häc. V× thêi
gian trªn líp kh«ng thÓ ®ñ ®Ó h−íng dÉn vμ ch÷a hÕt c¸c bμi tËp cÇn thiÕt trong ch−¬ng
tr×nh m«n häc yªu cÇu, chóng t«i so¹n cuèn s¸ch nμy nh»m gióp sinh viªn cã thÓ tù ®äc ®Ó
hiÓu râ thªm néi dung thùc hμnh tÝnh to¸n cña m«n häc, bæ xung nh÷ng ®iÒu mμ trªn líp
gi¶ng viªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn tr×nh bμy hÕt, ®ång thêi còng ®−a vμo nh÷ng bμi tËp ®Ó sinh
viªn tù lμm.
Néi dung cuèn s¸ch gåm phÇn h−íng dÉn chung ®Ó gi¶i c¸c bμi tËp trong tõng
ch−¬ng, nªu l¹i nh÷ng c«ng thøc c¬ b¶n dïng nhiÒu trong bμi tËp, mét sè thÝ dô minh ho¹,
phÇn bμi tËp tù lμm cho sinh viªn gi¶i ë nhμ. Néi dung trªn ®−îc tr×nh bμy theo ch−¬ng
tr×nh m«n häc ¸p dông cho c¸c ngμnh c¬ khÝ cña c¸c tr−êng §¹i häc. Víi nh÷ng ngμnh
kh¸c còng cã thÓ tham kh¶o tèt v× tÝnh chÊt chung cña m«n häc.
Cuèn s¸ch ®−îc so¹n dùa trªn nhiÒu tμi liÖu tham kh¶o vμ kinh nghiÖm cña t¸c gi¶
sau nhiÒu n¨m trùc tiÕp gi¶ng d¹y vμ qu¶n lý ®μo t¹o. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng, nh−ng
ch¾c ch¾n cßn nhiÒu sai sãt, chóng t«i mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña b¹n ®äc ®Ó bæ xung
cho lÇn xuÊt b¶n sau tèt h¬n.
T¸c gi¶

-1-

Ch−¬ng 1:

BiÓu ®å néi lùc
§1. giíi thiÖu chung

Mét thanh d−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc, trong thanh sÏ xuÊt hiÖn néi lùc t−¬ng øng
víi ngo¹i lùc ®ã. Trªn c¸c mÆt c¾t ngang cña thanh ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc vÐct¬ hîp lùc
cña néi lùc dùa vμo sù c©n b»ng cña néi vμ ngo¹i lùc trªn ®o¹n thanh ®ang xÐt. ChiÕu c¸c
vÐct¬ ®ã lªn c¸c trôc täa ®é vμ lÊy momen cña nã ®èi víi c¸c trôc täa ®é ta ®−îc 6 thμnh
phÇn néi lùc ®ã lμ:
- Nz : Lùc däc (song song víi trôc thanh).
- Qx ,Qy : Lùc c¾t (song song víi trôc x vμ trôc y).
- Mx , My : momen uèn (quay xung quanh trôc x vμ trôc y).
- Mz : Momen xo¾n (quay xung quanh trôc z)
Trong ch−¬ng nμy chóng ta chØ nghiªn cøu ph−¬ng ph¸p x©y dùng biÓu ®å néi lùc
cña hÖ ph¼ng, tøc lμ c¸c thanh, khung cã trôc chØ n»m trong c¸c mÆt ph¼ng vμ tÊt c¶ ngo¹i
lùc còng chØ n»m trong c¸c mÆt ph¼ng ®ã. Víi bμi tËp nh− vËy, trªn c¸c mÆt ph¼ng ngang
cña nã chØ cã 3 thμnh phÇn néi lùc n»m trong mÆt ph¼ng cña thanh ®ã lμ: Nz, Qy, Mx cßn
c¸c thμnh phÇn kh¸c triÖt tiªu.
ViÖc x©y dùng biÓu ®å néi lùc cña c¸c thanh thùc chÊt l...
- 0 -
TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
B MÔN CƠ HC VT LIU
PGS.TS. NGUYN VĂN BA
HƯỚNG DN GII BÀI TP
SC BN VT LIU
Hướng dẫn giải bài tập sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giải bài tập sức bền vật liệu - Người đăng: Mai Thanh Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Hướng dẫn giải bài tập sức bền vật liệu 9 10 585