Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học inventor 2010!

Được đăng lên bởi thocao
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1793 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Hướng dẫn học INVENTOR

CHƯƠNG 1
Giíi thiÖu chung vÒ Autodesk Inventor
Autodesk Inventor lµ phÇn mÒm CAD øng dông trong thiÕt kÕ c¬ khÝ víi
nhiÒu kh¶ n¨ng m¹nh trong thiÕt kÕ m« h×nh Solid, cã giao diÖn ng-êi dïng thuËn
tiÖn vµ trùc quan.
Ch-¬ng nµy cung cÊp c¸i nh×n tæng quan vÒ m«i tr-êng thiÕt kÕ vµ c¸c chøc
n¨ng c¬ b¶n cña Autodesk Inventor.
1.1. Tæng quan vÒ Autodesk Inventor vµ vÒ tµi liÖu
CÊu tróc hÖ thèng cña Autodesk Inventor t¹o ra thÕ m¹nh vÒ thiÕt kÕ m« h×nh
3D, qu¶n lý th«ng tin, hîp t¸c thiÕt kÕ vµ hç trî kü thuËt. Mét sè ®iÓm m¹nh trong
cÊu tróc hÖ thèng nµy lµ:
- ThiÕt kÕ m¹ch l¹c, sö dông c«ng nghÖ ph¸t triÓn th«ng dông (nh- COM vµ
VBA).
- T-¬ng tÝch víi phÇn cøng hiÖn ®¹i, nh- Card OpenGL vµ Dual Processors.
- Cã kh¶ n¨ng xö lý hµng ngµn chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p lín.
- Cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh øng dông (Application Program Interface - API)
vµ cÊu tróc më réng víi c«ng nghÖ COM chuÈn ®Ó t¹o lËp vµ ch¹y c¸c øng dông thø
ba (Third-party applications).
- Cã kh¶ n¨ng trao ®æi trùc tiÕp d÷ liÖu thiÕt kÕ víi b¶n vÏ 2D cña AutoCAD®,
m« h×nh 3D cña Mechanical Desktop® hoÆc m« h×nh STEP tõ c¸c hÖ thèng CAD
kh¸c.
Autodesk Inventor cÇn cho ai? Autodesk Inventor lµ c«ng cô t¹o m« h×nh solid,
h-íng ®èi t-îng (Feature-Based1), dïng cho c¸c nhµ thiÕt kÕ thiÕt kÕ c¬ khÝ trong
m«i tr-êng 3D.

1

Trong c¸c phÇn mÒm CAD 3D, nh- Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk Inventor
chóng ta gÆp 3 lo¹i Feature:
- Sketched Feature lµ ®èi t-îng cÊu thµnh chi tiÕt (Part) ®-îc t¹o tõ ph¸c häa (Sketch);
- Placed Feature còng lµ ®èi t-îng cÊu thµnh chi tiÕt, nh-ng ®-îc t¹o b»ng c¸c c«ng cô riªng,
nh- lç, ren, v¸t mÐp, vª gãc,...
- Work Feature lµ c¸c ®èi t-îng h×nh häc bæ trî, nh- bÓ mÆt, ®-êng trôc, ®iÓm mµ ng-êi ta
dùa vµo ®ã ®Ó ®Þnh vÞ, t¹o lËp c¸c ®èi t-îng kh¸c.
Nãi chung, theo tr×nh tù h×nh thµnh c¸c ®èi t-îng trong m« h×nh, ta cã Sketch -> Feature ->
Part -> Sub Assembly -> Assembly. Trong tµi liÖu nµy, chóng cã thÓ ®-îc dÞch lµ Ph¸c häa -> §èi
t-îng -> Chi tiÕt -> Côm l¾p con -> Côm l¾p hoÆc ®-îc gi÷ nguyªn tõ gèc. "§èi t-îng" ë ®©y kh¸c
víi "Entity" trong AutoCAD.

