Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học Solidwork

Được đăng lên bởi mylove7288
Số trang: 253 trang   |   Lượt xem: 3478 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks
SVTH: BUØI MINH TAÂM
1
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
§1 GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM CUØNG ÖU ÑIEÅM VAØ KHAÛ NAÊNG CUÛA NOÙ
Tröôùc ñaây coâng vieäc cuûa caùc nhaø thieát keá coù theå ñöôc hình dung nhö sau: theå hieän yù
töôûng baèng moät moâ hình ba chieàu phaùc hoaï treân giaáy, veõ caùc baûn veõ thuaät vôùi moät thoâng
soá ban ñaàu ( thieát keá boä), tieán haønh thieát keá thöïc söï treän baûn veõ thuaät, boå sung hieäu
chænh caùc baûn veõ vôùi caùc qui trình phaïm , Toùm laïi ñaây laø moät qui trình ñoøi hoûi raát nhieàu
thôøi gian, coâng söùc vaø söï nhaãn naïi cuûa caùc nhaø thieát keá caùc baûn veõ luoân phaûi söûa ñoåi b
sung, hieäu chænh ...vaø duïng cuï hay duøng nhaát coù llaø vieân taåy. Saûn phaåm ñöôïc thieát keá thuû
coâng nhö vaäy coù theå seõ khoâng ñuû beàn hoaëc thöøa beàn, caáu caáu coù theå seõ khoäng hoaït
ñoäng hay khoâng ñaït ñöôïc caùc chæ tieâu ñoäng hoïc vaø ñoäng löïc hoïc ñeà ra, thaäm chí keát caáu coù
theå seõ phaûi laøm vieäc trong mieàn coäng höôûng cuûa noù,.. Khi ñoù qui trinh thieát keá seõ phaûi tieán
haønh laïi töø ñaàu vaø coù theå khoâng chæ moät laàn. Ngaøy nay coâng ngheä thoâng tin ñaõ xaâm nhaäp
vaøo caùc lònh vöïc khoa hoïc coâng ngheä, vaø trong lónh vöïc thieát keá “CAD” ñaõ trôû thaønh moät
coâng cuï cöïc kì ñaéc löïc cho caùc kó sö thieát keá cô khí.
Vaäy“CAD” laø gì vaø xu höôùng phaùt trieån ra sao?
Ñònh nhgiaõ ban ñaàu cuûa CADlaø Computer Aided Drafting coù nghóa laø: Veõ
thuaät vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính. Vaø chöùc naêng chuû yeáu cuûa noù laø ñöa baûn veõ thuaät 2D
leân maùy tính. Ngaøy nay CAD ñaõ phaùt trieån thaønh “Thieát keá vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính
(COMPUTER- AIDED DESIGN) vxaây döïng tröïc tieáp vôùi caùc moâ nh 3D. Sau khi
thieát keá moâ hình seõ ñöôïc kieåm tra, phaân tích treân maùy tính tröôùc khi ñöa vaøo cheá taïo hay
thi coâng, ñieàu naøy seõ laøm giaûm toái thieåu caùc sai soùt cuõng nhö thôøi gian tung saûn phaåm ra thò
tröôøng.
Phaàn meàm SOLIDWORKS do coâng ty SolidWorks phaùt trieån lmoät trong nhöõng
phaàn meàm thieát keá uy tín nhaát theá giôùi cho pheùp ngöôøi söû duïng xaây döïng moâ hình 3D cho
caùc chi tieát, laép gheùp chuùng thaønh nhöõng saûn phaåm hoaøn chænh, kieåm tra ñoäng hoïc, cung
caáp thoâng tin veà vaät lieäu,... Hôn theá nöõa, tính môû vaø tính töông thích cuûa phaàn meàm
SolidWorks cho pheùp nhieàu phaàn meàm öùng duïng noåi tieáng khaùc chaïy tröïc tieáp treân moâi
tröôøng cuûa noù, SolidWorks cuõng keát xuaát ra caùc file döõ lieäu ñònh daïng chuaån ñngöôøi söû
duïng coù theå khai thaùc moâ hình trong moâi tröôøng caùc phaàn meàm khaùc. Ví duï: caùc phaàn
meàmphaân tích ANSYS, MSC...., ctheå kieåm tra moâ hình veà phöông dieän öùng suaát, bieán
daïng, nhieät ñoä, xaùc ñònh taàn soá dao ñoäng rieâng, moâ phoûng töông taùc cuûa doøng chaûy thuûy khí
(hoaëc chaát loûng) vôùi mhình. Nhöõng nhaø saûn xuaát, hoï khoâng nhöõng söû duïng maùy gia coâng
CNC maø söû duïng keát hôïp vôùi n laø caùc phaàn meàm thieát keá maïnh coù tính coâng ngheä
CAD/CAM nhö : PRO-Engineer, Cimatron, MasterCam laø nhöõng phaàn meàmkhaù phoå
bieán ñang ñöôïc duøng nhieàu ôû nöôùc ta hieän nay. Nhöõng phaàn meàm nhö : Cimatron,
MasterCam, coù tính naêng toát vôùi coâng ngheä CAD/CAM nhöng laïi ctính naêng thieát keá 3
chieàu khoâng maïnh nhö PRO-Engineer. Nhöng theo phaûn aùnh cuûa caùc thieát keá thì
giao dieän cuûa PRO/E laøm chaäm quaù trình thieát keá vaø thaäm chí laøm roái caùc nhaø thieát keá
söï xuaát hieän quaù nhieàu cöûa soå. Chính vì vaäy, caùc nhaø saûn xuaát treân theá giôùi ñang daàn chyeån
sang phaàn meàm SolidWorks, phaàn meàm naøy ra ñôøi ôû vaøo naêm 1995 vaø ñaõ ñöôïc baùn ra
cho caùc coâng ty vôùi moät slöôïng lôùn treân 250000 baûn, Nhöng ñoái vôùi nöôc ta hieän nay tuy
phaàn meàm ñaõ ñöôïc sao cheùp vaø baøy baùn raát nhieàu treân thò tröôøng tuy nhieân vaãn coøn khaù xa
Hướng dẫn học Solidwork - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn học Solidwork - Người đăng: mylove7288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
253 Vietnamese
Hướng dẫn học Solidwork 9 10 125