Cogioihoa.com

Page 1

Hướng dẫn học INVENTOR
Néi dung cña tµi liÖu: Tµi liÖu nµy cung cÊp th«ng tin vÒ m«i tr-êng thiÕt kÕ
cña Autodesk Inventor theo nhiÒu møc, tõ c¬ së ®Õn n©ng cao, ph©n thµnh c¸c
ch-¬ng theo tõng chuyªn ®Ò. Mçi ch-¬ng ®Òu cung cÊp c¸c lo¹i th«ng tin sau:
- C¸c tiÖn Ých: LiÖt kª c¸c tiÖn Ých ®Æc tr-ng cña ch-¬ng.
- Tr×nh tù lµm viÖc: Kh¸i qu¸t c¸c b-íc vµ tr×nh tù sö dông c¸c c«n...
Hướng dẫn học INVENTOR
Cogioihoa.com Page 1
CHƯƠNG 1
Giíi thiÖu chung vÒ Autodesk Inventor
Autodesk Inventor phÇn mÒm CAD øng dông trong thiÕt khÝ víi
nhiÒu kh¶ n¨ng m¹nh trong thiÕt nh Solid, giao diÖn ng-êi ng thuËn
tiÖn vµ trùc quan.
Ch-¬ng nµy cung cÊp c¸i nh×n tæng quan m«i tr-êng thiÕt c¸c chøc
n¨ng c¬ b¶n cña Autodesk Inventor.
1.1. Tæng quan vÒ Autodesk Inventor vµ vÒ tµi liÖu
CÊu tróc thèng cña Autodesk Inventor t¹o ra thÕ m¹nh thiÕt h×nh
3D, qu¶n th«ng tin, hîp t¸c thiÕt trî thuËt. Mét ®iÓm m¹nh trong
cÊu tróc hÖ thèng nµy lµ:
- ThiÕt m¹ch l¹c, dông c«ng nghÖ ph¸t triÓn th«ng dông (nh- COM
VBA).
- T-¬ng tÝch víi phÇn cøng hiÖn ®¹i, nh- Card OpenGL vµ Dual Processors.
- Cã kh¶ n¨ng xö lý hµng ngµn chi tiÕt vµ c côm l¾p lín.
- Cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh øng dông (Application Program Interface - API)
cÊu tróc réng víi c«ng nghÖ COM chuÈn ®Ó t¹o lËp vµ ch¹y c¸c øng dông thø
ba (Third-party applications).
- kh¶ n¨ng trao ®æi trùc tiÕp liÖu thiÕt víi b¶n 2D cña AutoCAD
®
,
h×nh 3D cña Mechanical Desktop
®
hoÆc h×nh STEP c¸c thèng CAD
kh¸c.
Autodesk Inventor cÇn cho ai? Autodesk Inventor lµ c«ng t¹o m« h×nh solid,
h-íng ®èi t-îng (Feature-Based
1
), dïng cho c¸c nhµ thiÕt thiÕt khÝ trong
m«i tr-êng 3D.
1
Trong c¸c phÇn mÒm CAD 3D, nh- Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk Inventor
chóng ta gÆp 3 lo¹i Feature:
- Sketched Feature lµ ®èi t-îng cÊu thµnh chi tiÕt (Part) ®-îc t¹o tõ ph¸c häa (Sketch);
- Placed Feature còng ®èi t-îng cÊu thµnh chi tiÕt, nh-ng ®-îc t¹o b»ng c¸c c«ng cô riªng,
nh- lç, ren, v¸t mÐp, vª gãc,...
- Work Feature c¸c ®èi t-îng h×nh häc trî, nh- bÓ mÆt, ®ng trôc, ®iÓm ng-êi ta
dùa vµo ®ã ®Ó ®Þnh vÞ, t¹o lËp c¸c ®èi t-îng kh¸c.
Nãi chung, theo tr×nh h×nh thµnh c¸c ®èi t-îng trong h×nh, ta Sketch -> Feature ->
Part -> Sub Assembly -> Assembly. Trong tµi liÖu nµy, chóng cã thÓ ®-îc dÞch lµ Ph¸c häa -> §èi
t-îng -> Chi tiÕt -> Côm l¾p con -> Côm l¾p hoÆc ®-îc gi÷ nguyªn tõ gèc. "§èi t-îng" ë ®©y kh¸c
víi "Entity" trong AutoCAD.
Hướng dẫn học inventor 2010! - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn học inventor 2010! - Người đăng: thocao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Hướng dẫn học inventor 2010! 9 10 525